RSF-konsortiets struktur och verksamhet

Konsortierna för strategisk forskning, dvs. RSF-konsortierna, skiljer sig till sin uppbyggnad från konsortier i akademiprojekt och akademiprogram. Behörig att ansöka i program för strategisk forskning är konsortier med minst

  • tre delprojekt
  • tre organisationer
  • tre forskningsområden.

Ett delprojekt består av den personal vid en viss forskningsplats som deltar i genomförandet av ett konsortiums forsknings- och interaktionsplan.

En organisation (t.ex. ett universitet eller ett forskningsinstitut) kan innehålla flera forskningsplatser (delprojekt). Ett universitet kan t.ex. ha olika campus eller andra enheter som tillämpar olika koefficienter för omkostnader. Med forskningsplats avses den organisation till vilken delprojektets forskare och övriga personal står i anställningsförhållande.

Med forskningsområde avses de områden som ingår i Finlands Akademis klassificering av forskningsområden. Forskningsområdena ska väljas enligt huvudklass.

Varje konsortium bör utse en ledare, en interaktionsansvarig och arbetspaketsledare för var och en av arbetspaketen. I den egentliga ansökan bör också delprojektledare, som ansvarar för finansieringen på forskningsplatsen, utses för varje delprojekt.

Bild 1 visar ett exempel på möjlig struktur i ett RSF-konsortium.

Forsknings- och interaktionsarbetet ska fördelas i arbetspaket på ett lämpligt och balanserat sätt så att konsortiestrukturen ger klart mervärde för de enskilda arbetspaketens arbete. De sökande ska fästa särskild uppmärksamhet vid det inbördes samspelet mellan arbetspaketen. Dessutom bör de sökande beakta beskrivningen av konsortiets gemensamma resultat och förväntade genomslag.

Vi rekommenderar att interaktionsarbetet presenteras som ett skilt arbetspaket, vars ledare fungerar som ansvarig för konsortiets interaktion. Interaktionsarbetet bör planeras så att det täcker hela konsortiets verksamhet. Vid behov kan också konsortiets ledning och koordinering utformas till ett arbetspaket Det finns ingen övre gräns för antalet arbetspaket, delprojekt, forskningsplatser eller vetenskapsgrenar.

I ett arbetspaket kan delta personer från en eller flera forskningsplatser. Likaså kan personer från en och samma forskningsplats delta i flera arbetspaket. Forskare från en och samma forskningsplats utgör ett delprojekt. En delprojektledare kan också leda ett arbetspaket. Alla delprojekt har inte nödvändigtvis skyldighet att leda ett arbetspaket.

Bild 1. Exempel på strukturen i ett RSF-konsortium.

Ett RSF-konsortium ska baseras på mångvetenskapligt samarbete. Forskningen får inte vara för beroende av en enskild forskningsplats, forskningsgrupp eller disciplin. Det här förutsätter att det också finns tillräckliga resurser för att leda och samordna konsortiets verksamhet samt för interaktionsarbetet. Konsortiets sammansättning ska följa en så jämn könsfördelning som möjligt.

Har du frågor eller synpunkter?