Klimatförändring och hälsa (CLIHE) 2020-2023

CLIHE undersöker och förutser de hälsorisker och osäkerhetsfaktorer som klimatförändringen medför samt hälsoeffekternas samhälleliga konsekvenser. Programmet söker metoder för att bekämpa negativa hälsoeffekter och anpassa sig till klimatförändringen.

Klimatförändringen är enligt vissa uppskattningar en av världens största hälsorisker under det pågående århundradet. I Finland har man forskat väldigt lite i hur klimatförändringen och åtgärderna för att begränsa den påverkar människors hälsa och välbefinnande. Effekterna kan vara nyttiga eller skadliga och de kan ha direkt eller indirekt inverkan på hälsan.

Akademiprogrammet Klimatförändring och hälsa har som mål att tillhandahålla den kunskapsbas som behövs vid valet av bästa praxis för anpassning till klimatförändring. Det väsentliga är att utnyttja informationen från olika klimatscenarier om förändringens dynamik och regionala variation.

Den ökande exponeringen för extrema väderfenomen såsom stormar, översvämningar, värmeböljor och torka påverkar hälsan och välbefinnandet direkt. När klimatet blir varmare sprider sig även djurburna sjukdomar effektivt, eftersom värdorganismen då kan expandera sin livsmiljö norrut. På motsvarande sätt kan den ökande spridningen av växtsjukdomar i sin tur ha en betydande inverkan på bl.a. livsmedelsproduktionen. Dessutom ökar en stor invandring till Finland risken för att redan utrotade eller nya infektionssjukdomar åter sprider sig.

Ökande hälsoproblem orsakade av klimatförändring innebär växande kostnader för samhället. Eftersom klimatförändringens hälsoeffekter är ett komplicerat samspel mellan ett flertal faktorer, ger vetenskaplig forskning information som kan förutsäga både hälsoeffekter och ekonomiska risker och de osäkerheter som de orsakar. Det finländska samhällets förmåga att anpassa sig till klimatförändringens utmaningar är relativt bra.

Programmets finansieringsbudget är 8 miljoner euro. Finlands Akademi har valt sju forskningskonsortier (29 delprojekt) till finansiering.

Mer information

  • programchef Mikko Ylikangas, tfn 0295 335 143 
  • planerare Sanna Hytönen, tfn 0295 335 032 

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?