RRF-specialfinansiering för forskning inom nyckelområden för grön och digital övergång 2022

6.4.2022
27.4.2022 kl 16.15 finsk tid
högst 14,4 miljoner euro
1.1.2023–31.12.2025
Under behandling
  • Projekten ska inriktas på åtgärder som stöder både grön och digital övergång, med iakttagande av hållbar utveckling och principen ”Do No Significant Harm”.
  • Högst 2 miljoner euro/konsortium och 600 000 euro/konsortiepart
  • Söks av mångvetenskapliga konsortier bestående av två eller flera forskargrupper, där parterna för med sig kompetens med tanke på både grön och digital övergång; det ansökande konsortiet ska samarbeta med olika aktörer och dem som utnyttjar forskningens resultat.
  • Tillägg 12.4.2022. Utlysningstexten har uppdaterats efter Europeiska kommissions preciserade anvisningar. Uppdateringen gäller beskrivningen av Do No Significant Harm-principen i avsnittet Bakgrund och mål.

Finlands Akademi bidrar till genomförandet av Finlands plan för återhämtning och resiliens, som är en del av Finlands program för hållbar tillväxt, med en tilläggsfinansiering på 14,4 miljoner euro som riktas till främjande av grön och digital övergång. Den gröna och digitala övergången stöder omstruktureringen i ekonomin och byggandet av ett koldioxidneutralt välfärdssamhälle med hjälp av digitala lösningar.

Genom denna utlysning finansieras forskning som främjar lösningar som hänför sig till koldioxidneutralitet och anpassning till klimatförändringen samt digital teknologi i anslutning till dessa. Målet är att stärka befintliga kompetenskluster inom detta ämnesområde (t.ex. flaggskeppsprojekt och lokomotivföretag och -ekosystem) och öka kunnandet också utanför klustren. I kompetensklustren förenas stark forskningskompetens och forskningens genomslagskraft samt samarbete med dem som utnyttjar forskningsresultaten och andra aktörer.

Finlands Akademis centrala uppgift är att finansiera högklassig vetenskaplig forskning. Akademifinansierad forskning förväntas också ha vetenskapligt och samhälleligt genomslag samt följa principerna för ansvarsfull vetenskap.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?