Finlands Akademi finansierar nya forskningsprojekt inom grön och digital övergång

15.12.2021

Finlands Akademi har valt ut 17 konsortier som beviljas finansiering från utlysningen för forskning inom nyckelområden för grön och digital övergång 2021. Finansieringen uppgår sammanlagt till 25 miljoner euro. Den beviljade finansieringen grundar sig på EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) och Finlands program för hållbar tillväxt.

Högklassig forskning har en viktig roll bland annat som stöd för uppnåendet av nationella och internationella mål gällande koldioxidneutralitet och klimatet samt för tryggandet av naturens mångfald. I Finlands program för hållbar tillväxt lyfts detta fram i målet att främja grön övergång och digitalisering. Den gröna övergången stöder omstruktureringen i ekonomin och byggandet av ett koldioxidneutralt välfärdssamhälle.

De projekt som Finlands Akademi nu valt att finansiera främjar lösningar för koldioxidneutralitet och anpassning till klimatförändringen samt digital teknik i anslutning till dessa. Forskningstemana hänför sig bl.a. till materialforskning inom cirkulär ekonomi, skogsvård, artificiell intelligens och miljövetenskap.

”De finansierade projekten förverkligar på ett mångsidigt sätt de tämligen omfattande målen för utlysningen. De representerar den ur en flervetenskaplig synvinkel högklassigaste finländska forskningen och skapar viktiga initiativ för en renare, hållbarare och produktivare värld”, säger ordföranden för Finlands Akademis styrelse, professor Johanna Myllyharju.

Vid beslutsfattandet säkerställdes att de projekt som finansieras följer principen om att inte orsaka någon betydande skada (”Do No Significant Harm”), dvs. forskningsprojekten fick inte innehålla åtgärder som medför betydande olägenheter för de europeiska miljömålen.

Exempel på finansierade forskare

Skogsbränder är bland de största globala miljöhoten till följd av klimatförändringen. Eija Honkavaara (Geodatacentralen) leder ett konsortium som ska utveckla teknik baserad på artificiell intelligens för snabb upptäckt av skogsbränder med hjälp av obemannade luftfartyg, s.k. drönare. Det flervetenskapliga konsortiet består av forskare från Geodatacentralen, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet och Teknologiska forskningscentralen VTT ab samt ett omfattande samarbetsnätverk.

Markku Kulmala (Helsingfors universitet) leder ett forskningsprojekt som ska undersöka hur skogarna bör vårdas för att deras roll i bekämpningen av klimatförändringen stärks. Forskarna ska analysera olika skogsvårdsmetoders och det föränderliga klimatets inverkan på skogarnas kolsänkor samt strålningsdrivningen genom att man kombinerar täckande mätdata från boreala nordliga skogar och atmosfären med mångsidiga skogstillväxtsmodeller. Det tvärvetenskapliga konsortiet består av forskare från Helsingfors universitet, Naturresursinstitutet och Meteorologiska institutet samt samarbetspartner från skogsbranschen.

Arttu Polojärvi (Aalto-universitetet) leder ett forskningsprojekt som ska främja Europeiska unionens mål att betydligt öka vindkraftsproduktionen. I många nordliga havsområden är det möjligt att producera vindkraft, men det är en utmaning på grund av de belastningar som havsisen orsakar. Därför är det svårt att planera havsbaserade vindkraftsparker så att de är både förmånliga och trygga. I Polojärvis projekt ska forskarna utveckla ett planeringsverktyg som kan användas både för prognostisering av förhållandena i kalla havsområden och för planering av vindkraftsparkers konstruktioner. I det flervetenskapliga konsortiet deltar forskare från Aalto-universitetet, Meteorologiska institutet och Teknologiska forskningscentralen VTT Ab.

Finlands Akademi planerar att ordna en andra ansökningsomgång inom grön och digital övergång 2022, förutsatt att riksdagen beslutar att anvisa finansiering för utlysningen i 2022 års budget. Om utlysningen genomförs ordnar Akademin ett infomöte om finansieringsmöjligheten i början av 2022.

Avainalat_141221_sv.jpg

Mer information

  • Lista med beviljade bidrag (pdf)
  • ledande vetenskapsrådgivare Jukka Tanskanen, tfn 0295 335 071
  • överdirektör för forskning Riitta Maijala, tfn 0295 335 002

 Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Anna Oravakangas
tfn 0295 335 039

NGE_sve.png

Har du frågor eller synpunkter?