Akademiprojekt med särskild inriktning: International Co-Investigator Scheme – finsk-norskt forskningssamarbete inom teknik

5.10.2020
30.9.2020 kl 16.15 finsk tid
högst 2 miljoner euro
1.9.2021–31.8.2024
Under behandling

Denna utlysning har stängt. Vänligen observera att Akademins nya webbplats lanserades den 6 oktober 2020. Det kan därför hända att vissa länkar i denna utlysningstext inte fungerar. Utlysningens kontaktpersoner kan svara på eventuella frågor.

  • högst 750 000 euro per enskilt akademiprojekt eller konsortiebaserat      akademiprojekt (motsvarar 250 000 €/år)
  • söks av enskild forskare eller konsortium för att anställa en forskargrupp; täcker kostnader av finländsk och norsk forskargrupp
  • finländska parten söker finansiering för den finländska och den norska partens forskningskostnader; finansieringen anvisas en finländsk forskningsplats som förbinder sig att ingå ett avtal med den norska forskningsplatsen enligt 7 § 2 mom. i statsunderstödslagen om användningen och övervakningen av statsunderstödet och villkoren för det

Finlands Akademi utlyser finansiering för samarbete mellan finländska och norska forskargrupper inom forskningsområden som hänför sig till teknik. Finansieringen utlyses inom ramen för konceptet International Co-Investigator Scheme. Finansieringen beviljas i form av akademiprojektsbidrag med särskild inriktning i syfte att främja forskningens kvalitet, vetenskapliga och allmänna genomslag, mångfald och förmåga till förnyelse. Vi vill ge forskare en möjlighet att genomföra vetenskapligt ambitiös teknisk forskning på internationell nivå som eftersträvar nya genombrott och möjliggör samarbete med de främsta internationella grupperna. Forskningen ska genomföras som ett samarbete mellan finländska och norska parter, och forskningssamarbetet ska ge ett betydande mervärde för projektet.

Akademiprojektsbidrag är finansiering för att anställa en forskargrupp. Den ansvariga projektledaren ska utöver doktorsexamen också ha andra betydande bevis på vetenskapligt arbete. I regel är den ansvariga ledaren en forskare på professors- eller docentnivå.

Finlands Akademis forskningsråd för naturvetenskap och teknik är berett att finansiera forskningsprojekt med sammanlagt högst 2 miljoner euro.

Akademifinansierad forskning förväntas ha vetenskapligt och samhälleligt genomslag. Forskningsresultaten ska vara offentliga och följa principerna för god vetenskaplig praxis. Forskningen ska således vara etisk och beakta principerna för hållbar utveckling. Forskningsdata och -material samt forskningens resultat ska vara fritt tillgängliga. Jämställdhet och lika behandling av forskare ska beaktas i forskningens genomförande.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och Läs också-innehållet, särskilt finansieringsvillkoren.

Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Kontakta Finlands Akademi innan du lämnar in ansökan.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan. Skriv ut texten eller spara den i PDF-format via tryckknappen.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?