RSF program (för inbjudna sökande) – Samhällslösningar för en rättvis grön övergång (JUST TRANSITION)

15.3.2023
3.5.2023 kl. 16.15 finsk tid (andra steget)
ca 27 mn euro för den första treårsperioden (totalt för de två program som öppnas)
1.10.2023–30.9.2026 (period 1) och 1.10.2026–30.9.2029 (period 2)
Under behandling

Statsrådet beslutade 2023 års temaområden och prioritering för strategisk forskning vid sitt allmänna sammanträde den 6 oktober 2022. Den övergripande prioriteringen är resiliens.

RSF-programmet Samhällslösningar för en rättvis grön övergång är inriktat på samhällslösningar som är väsentliga med tanke på den gröna övergången ur olika institutioners och aktörers perspektiv. Rättvis grön övergång syftar på sådana heltäckande och långsiktiga lösningar på ekologiska hållbarhetskriser som stärker stabiliteten och stöder olika gruppers deltagande i samhället. Stora aktuella kriser, såsom klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald, samt de kopplingar som dessa har till användningen av naturresurser, med olika ömsesidiga beroendeförhållanden, förutsätter åtgärder som i betydande grad påverkar hela vår omvärld, vår näringsstruktur och våra livsstilar. Omvälvningen gäller dels miljö och teknologi, dels omfattande samhälleliga och kulturella förändringar såväl lokalt som globalt. Fokus i programmet ligger på de strukturer och metoder som dels stöder, dels hindrar en rättvis grön övergång inom olika samhällsområden och i människors och gemenskapers vardag. Vilka strukturer och vilken praxis i samhället måste ändras och hur för att en rättvis grön övergång kan genomföras? Genom flervetenskaplig och interaktiv forskning ska programmet skapa en bred kunskapsbas och expertis som stöd för välfärdssamhällets gröna övergång.

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi finansierar långsiktig, lösningsinriktad och vetenskapligt högklassig forskning som syftar till att finna lösningar på betydande utmaningar och problem i samhället. RSF:s finansiering kännetecknas av följande egenskaper:

  • Finansieringen beviljas endast till konsortier, vilka måste följa den konsortiestruktur som RSF definierat.
  • Samhälleliga utmaningar kräver utöver forskning också aktiv växelverkan som siktar på genomslagskraft och som involverar forskare och kunskapsanvändare från projektets början till dess slut. Projektens verksamhet och effekter följs också upp regelbundet.
  • Finansieringen följer totalkostnadsmodellen och RSF:s finansieringsandel är 100 %.
  • Finansieringen kan användas för att betala lön till konsortiets ledare under hela finansieringsperioden. RSF förutsätter att konsortieledarna förbinder sig med en tillräcklig insats till sin ledningsposition.
  • Konsortiets sammansättning ska följa en så jämn könsfördelning som möjligt.
  • De finansierade projekten åtar sig att följa principerna för ansvarsfull vetenskap.
  • De finansierade konsortierna bildar en tematisk programhelhet som samordnas av en programdirektör som RSF väljer ut.

Till programstrukturen hör att ett RSF-program har en programdirektör på deltid som arbetar vid sin egen bakgrundsorganisation, såsom ett universitet eller forskningsinstitut. Programdirektören väljs genom en separat utlysning. Programdirektörens viktigaste uppgifter är att bygga upp en programhelhet tillsammans med projekten, ansvara för det gränsöverskridande samarbetet med övriga programdirektörer samt att främja forskningens samhälleliga genomslag tillsammans med ansvarsområdet för strategisk forskning. De finansierade konsortierna ska aktivt delta i program- och genomslagsverksamheten.

Den aktuella utlysningen har två steg. Utlysningens första steg (preliminär ansökan) är öppet för alla behöriga sökande. De bästa konsortierna från det första utlysningssteget går vidare till det andra steget. RSF fattar besluten om vilka som går vidare.

Ledaren av ett RSF-konsortium ska ha avlagt doktorsexamen och ha titeln docent, eller ha forskarerfarenhet på docentnivå. Finansieringen kan sökas av konsortier som består av minst tre organisationer och minst tre forskningsområden. Ett RSF-konsortium måste också ha en interaktionsansvarig, som är kompetent inom sin egen bransch.

Projekttiden är 3 + 3 år. I de två aktuella programmen (Energilösningar som en del av en rättvis grön övergång och Samhällslösningar för en rättvis grön övergång) är RSF berett att finansiera sammanlagt 9–10 projekt med 2,75–3 miljoner euro per projekt under den första perioden. RSF finansierar således forskningsprojekten inom programmen med omkring 27 miljoner euro under den första treårsperioden. Projektens kostnadsberäkning ska vara realistisk.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och Läs också-innehållet, särskilt finansieringsvillkoren och RSF:s finansieringsprinciper. Läs också avsnittet om ansvarsfull vetenskap, som finns på Akademins webbplats. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Information om eventuella ändringar i ansökningsanvisningarna mellan det första och det andra utlysningssteget ges på denna sida.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?