Specialfinansiering för forskning om krisberedskap och försörjningstrygghet

25.8.2020
15.9.2020 kl. 16.15 finsk tid
20 miljoner euro
21.8.2020–30.11.2023 (kan inledas retroaktivt)
Beslutad

Denna utlysning har stängt. Vänligen observera att Akademins nya webbplats lanserades den 6 oktober 2020. Det kan därför hända att vissa länkar i denna utlysningstext inte fungerar. Utlysningens kontaktpersoner kan svara på eventuella frågor.

  • Projektstorlek i regel 0,5–2 miljoner euro
  • För enskilda forskargrupper och konsortier av två eller flera grupper

Genom denna utlysning finansierar Finlands Akademi högklassig vetenskaplig forskning om krisberedskap och försörjningstrygghet. Utöver forskning ska de forskningsprojekt som finansieras främja en mer omfattande samhällelig genomslagskraft av forskningen inom ämnesområdet. Finansieringsbesluten fattas utifrån en internationell kollegial granskning och utlysningens mål. Vid bedömningen av ansökningarna fästs uppmärksamhet vid forskningens vetenskapliga kvalitet, projektets samhälleliga genomslag och hur planen svarar mot utlysningens mål. Dessutom beaktas att sökandena har tillräckligt mångsidigt kunnande med tanke på genomförandet av planen.

Den ansvariga projektledaren ska utöver doktorsexamen ha andra betydande bevis på vetenskapligt arbete. I regel är projektledaren en forskare på professors- eller docentnivå.

Finlands Akademis centrala uppgift är att finansiera högklassig vetenskaplig forskning. Akademifinansierad forskning förväntas också ha vetenskapligt och samhälleligt genomslag. Forskningsresultaten ska vara offentliga och följa principerna för god vetenskaplig praxis. Forskningen ska således vara etisk och beakta principerna för hållbar utveckling. Forskningsdata och -material samt forskningens resultat ska vara fritt tillgängliga. Jämställdhet och lika behandling av forskare ska beaktas i forskningens genomförande.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och Läs också-innehållet, särskilt finansieringsvillkoren.

Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan. Skriv ut texten eller spara den i PDF-format via tryckknappen.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?