Bidrag för anställning som forskardoktor 2020, alla forskningsområden

1.9.2020
5.10.2020 kl 16.15 finsk tid
1.9.2021–31.8.2024
Under behandling

Denna utlysning har stängt. Vänligen observera att Akademins nya webbplats lanserades den 6 oktober 2020. Det kan därför hända att vissa länkar i denna utlysningstext inte fungerar. Utlysningens kontaktpersoner kan svara på eventuella frågor.

  • genomsnittlig finansiering 200 000–300 000 euro per forskardoktor
  • söks av enskild forskare som vid ansökningstidens utgång har avlagt doktorsexamen högst fyra år sedan

Bidragen för anställning som forskardoktor ska hjälpa de mest lovande forskarna som nyligen doktorerat att kvalificera sig för krävande forskar- och sakkunniguppgifter. Om du söker bidrag för forskaranställning ska påvisa mobilitet efter doktorsexamen. Vid bedömningen av ansökningarna beaktas särskilt forskningsplanens internationella aspekter. Du ansöker om finansiering för din egen lön och dina personliga forskningskostnader.

Finlands Akademis centrala uppgift är att finansiera högklassig vetenskaplig forskning. Akademifinansierad forskning förväntas också ha vetenskapligt och samhälleligt genomslag. Forskningsresultaten ska vara offentliga och följa principerna för god vetenskaplig praxis. Forskningen ska således vara etisk och beakta principerna för hållbar utveckling. Forskningsdata och -material samt forskningens resultat ska vara fritt tillgängliga. Jämställdhet och lika behandling av forskare ska beaktas i forskningens genomförande.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och Läs också-innehållet, särskilt finansieringsvillkoren.

Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan. Skriv ut texten eller spara den i PDF-format via tryckknappen.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?