Strategisen tutkimuksen ohjelma – Väestörakenteen muutokset – syyt, seuraukset ja ratkaisut (DEMOGRAPHY), kutsuhaku

10.3.2021
5.5.2021 klo 16.15 Suomen aikaa (kutsuhaku)
noin 32-34 miljoonaa euroa ensimmäiselle 3-vuotiskaudelle (rahoitus on varattu jaettavaksi kahden nyt avoinna olevan ohjelman kesken)
1.10.2021-30.9.2024 (1. rahoituskausi) ja 1.10.2024-30.9.2027 (2. rahoituskausi)
Käsittelyssä
  • Huom. Hakuilmoitusta on täydennetty 30.3.:  Varsinaisen hakemuksen osat -osion alle on lisätty kohta Liikkuvuus.

Valtioneuvosto on päättänyt yleisistunnossaan strategisen tutkimuksen teema-alueista ja painopisteestä vuodelle 2021. Läpileikkaavana painopisteenä on hyvinvointi.

Tutkimusohjelmassa etsitään tutkimuksen avulla ratkaisuja väestön ikärakenteen muutoksiin sopeutumiseksi ja yhteiskunnallisen toiminta- ja uudistumiskyvyn säilyttämiseksi. Suomen väestö ikääntyy, syntyvyys laskee ja työikäisten määrä vähenee. Syntyvyyden lasku ja väestön ikääntyminen haastavat kokonaisvaltaisesti yhteiskunnan institutionaalisia rakenteita aina työelämästä demokratiaan. Ne vaikuttavat perherakenteisiin, sosiaalisiin suhteisiin ja elämänkulun eri vaiheisiin, niin palveluiden tarpeeseen kuin tarjontaan sekä käytettävissä oleviin voimavaroihin. Eläke-, terveydenhuolto- ja sosiaalimenot kasvavat, verotulot vähenevät, huoltosuhde heikkenee. Miltä hyvinvointivaltiomme näyttää ikärakenteeltaan muuttuneessa, erilaisessa Suomessa? Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden turvaamiseksi on oleellista tutkia, miten väestölliset muutokset muokkaavat suomalaista yhteiskuntaa ja miten muutoksiin voidaan sopeutua ja vaikuttaa.

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) rahoittaa pitkäjänteistä, ratkaisukeskeistä ja tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin ja ongelmiin. Strategisen tutkimuksen rahoituksen erityispiirteitä ovat:

  • Rahoitusta voivat saada vain konsortiot, ja niiden on noudatettava STN:n vaatimusten mukaista konsortiorakennetta.
  • Yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisu vaatii tutkimuksen lisäksi vaikuttavuuteen tähtäävää aktiivista vuorovaikutusta tutkijoiden ja tiedon hyödyntäjien välillä hankkeen alusta sen päättymiseen asti.
  • Rahoitus on kokonaiskustannusmallin mukaista ja täysimääräistä.
  • Rahoituksella voidaan maksaa palkkaa konsortion johtajalle koko rahoituskauden ajan. Strategisen tutkimuksen neuvosto edellyttää, että konsortion johtaja sitoutuu riittävällä työpanoksella konsortion johtamistehtävään.
  • Konsortion kokoonpanon tulee olla sukupuolijakaumaltaan mahdollisimman tasainen.
  • Rahoitettavat hankkeet sitoutuvat noudattamaan vastuullisen tieteen periaatteita.
  • Rahoitetut konsortiot muodostavat temaattisen ohjelmakokonaisuuden, jota koordinoi erikseen STN:n toimesta palkattava ohjelmajohtaja.

Strategisen tutkimuksen ohjelmarakenteeseen kuuluu, että rahoitettavien hankkeiden lisäksi ohjelmalla on osa-aikainen ohjelmajohtaja, joka työskentelee omassa taustaorganisaatiossaan, kuten yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa. Ohjelmajohtaja valitaan erillisellä kutsuhaulla. Ohjelmajohtajan keskeisimmät tehtävät ovat vastata ohjelmarajat ylittävästä yhteistyöstä muiden ohjelmajohtajien kanssa sekä edistää tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta yhdessä strategisen tutkimuksen vastuualueen kanssa. Rahoitetut konsortiot osallistuvat aktiivisesti ohjelmatoimintaan. Ohjelmatoimintaa ovat esimerkiksi yhteiset tilaisuudet, tietokoosteet sekä uutiskirjeen koostamiseen osallistuminen.

Strategisen tutkimuksen rahoitushaku on kaksivaiheinen. Aiehaku on avoin kaikille hakukelpoisille hakijoille. Varsinaiseen hakuun kutsutaan aiehaun arvioinnissa parhaiten menestyneet STN-konsortiot. Kutsumisesta päättää strategisen tutkimuksen neuvosto.

STN-konsortion johtajalla tulee olla tohtorintutkinto ja dosentin arvo tai dosentin arvoa vastaava kokemus tutkijana. Rahoitusta voivat hakea konsortiot, joissa on mukana vähintään kolme osahanketta ja kaksi organisaatiota sekä edustettuina vähintään kolme tutkimusalaa. STN-konsortiolle on myös nimettävä omalla toimialallaan pätevä vuorovaikutusvastaava.

Nyt haettavien hankkeiden kesto on 3+3 vuotta. STN varautuu rahoittamaan, kahdessa nyt avoinna olevassa ohjelmahaussa, yhteensä 8-12 hanketta. Ohjelmissa on varauduttu rahoittamaan tutkimushankkeita ensimmäisen 3-vuotiskauden osalta yhteensä noin 32-34 miljoonalla eurolla. Hankkeiden kustannusarvion realistisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Ennen kuin teet hakemuksen verkkoasioinnissa (SARA), tutustu huolellisesti sekä alla olevaan hakuilmoitukseen että Lue myös -osion sisältöön ja erityisesti rahoitusehtoihin. Tutustu myös Akatemian sivuilta Tutkimusrahoitus-osiosta löytyvään tietoon vastuullisesta tieteestä. Hakuilmoituksen ja rahoitusehtojen ollessa ristiriidassa, rahoitusehtojen sisältämä teksti on aina ensisijainen. Ruotsin- tai englanninkielisen hakuilmoituksen ollessa ristiriidassa suomenkielisen hakuilmoituksen kanssa, suomenkielinen hakuilmoitus on tulkintaristiriitatilanteessa aina ensisijainen.

Mahdollisista muutoksista hakuohjeissa aie- ja varsinaisen haun välillä tiedotetaan tällä hakuilmoitussivulla.

Lue koko hakuilmoitus alta.

Avaa kaikki

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?