ERA-NET och EU:s andra samarbetsnätverk

ERA-NET är en finansieringsform för EU:s olika ramprogram för forskning och teknisk utveckling med syfte att utveckla samarbetet mellan nationella forskningsprogram och forskningsfinansiärer för att främja europeisk forskning. ERA-NET skapar nätverk för nationella eller regionala program, stöder samarbete och samordning mellan nationella och regionala forskningsprogram, likväl ökar det systematiska informationsutbytet mellan program och kartlägger hinder för samarbetet.

Inom ramen för ERA-NET ordnas utlysningar för transnationella samverkansprojekt med olika tematiska ämnesområden som planeras i samarbete med nätverkets aktörer. Under sjätte och sjunde ramprogrammet betalade Europeiska kommissionen ERA-NET:s samordnings- och administrationskostnader till sådana nationella organisationer som finansierade forskning. ERA-NET Plus är däremot en finansieringsform där kommissionen i det sjunde ramprogrammet deltog i finansieringen av forskningsprojekt tillsammans med nätverkets finansieringsorganisationer. Horisont 2020 erbjuder i sin tur genom ERA-NET Cofund samfinansiering för både forskningsprojekt och nätverkets egna aktiviteter.

Partnerorganisationerna inom ERA-NET deltar alltid efter eget avvägande i gemensamma utlysningar. När kommissionens finansiering har löpt ut kan kontaktnäten inom ERA-NET fungera som självständiga (finansierings)nätverk eller som en del av den gemensamma programplaneringen (Joint Programming).

Akademin har aktivt deltagit i olika projektaktiviteter inom ramen för ERA-NET och ansvarat för förberedelserna när det gäller aktiviteter med anknytning till Akademins verksamhet i Finland. I samband med ramprogrammet Horisont 2020 har Akademin under perioden 2014–2019 beviljat finansiering på totalt cirka 32 miljoner euro till finländska forskargrupper som deltagit i utlysningar för konsortier inom nätverken ERA-NET, Joint Programming och European Joint Programme.

Övriga samarbetsnätverk inom EU

EU:s ramprogram för forskning har även stött finansiärernas andra samarbetsnätverk som syftar till att främja europeiskt samarbete inom specifika sektorer eller till exempel hitta bästa praxis för processerna kring samfinansiering (t.ex. ERA-LEARN). Inom ramen för Horisont 2020 får dessa nätverk finansiellt stöd via Coordination Support Action (CSA). Denna finansiering kan även användas för att stöda verksamhet när det gäller initiativ inom Joint Programming eller skapa verksamhet via nya nätverk med finansiellt samarbete.

Pågående ERA-NET och andra samarbetsnätverk inom EU som Akademin finansierar:

Mer information

  • Kontaktpersoner för de olika nätverken finns på deras respektive webbplats

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?