Akademiprogrammet för klimatförändringar och koldioxidneutralitet (Climate-Synergy) 2022–2023

Akademiprogrammet för klimatförändringar och koldioxidneutralitet (Climate-Synergy) undersöker klimatförändringens konsekvenser i både miljön och samhället samt söker lösningar för att främja en koldioxidneutral framtid. Programmet samlar ihop forskningen på området i syfte att uppnå mångsidigt genomslag inom vår tids viktigaste hållbarhetsutmaningen.

Genom att föra samman forskning om klimatförändringar och koldioxidneutralitet som finansierats med många olika projektformer i en och samma programhelhet strävar Finlands Akademi efter att skapa synergier och stärka forskningen kring klimatförändring och koldioxidneutralitet samt främja utnyttjandet av forskningen i samhället. Högklassig vetenskaplig forskning, forskningsbaserad kompetens och nyttiggörande av vetenskaplig kunskap spelar en nyckelroll när det gäller att lösa de utmaningar som klimatförändringen medför. Med programhelheten Climate-Synergy vill Akademin i enlighet med sin strategi stödja högklassig, innovativ och effektfull forskning, främja nationellt och internationellt forskningssamarbete samt genom samarbete och programtjänster öka forskningens samhälleliga genomslagskraft. Programmet synliggör också Akademins roll som finansiär av forskningen inom området samt stöder finländska vetenskapsidkare i påverkansarbetet genom att lyfta fram betydelsen av högklassig forskning när det gäller att stävja klimatförändringen och anpassa sig till den.

Forskningen inom akademiprogrammet Climate-Synergy består av forskningsprojekt som finansieras av Finlands Akademi och rådet för strategisk forskning via olika bidragsformer.

Finlands Akademis styrelse har riktat forskningsfinansiering till akademiprogrammen Klimatförändring och hälsa och Nytta av kol. Akademin har dessutom riktat specialfinansiering till forskning på systemnivå om begränsning av och anpassning till klimatförändring. Inom ramen för Europeiska unionens återhämtningsinstrument och Finlands program för hållbar tillväxt beviljar Akademin finansiering för forskning inom nyckelområden för grön och digital övergång. Forskning kring klimatförändring och koldioxidneutralitet finansieras även med akademiprojektsbidrag, bidrag för anställning som forskardoktor och akademiforskare, programmet för spetsforskningsenheter, finansiering för forskningsinfrastruktur och flaggskeppsprogrammet. Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi har dessutom inlett RSF-programmen Klimatförändringen och människan, Anpassning som förutsättning för hållbar tillväxt och Mot ett hållbart, hälsosamt och klimatneutralt livsmedelssystem.

I akademiprogrammet Climate-Synergy ingår t.ex. följande pågående program och helheter:

Mer information

  • programchef Pilvi Toppinen, tfn 0295 335 064
  • planerare Tiina Neuvonen, tfn 0295 335 076

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?