Forsknings- och interaktionsplan för preliminär ansökan i RSF-utlysningar

Denna struktur följes vid preliminär ansökan i RSF utlysningar

Preliminära planen inlämnas som en bilaga i pdf-format på fliken Forskningsplan i e-tjänsten. Läs noga utlysningstexten och bekanta dig med bedömningsanvisningarna och -blanketten innan du börjar skriva planen.

Planens längd är högst sex sidor. Pappersstorlek är A4. Typsnittet är Source Sans Pro, fontstorlek 12 pt, radavstånd 1 och marginaler 20 mm. Litteraturhänvisningarna skrivs in i texten, t.ex. (namn, årtal) eller [nummer]. Du får inte använda fotnoter. Källförteckningen är en del av forskningsplanen och räknas med i sidantalet.

Som sökande har du rätt att skriva planen på svenska eller finska, men vi ber dig skriva planen på engelska för att möjliggöra en internationell bedömning. Anvisningarna och strukturen bör följas för att säkerställa att de sökande behandlas lika. Ändra inte rubrikerna. Ansökan kan inte lämnas in om systemet upptäcker ett fel i planens konfigurationer eller struktur.

Ändra inte rubrikerna (använd vår mall)

1. Grundtanken i projektet och målet för samhälleligt genomslag (ca 2 sidor)

Beskriv den viktigaste grundtanken bakom forskningen och projektets ändamål genom att besvara programfrågorna A–E. Av svaren ska klart framgå:

 • den utmaning som ska lösas
 • forskningens vetenskapliga och samhälleliga mål
 • det samhälleliga genomslag som förväntas.

2. Hur forskningen genomförs (ca 2 sidor)

Forsknings- och interaktionsplanen genomförs i form av arbetspaket. Vi rekommenderar att interaktionen får ett eget arbetspaket, vars ledare är ansvarig för hela konsortiets interaktionsverksamhet. Vid behov kan också konsortiets ledning och koordinering utformas till ett arbetspaket. I ett arbetspaket kan delta personer från flera vetenskapsgrenar och forskningsplatser. Beskriv arbetspaketen så att man får en klar bild av projektets:

 • teoretiska bakgrund och placering inom det vetenskapliga fältet (minst tre forskningsområden); hur konsortiet motiverar sina val av metoder; vilken forskning som behövs
 • genomförande och fördelar av mångvetenskaplig forskning; hur den valda mångvetenskapligheten förnyar tidigare forskning i både en inhemsk och en internationell kontext
 • forskningsmetoder och -utformning samt material; hur konsortiet motiverar sina val av metoder
 • genomförandet av forskningen
 • länkar (beskrivning av konsortiets mervärde) och arbetsfördelning mellan arbetspaket
 • förväntade resultat och genomslag
 • ansvarsfull vetenskap (forsknings etik, jämställdhet och likabehandling, öppen vetenskap, hållbar utveckling)

3. Interaktion (ca 1 sida)

I interaktionsplanen ska ingå en beskrivning av interaktionens mål, metoder, intressentgrupper och förverkligande. Intressentgrupperna ska beskrivas på ett realistiskt sätt. Av beskrivningen ska framgå:

 • med vem, varför och hur konsortiet samarbetar för att finna lösningar
 • hur interaktionspartnerna gynnas av samarbetet.

Beskriv också RSF-konsortiets kompetens i fråga om främjandet av samhälleligt genomslag.

4. RSF-konsortiets vetenskapliga resultat och kompetens samt viktig litteratur eller bibliografi (ca 1 sida)

Beskriv konsortieledarens och arbetspaketsledarnas meriter och kompetens samt för planen viktig litteratur eller bibliografi på forsknings- och interaktionsplanens sista sida.

Har du frågor eller synpunkter?