RSF-program: Barn och unga – välmående framtidsformare (YOUNG)

15.3.2022
10.5.2022 kl. 16.15 finsk tid (Inbjudna sökande)
ca 28 mn euro för den första treårsperioden (total summa som reserverats för de två program som utlyses)
1.10.2022–30.9.2025 (period 1) och 1.10.2025–30.9.2028 (period 2)
Under behandling

Statsrådet beslutade 2022 års temaområden och prioritering för strategisk forskning vid sitt allmänna sammanträde den 23 september 2021. Dessutom fastställde statsrådet att likabehandling ska beaktas som en övergripande prioritering.

Detta RSF-program fokuserar på barn och unga som medlemmar i samhället och som framtidsformare och söker med hjälp av forskning lösningar som tryggar lika möjligheter till ett gott liv samt en trygg tillväxt och utveckling för alla barn och unga. Barns och ungas välbefinnande har polariserats. Även om de flesta barnen och ungdomarna har det bra, mår en del dåligt. Krissituationer tillspetsar polariseringen och de skadliga följderna hopar sig – strukturell diskriminering ökar sårbarheten i olika situationer. Programmet ska med hjälp av mångvetenskaplig och interaktiv forskning skapa en bred kunskapsbas som kan stödja barns och ungas utveckling till mångsidiga aktörer som litar på framtiden utifrån deras egna utgångspunkter. Inom programmet vill man hitta forskningsbaserade lösningar för att minska välfärdsskillnaderna och förebygga ojämlikhet.

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi finansierar långsiktig, lösningsinriktad och vetenskapligt högklassig forskning som syftar till att finna lösningar på betydande utmaningar och problem i samhället. RSF:s finansiering kännetecknas av följande egenskaper:

  • Finansieringen beviljas endast till konsortier, vilka måste följa den konsortiestruktur som RSF definierat.
  • Samhälleliga utmaningar kräver utöver forskning också aktiv växelverkan som siktar på genomslagskraft och som involverar forskare och kunskapsanvändare från projektets början till dess slut.
  • Finansieringen följer totalkostnadsmodellen och RSF:s finansieringsandel är 100 %.
  • Finansieringen kan användas för att betala lön till konsortiets ledare under hela finansieringsperioden. RSF förutsätter att konsortieledarna förbinder sig med en tillräcklig insats till sin ledningsposition.
  • Konsortiets sammansättning ska följa en så jämn könsfördelning som möjligt.
  • De finansierade projekten åtar sig att följa principerna för ansvarsfull vetenskap.
  • De finansierade konsortierna bildar en tematisk programhelhet som samordnas av en programdirektör som RSF väljer ut.

Till programstrukturen hör att ett RSF-program har en programdirektör på deltid som arbetar vid sin egen bakgrundsorganisation, såsom ett universitet eller forskningsinstitut. Programdirektören väljs genom en separat utlysning. Programdirektörens viktigaste uppgifter är att ansvara för det gränsöverskridande samarbetet med övriga programdirektörer samt att främja forskningens samhälleliga genomslag tillsammans med ansvarsområdet för strategisk forskning. De finansierade konsortierna ska aktivt delta i program- och genomslagsverksamheten.

Den aktuella utlysningen har två steg. Utlysningens första steg (preliminär ansökan) är öppet för alla behöriga sökande. De bästa konsortierna från det första utlysningssteget går vidare till det andra steget. RSF fattar besluten om vilka som går vidare.

Ledaren av ett RSF-konsortium ska ha avlagt doktorsexamen och ha titeln docent, eller ha forskarerfarenhet på docentnivå. Finansieringen kan sökas av konsortier som består av minst tre organisationer och minst tre forskningsområden. Ett RSF-konsortium måste också ha en interaktionsansvarig, som är kompetent inom sin egen bransch.

Projekttiden är 3 + 3 år. I de två aktuella programmen (YOUNG och SHIELD) är RSF beredd att finansiera sammanlagt 8–10 projekt med 3–3,5 miljoner euro per projekt under den första treårsperioden. RSF finansierar således forskningsprojekten inom programmen med omkring 28 miljoner euro under den första treårsperioden. Projektens kostnadsberäkning ska vara realistisk.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och Läs också-innehållet, särskilt finansieringsvillkoren och RSF:s finansieringsprinciper. Läs också avsnittet om ansvarsfull vetenskap, som finns på Akademins webbplats. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Information om eventuella ändringar i ansökningsanvisningarna mellan det första och det andra utlysningssteget ges på denna sida.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?