Finlands Akademi stärker forskningen på systemnivå om begränsning av och anpassning till klimatförändringen

19.1.2021

Finlands Akademi har beslutat om finansieringen inom specialutlysningen för forskning på systemnivå om begränsning av och anpassning till klimatförändring. Finansieringen går till sju forskningskonsortier, vilka består av sammanlagt 25 delprojekt. Konsortierna får dela på totalt 10 miljoner euro. Det är fråga om en engångsfinansiering för klimatförändringsforskning som anvisades Akademin i statsbudgeten för 2021.

De finansierade forskningskonsortierna (pdf, på engleska) granskar på ett mångsidigt sätt och med olika metoder samhällssektorernas förmåga att stävja klimatförändringen och anpassa sig till den. Under lupp är bl.a. genomförbarheten, kostnadseffektiviteten och hållbarheten i strategier för att begränsa klimatförändringen samt politiska åtgärder som behövs för att uppnå dessa strategier. Dessutom undersöks klimatförändringen och scenarier för Finlands socioekonomiska utveckling samt hållbara strategier för begränsning av klimatförändringen i energi-, markanvändnings- och materialsystem. I de finansierade projekten analyseras också IKT-teknikens klimatpåverkan, en modell för ett hållbart matsystem inom småbarnspedagogiken samt en civil dialog som främjar en rättvis och kunskapsbaserad klimatövergång. Dessutom undersöks hur man lär sig och undervisar klimatkompetens som behövs för att genomföra åtgärder för att begränsa och anpassa sig till klimatförändringen.

”De finansierade projekten tar systemnivåperspektivet på klimatförändringen emot dels som en verklig utmaning, dels som en möjlighet att utifrån vetenskaplig forskning på ett omfattande och analytiskt sätt förstå dynamiska växelverkan mellan samhällets olika delområden. De flervetenskapliga projekten förenar naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig kompetens. I projektens forsknings- och genomslagsplaner beskrivs dessutom många olika genomslagsåtgärder samt genomslagsstigar som åtgärderna ger upphov till”, säger Leena Paavilainen, vice ordföranden för forskningsrådet för naturvetenskap och teknik. Paavilainen var ordförande för den sektion som fattade finansieringsbesluten.

”Forskningen har stor betydelse när det gäller att lösa de utmaningar som klimatförändringen medför. De projekt som nu finansierats samlar befintlig forskningskunskap och forskningskompetens på ett sätt som öppnar nya dimensioner när det gäller att gestalta klimatförändringen och dess konsekvenser. Högklassig forskning producerar information som kan stödja beslut om begränsning av klimatförändringen och anpassning till den”, säger Riitta Maijala, överdirektör för forskning vid Finlands Akademi.

Till Akademin inlämnades sammanlagt 51 konsortieansökningar inom utlysningen; dessa omfattade totalt 180 delprojekt. Ansökningarna bedömdes av två expertpaneler. Vid bedömningen fästes uppmärksamhet både vid forskningens vetenskapliga kvalitet och vid dess samhälleliga genomslag.

10 miljon euro för systemnivå om begränsning av och anpassning till klimatförändring

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Pekka Rautio
tfn 0295 335 040
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?