Specialfinansiering för forskning på systemnivå om begränsning av och anpassning till klimatförändring

1.9.2020
5.10.2020 kl 16.15
10 mijoner euro
1.2.2021–30.11.2024
Beslutad

Denna utlysning har stängt. Vänligen observera att Akademins nya webbplats lanserades den 6 oktober 2020. Det kan därför hända att vissa länkar i denna utlysningstext inte fungerar. Utlysningens kontaktpersoner kan svara på eventuella frågor.

  • genomsnittlig finansiering 1,2–1,7 miljoner euro/konsortium
  • söks av ett konsortium med minst tre delprojekt och tre forskningsområden som har tidigare forskningssamarbete och etablerat genomslag
  • söks för forskning som byggts på basis av tidigare forskning och för främjande av forskningens genomslag

Genom denna utlysning finansierar Finlands Akademi forskning på systemnivå om begränsning av och anpassning till klimatförändring samt ökad genomslagskraft av den forskning som bedrivs. Syftet är att stödja högklassig forskning och öka den samhälleliga genomslagskraft som forskningen ger upphov till.

Finansieringen kan sökas av omfattande flervetenskapliga forskningskonsortier. Ett konsortium måste innehålla minst tre delprojekt från tre olika forskningsområden (se Akademins klassificering av forskningsområden; områdena ska väljas enligt huvudklass). Ett forskningskonsortium bygger på en vetenskapligt högklassig och ambitiös forskningsplan. Syftet med utlysningen är att erbjuda finansiering för sammanförande av redan genomförd forskning och på basis av den för ny forskning samt för att öka forskningens genomslag också utanför forskarsamhället. Av projekten förväntas att minst två av konsortieparterna har tidigare verifierat forskningssamarbete samt nationellt och/eller internationellt samarbete utanför forskarsamhället eller annat samhälleligt genomslag.

De projekt som finansieras förutsätts ha internationellt samarbete och genomslag. Konsortiernas arbete ska starkt bygga på redan befintlig forskning med hjälp av vilken nya initiativ skapas, större helheter på systemnivå granskas eller tidigare forskning fördjupas kraftigt.

Den ansvariga projektledaren ska utöver doktorsexamen ha andra betydande bevis på vetenskapligt arbete. I regel är projektledaren en forskare på professors- eller docentnivå. Finansieringen kan sökas av konsortier som består av tre eller flera delprojekt.

Finlands Akademis centrala uppgift är att finansiera högklassig vetenskaplig forskning. Akademifinansierad forskning förväntas också ha vetenskapligt och samhälleligt genomslag. Forskningsresultaten ska vara offentliga och följa principerna för god vetenskaplig praxis. Forskningen ska således vara etisk och beakta principerna för hållbar utveckling. Forskningsdata och -material samt forskningens resultat ska vara fritt tillgängliga. Jämställdhet och lika behandling av forskare ska beaktas i forskningens genomförande.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och Läs också-innehållet, särskilt finansieringsvillkoren.

Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan. Skriv ut texten eller spara den i PDF-format via tryckknappen.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?