Strategisk forskning: Förändringar i befolkningsstrukturen – orsaker, följder och lösningar (DEMOGRAPHY), inbjudna sökande

10.3.2021
5.5.2021 kl. 16.15 finsk tid (inbjudna sökande)
ca 32–34 mn euro för den första treårsperioden (total summa som reserverats för två av de program som utlyses)
1.10.2021–30.9.2024 (period 1) och 1.10.2024–30.9.2027 (period 2)
Under behandling
  • Obs. utlysningstexten har kompletterats 30.3: Rubriken "Mobilitet" har lagts till under "Egentliga ansökans delar".

Statsrådet beslutade 2021 års temaområden och prioritering för strategisk forskning vid sitt allmänna sammanträde den 1 oktober 2020. Välfärd är en övergripande prioritering i alla temaområden.

Detta forskningsprogram handlar om att med hjälp av forskning ta fram lösningar för att anpassa sig till förändringar i befolkningens åldersstruktur och trygga samhällets förmåga att fungera och förnya sig. Befolkningen åldras, födelsetalen sjunker och antalet personer i arbetsför ålder minskar i Finland. En sjunkande nativitet och en snabbt åldrande befolkning utgör som helhet betraktat en utmaning med tanke på de institutionella strukturerna i samhället med allt från arbetsliv till demokrati. Allt detta påverkar familjestrukturer, sociala relationer och olika livsfaser, likväl behov och utbud av tjänster samt tillgängliga resurser. Skatteintäkterna minskar, försörjningsbördan blir tyngre, utgifterna ökar när det gäller pensioner, socialt skydd, hälso- och sjukvård. Hur ser vår välfärdsstat ut i ett annorlunda Finland när demografin förändras? I syfte att trygga välfärdsstatens framtid är det viktigt att studera hur de demografiska förändringarna formar det finländska samhället och hur det går att anpassa sig till och påverka förändringarna.

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi finansierar långsiktig, lösningsinriktad och vetenskapligt högklassig forskning som syftar till att finna lösningar på betydande utmaningar och problem i samhället. RSF:s finansiering kännetecknas av följande egenskaper:

  • Finansieringen beviljas endast till konsortier, vilka måste följa den konsortiestruktur som RSF definierat.
  • Samhälleliga utmaningar kräver utöver forskning också aktiv växelverkan som siktar på genomslagskraft och som involverar forskare och kunskapsanvändare från projektets början till dess slut.
  • Finansieringen följer totalkostnadsmodellen och RSF:s finansieringsandel är 100 %.
  • Finansieringen kan användas för att betala lön till konsortiets ledare under hela finansieringsperioden. RSF förutsätter att konsortieledarna förbinder sig med en tillräcklig insats till sin ledningsposition.
  • Konsortiets sammansättning ska följa en så jämn könsfördelning som möjligt.
  • De finansierade projekten åtar sig att följa principerna för ansvarsfull vetenskap.
  • De finansierade konsortierna bildar en tematisk programhelhet som samordnas av en programdirektör som RSF väljer ut.

Till programstrukturen hör att ett RSF-program har en programdirektör på deltid som arbetar vid sin egen bakgrundsorganisation, såsom ett universitet eller forskningsinstitut. Programdirektören väljs genom en separat utlysning. Programdirektörens viktigaste uppgifter är att ansvara för det gränsöverskridande samarbetet med övriga programdirektörer samt att främja forskningens samhälleliga genomslag tillsammans med ansvarsområdet för strategisk forskning. De finansierade konsortierna ska aktivt delta i programverksamheten. Till programverksamheten hör bl.a. gemensamma tillställningar, informationssammandrag och deltagande i utarbetande av nyhetsbrev.

Den aktuella utlysningen har två steg. Utlysningens första steg (preliminär ansökan) är öppet för alla behöriga sökande. De bästa konsortierna från det första utlysningssteget går vidare till det andra steget. RSF fattar besluten om vilka som går vidare.

Ledaren av ett RSF-konsortium ska ha avlagt doktorsexamen och ha titeln docent, eller ha forskarerfarenhet på docentnivå. Finansieringen kan sökas av konsortier som består av minst tre delprojekt, två organisationer och tre forskningsområden. Ett RSF-konsortium måste också ha en interaktionsansvarig, som är kompetent inom sin egen bransch.

Den aktuella projekttiden är 3 + 3 år. RSF är beredd att finansiera sammanlagt 8–12 projekt inom två av de program som nu utlyses. Inom programmen är RSF beredd att finansiera forskningsprojekt under den första treårsperioden med sammanlagt ca 32–34 miljoner euro. Projektens kostnadsberäkning ska vara realistisk.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och Läs också-innehållet, särskilt finansieringsvillkoren. Det lönar sig också att bekanta sig med avsnittet om ansvarsfull vetenskap på Finlands Akademis webbplats. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Information om eventuella ändringar i ansökningsanvisningarna mellan det första och det andra utlysningssteget ges på denna sida.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?