RSF program (för inbjudna sökande): Demokratins framtid (DEMOC)

3.6.2024
29.8.2024 kl. 16.15 finsk tid (andra steget)
ca 28 mn euro för den första treårsperioden (totalt för de två program som öppnas)
1.12.2024–30.11.2027 (period 1) och 1.12.2027–30.11.2030 (period 2)
Öppen

Statsrådet beslutade 2024 års temaområden för den strategiska forskningen vid sitt allmänna sammanträde den 28 december 2023.

Det här programmet fokuserar på demokratins framtid. Demokrati som bygger på medborgerliga friheter och rättigheter, likabehandling, delaktighet och pluralism är grunden för välfärdssamhället och rättsstaten. Globala kriser som klimatförändringar, förlusten av biologisk mångfald och väpnade konflikter kräver radikala samhälleliga reformer och utmanar demokratin. Demokratin utsätts också för indirekta former av makt, såsom informations- och databaserad makt. Den ojämna fördelningen av deltagande och delaktighet och den sociala polariseringen försvagar demokratiska institutioner och sammanhållningen.

Vad borde Finland göra för att främja demokrati och demokratiska värderingar nationellt och internationellt? Hur fungerar demokratiskt beslutsfattande i situationer som i grunden utmanar befintliga system?

Inom detta program utnyttjas flervetenskaplig forskning för att bygga upp en kunskapsbas och expertis för att ta itu med nuvarande och framtida utmaningar för demokratin.

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi finansierar långsiktig, lösningsinriktad och vetenskapligt högklassig forskning som syftar till att finna lösningar på betydande utmaningar och problem i samhället. RSF:s finansiering kännetecknas av följande egenskaper:

  • Finansieringen beviljas endast till konsortier, vilka måste följa den konsortiestruktur som RSF definierat.
  • Samhälleliga utmaningar kräver utöver relevant forskning också aktiv växelverkan som siktar på genomslagskraft och som involverar forskare och kunskapsanvändare från projektets början till dess slut. Projektens verksamhet och effekter följs också upp regelbundet.
  • De finansierade konsortierna bildar ett tematiskt program som leds av en programdirektör på deltid, som RSF finansierar separat. Programdirektörens huvudsakliga uppgift är att främja programmets genomslag i samhället.
  • De finansierade projekten åtar sig att följa principerna för ansvarsfull vetenskap.
  • Finansieringen kan användas för att betala lön till konsortiets ledare under hela finansieringsperioden. RSF förutsätter att konsortieledarna förbinder sig med en tillräcklig insats till sin ledningsposition.
  • Konsortiets sammansättning ska följa en så jämn könsfördelning som möjligt.
  • Finansieringen följer totalkostnadsmodellen och RSF:s finansieringsandel är 100 %.

De finansierade konsortierna och programdirektörerna ska aktivt delta i program- och genomslagsverksamheten. Programdirektörerna ansvarar för utvecklingen av interaktionsarbetet på programnivå och för det programöverskridande samarbetet samt främjar den strategiska forskningens samhälleliga genomslag.

Finansieringen för programdirektörer utlyses separat, dock samtidigt som själva programfinansieringen.

En programdirektör kan inte samtidigt vara konsortieledare, delprojektledare eller arbetspaketledare i programmet. Programdirektören ska vara en forskare på professors- eller docentnivå.

Den aktuella utlysningen har två steg. Utlysningens första steg (preliminär ansökan) är öppet för alla behöriga sökande. De bästa konsortierna från det första utlysningssteget går vidare till det andra steget. RSF fattar besluten om vilka som går vidare.

Ledaren av ett RSF-konsortium ska ha avlagt doktorsexamen och ha titeln docent, eller ha forskarerfarenhet på docentnivå. Finansieringen kan sökas av konsortier som består av minst tre organisationer och minst tre forskningsområden. Ett RSF-konsortium måste också ha en interaktionsansvarig, som är kompetent inom sin egen bransch.

Projekttiden är 3 + 3 år. I de två aktuella programmen (Vatten för välfärd, säkerhet och fred (WaWe)och Demokratins framtid (DEMOC)) är RSF berett att finansiera sammanlagt 9–10 projekt med 2,75–3 miljoner euro per projekt under den första finansieringsperioden. RSF är således beredd att finansiera forskningsprojekten inom programmen med totalt ca 28 miljoner euro under den första treårsperioden. Projektens kostnadsberäkning ska vara realistisk.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och Läs också-innehållet, särskilt finansieringsvillkoren och RSF:s finansieringsprinciper. Läs också avsnittet om ansvarsfull vetenskap, som finns på Finlands Akademis webbplats.

Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Information om eventuella ändringar i ansökningsanvisningarna mellan det första och det andra utlysningssteget ges på denna sida.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?