Akademiprogrammet för klimatförändringar och koldioxidneutralitet (Climate-Synergy) 2022–2024

Akademiprogrammet för klimatförändringar och koldioxidneutralitet (Climate-Synergy) undersöker klimatförändringens konsekvenser i både miljön och samhället samt söker lösningar för att främja en koldioxidneutral framtid. Programmet samlar ihop forskningen på området i syfte att uppnå mångsidigt genomslag inom vår tids viktigaste hållbarhetsutmaningen.

Genom att föra samman forskning om klimatförändringar och koldioxidneutralitet som finansierats med många olika projektformer i en och samma programhelhet strävar Finlands Akademi efter att skapa synergier och stärka forskningen kring klimatförändring och koldioxidneutralitet samt främja utnyttjandet av forskningen i samhället. Högklassig vetenskaplig forskning, forskningsbaserad kompetens och nyttiggörande av vetenskaplig kunskap spelar en nyckelroll när det gäller att lösa de utmaningar som klimatförändringen medför. Med programhelheten Climate-Synergy vill Akademin i enlighet med sin strategi stödja högklassig, innovativ och effektfull forskning, främja nationellt och internationellt forskningssamarbete samt genom samarbete och programtjänster öka forskningens samhälleliga genomslagskraft. Programmet synliggör också Akademins roll som finansiär av forskningen inom området samt stöder finländska vetenskapsidkare i påverkansarbetet genom att lyfta fram betydelsen av högklassig forskning när det gäller att stävja klimatförändringen och anpassa sig till den.

Forskningen inom akademiprogrammet Climate-Synergy består av forskningsprojekt som finansieras av Finlands Akademi och rådet för strategisk forskning via olika bidragsformer.

I akademiprogrammet Climate-Synergy ingår t.ex. följande pågående program och helheter:

Mer information

  • programchef Pilvi Toppinen, tfn 0295 335 064
  • planerare Tiina Neuvonen, tfn 0295 335 076

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?