Forsknings- och interaktionsplan för preliminär ansökan i RSF-utlysningar

För att säkerställa kvaliteten och en enhetlig bedömning ska ansökningarna vara jämförbara. Därför ska den sökande följa de givna anvisningarna.

Längden på forsknings- och interaktionsplanen är sex sidor (Times New Roman 12) inklusive litteraturförteckning. Planen behöver inte ha en pärm.

Det lönar sig att beakta att planen bedöms av finländska och utländska experter från olika branscher och vetenskapliga discipliner. Planen ska därför skrivas på engelska. Följ strukturen nedan och ändra inte på rubrikerna. Principerna för ansvarsfull vetenskap bör inkluderas heltäckande i ansökan.

Preliminär ansökan: forsknings- och interaktionsplanens struktur (högst 6 sidor)

1. Grundtanken i projektet och målet för samhälleligt genomslag (ca 2 sidor)

Beskriv den viktigaste grundtanken bakom forskningen och projektets ändamål genom att besvara programfrågorna A–E. Av svaren ska klart framgå:

 • den utmaning som ska lösas
 • forskningens vetenskapliga och samhälleliga mål
 • det samhälleliga genomslag som förväntas.

2. Hur forskningen genomförs (ca 2 sidor)

Forsknings- och interaktionsplanen genomförs i form av arbetspaket. Vi rekommenderar att interaktionen får ett eget arbetspaket, vars ledare är ansvarig för hela konsortiets interaktionsverksamhet. Vid behov kan också konsortiets ledning och koordinering utformas till ett arbetspaket. I ett arbetspaket kan delta personer från flera vetenskapsgrenar och forskningsplatser. Beskriv arbetspaketen så att man får en klar bild av projektets:

 • teoretiska bakgrund och placering inom det vetenskapliga fältet (minst tre forskningsområden); hur konsortiet motiverar sina val av metoder; vilken forskning som behövs
 • genomförande och fördelar av mångvetenskaplig forskning; hur den valda mångvetenskapligheten förnyar tidigare forskning i både en inhemsk och en internationell kontext
 • forskningsmetoder och -utformning samt material; hur konsortiet motiverar sina val av metoder
 • genomförandet av forskningen
 • länkar (beskrivning av konsortiets mervärde) och arbetsfördelning mellan arbetspaket
 • förväntade resultat och genomslag
 • ansvarsfull vetenskap (forsknings etik, jämställdhet och likabehandling, öppen vetenskap, hållbar utveckling)

3. Interaktion (ca 1 sida)

I interaktionsplanen ska ingå en beskrivning av interaktionens mål, metoder, intressentgrupper och förverkligande. Intressentgrupperna ska beskrivas på ett realistiskt sätt. Av beskrivningen ska framgå:

 • med vem, varför och hur konsortiet samarbetar för att finna lösningar
 • hur interaktionspartnerna gynnas av samarbetet.

Beskriv också RSF-konsortiets kompetens i fråga om främjandet av samhälleligt genomslag.

4. RSF-konsortiets vetenskapliga resultat och kompetens samt viktig litteratur eller bibliografi (ca 1 sida)

Beskriv konsortieledarens och arbetspaketsledarnas meriter och kompetens samt för planen viktig litteratur eller bibliografi på forsknings- och interaktionsplanens sista sida.

Har du frågor eller synpunkter?