Strategisen tutkimuksen ohjelma – Lapset ja nuoret – hyvinvoivat tulevaisuuden tekijät (YOUNG)

15.3.2022
10.5.2022 klo 16.15 Suomen aikaa (kutsuhaku)
noin 28 miljoonaa euroa ensimmäiselle 3-vuotiskaudelle (rahoitus on varattu jaettavaksi kahden nyt avoinna olevan ohjelman kesken)
1.10.2022-30.9.2025 (1. rahoituskausi) ja 1.10.2025-30.9.2028 (2. rahoituskausi)
Käsittelyssä

Valtioneuvosto on päättänyt yleisistunnossaan strategisen tutkimuksen teema-alueista ja painopisteestä vuodelle 2022. Läpileikkaavana painopisteenä on yhdenvertaisuus.

STN-ohjelmassa keskitytään lapsiin ja nuoriin yhteiskunnan jäseninä sekä tulevaisuuden tekijöinä ja etsitään tutkimuksen avulla ratkaisuja, joilla turvata kaikkien lasten ja nuorten yhtäläiset mahdollisuudet hyvään elämään sekä turvalliseen kasvuun ja kehitykseen. Lasten ja nuorten hyvinvointi on polarisoitunut. Vaikka suurimmalla osalla lapsista ja nuorista menee hyvin, niin osa voi huonosti. Kriisitilanteet kärjistävät polarisoitumista ja haitalliset seuraukset kasautuvat – rakenteellinen syrjintä lisää tilannekohtaista haavoittuvuutta. Ohjelman tavoitteena on luoda monitieteisen ja vuorovaikutteisen tutkimuksen keinoin laaja-alaista tietoperustaa, jolla voidaan tukea lasten ja nuorten kehitystä monipuolisiksi ja tulevaisuuteen luottaviksi toimijoiksi heidän omista lähtökohdistaan käsin. Ohjelmassa etsitään tutkimukseen perustuvia ratkaisuja hyvinvointierojen kaventamiseksi ja eriarvoisuuden ehkäisemiseksi.

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) rahoittaa pitkäjänteistä, ratkaisukeskeistä ja tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin ja ongelmiin. Strategisen tutkimuksen rahoituksen erityispiirteitä ovat:

  • Rahoitusta voivat saada vain konsortiot, ja niiden on noudatettava STN:n vaatimusten mukaista konsortiorakennetta.
  • Yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisu vaatii tutkimuksen lisäksi vaikuttavuuteen tähtäävää aktiivista vuorovaikutusta tutkijoiden ja tiedon hyödyntäjien välillä hankkeen alusta sen päättymiseen asti.
  • Rahoitus on kokonaiskustannusmallin mukaista ja täysimääräistä.
  • Rahoituksella voidaan maksaa palkkaa konsortion johtajalle koko rahoituskauden ajan. Strategisen tutkimuksen neuvosto edellyttää, että konsortion johtaja sitoutuu riittävällä työpanoksella konsortion johtamistehtävään.
  • Konsortion kokoonpanon tulee olla sukupuolijakaumaltaan mahdollisimman tasainen.
  • Rahoitettavat hankkeet sitoutuvat noudattamaan vastuullisen tieteen periaatteita.
  • Rahoitetut konsortiot muodostavat temaattisen ohjelmakokonaisuuden, jota koordinoi erikseen STN:n toimesta palkattava ohjelmajohtaja.

Strategisen tutkimuksen ohjelmarakenteeseen kuuluu, että rahoitettavien hankkeiden lisäksi ohjelmalla on osa-aikainen ohjelmajohtaja, joka työskentelee omassa taustaorganisaatiossaan, kuten yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa. Ohjelmajohtaja valitaan erillisellä kutsuhaulla. Ohjelmajohtajan keskeisimmät tehtävät ovat vastata ohjelmarajat ylittävästä yhteistyöstä muiden ohjelmajohtajien kanssa sekä edistää tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta yhdessä strategisen tutkimuksen vastuualueen kanssa. Rahoitetut konsortiot osallistuvat aktiivisesti ohjelma- ja vaikuttavuustoimintaan.

Strategisen tutkimuksen rahoitushaku on kaksivaiheinen. Aiehaku on avoin kaikille hakukelpoisille hakijoille. Varsinaiseen hakuun kutsutaan aiehaun arvioinnissa parhaiten menestyneet STN-konsortiot. Kutsumisesta päättää strategisen tutkimuksen neuvosto.

STN-konsortion johtajalla tulee olla tohtorintutkinto ja dosentin arvo tai dosentin arvoa vastaava kokemus tutkijana. Rahoitusta voivat hakea konsortiot, joissa on mukana vähintään kolme organisaatiota sekä vähintään kolme tutkimusalaa. STN-konsortiolle on myös nimettävä omalla toimialallaan pätevä vuorovaikutusvastaava.

Nyt haettavien hankkeiden kesto on 3+3 vuotta. STN varautuu rahoittamaan, kahdessa nyt avoinna olevassa ohjelmahaussa (Lapset ja nuoret – hyvinvoivat tulevaisuuden tekijät -ohjelma sekä Turvallisuus ja luottamus algoritmien aikakaudella -ohjelma), yhteensä 8-10 hanketta joiden kunkin budjetti ensimmäiseltä kaudelta on 3-3,5 miljoonaa euroa. Ohjelmissa on varauduttu rahoittamaan tutkimushankkeita ensimmäisen 3-vuotiskauden osalta yhteensä noin 28 miljoonalla eurolla. Hankkeiden kustannusarvion realistisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Ennen kuin teet hakemuksen verkkoasioinnissa (SARA), tutustu huolellisesti sekä alla olevaan hakuilmoitukseen että Lue myös -osion sisältöön ja erityisesti rahoitusehtoihin ja STN rahoitusperiaatteisiin. Tutustu myös Akatemian sivuilta Tutkimusrahoitus-osiosta löytyvään tietoon vastuullisesta tieteestä. Hakuilmoituksen ja rahoitusehtojen ollessa ristiriidassa, rahoitusehtojen sisältämä teksti on aina ensisijainen. Ruotsin- tai englanninkielisen hakuilmoituksen ollessa ristiriidassa suomenkielisen hakuilmoituksen kanssa, suomenkielinen hakuilmoitus on tulkintaristiriitatilanteessa aina ensisijainen.

Mahdollisista muutoksista hakuohjeissa aie- ja varsinaisen haun välillä tiedotetaan tällä hakuilmoitussivulla.

Lue koko hakuilmoitus alta.

Avaa kaikki

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?