Forsknings-, utvecklings- och innovationsprogrammet ICT 2023: Ny artificiell intelligens-baserad teknik

1.4.2021
28.4.2021 kl. 16.15 finsk tid
ca 7 miljoner euro totalt inom två teman
1.1.2022–31.12.2024
Under behandling
  • kan sökas av enskilda forskargrupper eller konsortier bestående av två eller flera grupper; söks för att avlöna en forskargrupp
  • total finansieringsbudget ca 7 miljoner euro inom två teman
  • endast en ansökan per sökande (antingen inom temat Ny artificiell intelligens-baserad teknik eller inom temat Säkerhet och integritet i decentraliserade system)
  • Av forskningsplanen (punkt 3.2) ska klart framgå om projektet innehåller samarbete med företag.

Finlands Akademi och Business Finland samordnar och finansierar forsknings-, utvecklings- och innovationsprogrammet ICT 2023 i syfte att förbättra kunskaperna inom databehandling och främja det vidsträckta utnyttjandet av IKT-baserade lösningar. Som grund för programmet ligger rapporten 21 vägar till ett friktionsfritt Finland, som utarbetats av arbetsgruppen ICT 2015. Minst 10 miljoner euro av Akademins bevillningsfullmakt för år 2021 ska användas för att finansiera programmet. Business Finland ordnar inte en parallell utlysning för företagsprojekt, men annan finansiering beviljas inom detta tema via BF:s normala utlysningar (läs mer på Business Finlands webbplats).

I april 2021 öppnas två ICT 2023-utlysningar, med en sammanlagd finansieringsbudget på 7 miljoner euro:

  • Ny artificiell intelligens-baserad teknik (Frontier AI Technologies)
  • Säkerhet och integritet i decentraliserade system (Security and Privacy in Decentralised and Distributed Systems)

Finlands Akademis centrala uppgift är att finansiera högklassig vetenskaplig forskning. Akademifinansierad forskning förväntas också ha vetenskapligt och samhälleligt genomslag. Forskningsresultaten ska vara offentliga och följa principerna för god vetenskaplig praxis. Forskningen ska således vara etisk och beakta principerna för hållbar utveckling. Forskningsdata och -material samt forskningens resultat ska vara öppet tillgängliga. Jämställdhet och likabehandling av forskare ska beaktas i forskningens genomförande.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?