Forsknings- och interaktionsplan för egentlig ansökan i RSF-utlysningar

Denna struktur följes vid egentlig ansökan i RSF utlysningar

Forsknings- och interaktionsplanen inlämnas som en bilaga i pdf-format på fliken Forskningsplan i e-tjänsten. Läs noga utlysningstexten och bekanta dig med bedömningsanvisningarna och -blanketten innan du börjar skriva planen.

Forsknings- och interaktionsplanens längd är högst nitton sidor. Pappersstorlek är A4. Typsnittet är Source Sans Pro, fontstorlek 12 pt, radavstånd 1 och marginaler 20 mm. Litteraturhänvisningarna skrivs in i texten, t.ex. (namn, årtal) eller [nummer]. Du får inte använda fotnoter. Källförteckningen är en del av forskningsplanen och räknas med i sidantalet.

Som sökande har du rätt att skriva planen på svenska eller finska, men vi ber dig skriva planen på engelska för att möjliggöra en internationell bedömning. Anvisningarna och strukturen bör följas för att säkerställa att de sökande behandlas lika. Ändra inte rubrikerna. Ansökan kan inte lämnas in om systemet upptäcker ett fel i planens konfigurationer eller struktur.

Egentlig ansökan: forsknings- och interaktionsplanens struktur

Sammanfattning (executive summary) (högst 2 sidor)

 • Ansvarsfull vetenskap bör beaktas heltäckande också i sammanfattningen

1. Grundtanken bakom projektet, svar på programfrågor A–E

 • hur projektet ger svar på programmets mål och programfrågorna (A–E)
 • vilken ny kunskap projektet tar fram för att nå målen samt hur denna kunskap utnyttjas
 • det mervärde som konsortiets mång- och tvärvetenskapliga samarbete skapar samt vid behov motiveringar för ändringar i konsortiets sammansättning (ändringarna förutsätter alltid att man kontaktar utlysningens kontaktperson före ansökningstidens utgång)
 • önskvärt samhälleligt genomslag.

2. Forskningens vetenskapliga mål och deras motiveringar samt interaktionsmålen

 • forskningsfrågor och hypoteser
 • tidigare forskning om ämnet, konsortiets placering i det internationella vetenskapliga fältet
 • teoribakgrund
 • det mångvetenskapliga samarbetets metodologi
 • förväntade vetenskapliga resultat och potential till genombrott
 • mål för konsortiets interaktionsarbete
 • publiceringsplan.

3. Genomförande, forskningsmetoder och -material efter arbetspaket

 • beskrivning av arbetsplanen skilt för varje arbetspaket, information om hur arbetspaketen hänger ihop med varandra
 • motiveringar för den valda mångvetenskapliga infallsvinkeln
 • presentation av de material och metoder som möjliggör forskningens utformning
 • integrering av mångvetenskapliga metoder och resultat
 • etiska frågor med anknytning till forskningstemat, -metoderna och -materialet samt eventuella forskningstillstånd (även planer på att söka tillstånd).

4. Interaktion

 • viktiga aktörer och informationsbehov i fråga om utnyttjandet av forskningsrön
 • interaktionens metoder, kanaler och tajming i olika faser av projektet på ett optimalt sätt från utnyttjarnas perspektiv
 • samarbete med medier, inklusive sociala medier.

5. Konsortiets ansvar och kompetens i fråga om vetenskaplig och samhällelig påverkan

 • konsortieledarens och arbetspaketsledarnas meriter och kompetens
 • kompetens vad gäller förenandet av mångvetenskapliga metoder och resultat
 • konsortiets ledning, arbetsfördelning och säkrandet av samarbete mellan arbetspaket
 • vid behov en förklaring av varför könsfördelningen är ojämn samt metoder för att främja jämställdheten
 • kritiska punkter för projektets framgång, alternativa sätt att genomföra projektet.

6. Internationellt samarbete och forskarmobilitet

 • internationella kontakter och internationellt samarbete
 • plan för eventuell forskarmobilitet som ska stödja projektets genomförande.

7. Tidtabell och kostnadsberäkning

 • tidtabell för forskningen och interaktionen
 • konsortiets kostnadsberäkning (inkl. bägge finansieringsperioder) och kostnadsmotiveringar efter utgiftsslag
 • kostnader för interaktionsverksamhet.

8. Källförteckning

Har du frågor eller synpunkter?