Klimatförändringen och människan (CLIMATE)

Forskningsprogrammet söker lösningar för hur människor ska kunna göra val i frågor som gäller stävjande av eller anpassning till klimatförändringen och hur samhället kan skapa premisser för att dessa val kan göras på hållbara och lika grunder.

Klimatförändringen utmanar alla aktörer: på såväl individ-, organisations-, företags- som samhällsnivå behövs nya styrmetoder och beredskap inför en osäker framtid. Klimatförändringens konsekvenser varierar både på axeln individ–samhälle och axeln lokalt–globalt. Individer känner sig osäkra och frustrerade eftersom konsekvenserna av olika val är svåra att greppa. Därför är det svårare att reagera på klimatförändringen och hitta lösningar för hur den kan motverkas och hur samhället kan anpassa sig till den. Då vi granskar olika åtgärder är det således viktigt att också beakta dels deras acceptans, dels de aspekter som kraven på global rättvisa aktualiserar.

Forskningsprojekten söker konkreta sätt att med hjälp av ny information, ny teknologi, nya lösningar för exploatering av naturresurser m.m. samt överlag nya verksamhetsmodeller stödja olika aktörer i syfte att stävja klimatförändringen och anpassa sig till den. Särskilt prioriteras forskning i individuella beslutsprocesser och beteendepåverkan. Olika nivåer kan kopplas samman exempelvis genom livscykelanalys av klimatbelastande konsumtion samt systemanalys.

För att stävjande av och anpassning till klimatförändringen ska vara möjlig krävs observationer på både kort och lång sikt samt behandling av generationsövergripande konsekvenser. Förutom stävjad klimatförändring och hanterliga processer är det också viktigt att vara beredd på en utveckling som blir sämre än väntat och på de samhälleliga förändringar och kriser som då kan aktualiseras.

De medverkande forskarna och projektets interaktionspartners ska i allt projektarbete, börjande från projektplaneringen och måluppställningen, förbinda sig att följa en kollektiv arbetsmodell som inkluderar olika synvinklar (co-creation). I forsknings- och interaktionsarbetet är det viktigt att betona en i vid mening öppen och kommunikativ relation till det omgivande samhället och dess varierande aktörer.

Mer information om projekten finns på finska och på engelska.

Projekt:

Individuals, communities and municipalities mitigating climate change by carbon smart green space (CO-CARBON)

Konsortieledare: Leena Järvi, Helsingfors universitet
Interaktionsansvarig: Elina Alatalo, Aalto-universitetet

Konsortiets sammansättning: Helsingfors universitet, Köpenhamns universitet, Aalto-universitetet, Meteorologiska institutet, Tavastlands yrkeshögskola

Leaving No One Lost in Transition: Citizens and the Legitimacy of Finland’s Transition to a Carbon Neutral Welfare State (2035Legitimacy)

Konsortieledare: Kati Kulovesi, Östra Finlands universitet
Interaktionsansvarig: Vilja Johansson, Östra Finlands universitet

Konsortiets sammansättning: Östra Finlands universitet, Finlands miljöcentral, Jyväskylä universitet, Statens ekonomiska forskningscentral VATT, Meteorologiska institutet, Helsingfors universitet

Nudging for climate: Using behavioral sciences for steering communities to reduce greenhouse gas emissions and fortify carbon sinks (CLIMATE-NUDGE)

Konsortieledare: Paula Salo, Åbo universitet
Interaktionsansvarig: Kaarina Wilskman, THL Institutet för hälsa och välfärd

Konsortiets sammansättning: Åbo universitet, Arbetshälsoinstitutet, THL Institutet för hälsa och välfärd, Östra Finlands universitet, Pellervo ekonomisk forskning PTT, Finlands miljöcentral

Citizens as agents of change in decarbonizing suburban and rural housing (Decarbon-Home)

Konsortieledare: Anne Toppinen, Helsingfors universitet
Interaktionsansvarig: Uula Saastamoinen, Finlands miljöcentral

Konsortiets sammansättning: Helsingfors universitet, Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet, Vasa universitet, Tallinns tekniska universitet

Mer information

  • programdirektör: specialsakkunnig Paula Schönach, fornamn.efternamn(at)aalto.fi

Har du frågor eller synpunkter?