Forskningsplanens struktur: anställning som forskardoktor eller klinisk forskare

För att underlätta den vetenskapliga bedömningen rekommenderar vi att forskningsplanen skrivs i e-tjänsten på fliken Forskningsplan. Läs noga utlysningstexten innan du börjar skriva forskningsplanen.

Forskningsplanens längd är högst tolv sidor, om inte annat nämns i utlysningstexten. Typsnittet i forskningsplanen är Times New Roman, fontstorlek 12 pt, radavstånd 1 och marginaler 20 mm.  Litteraturhänvisningarna skrivs in i texten, t.ex.: (namn, årtal eller [nummer]). Du kan inte använda fotnoter. Källförteckningen (högst 2 sidor) räknas inte med i sidantalet. Forskningsplanen kan också lämnas in som bilaga, men den måste göras enligt anvisningarna ovan och den givna strukturen måste följas.

Fyll i forskningsplanens delar i tillämpliga delar i enlighet med praxis inom din egen vetenskapsgren.

De tekniska anvisningarna finns på vår webbplats under e-tjänstens anvisningar.

1. Syfte och mål

1.1.   Forskningsprojektets betydelse i förhållande till nuvarande kunskap, forskningens utgångspunkter:

 • hur projektet och dess metoder anknyter till tidigare internationell och/eller nationell forskning (state of the art)
 • forskningens utgångspunkter samt syften och mål

1.2.   Forskningsfrågor och/eller hypotes(er)

1.3.   Forskningens förväntade resultat och deras vetenskapliga genomslag samt potential till vetenskapliga genombrott och forskningens förnyelse:

 • forskningens inverkan inom forskarvärlden
 • projektets nyhets- och/eller mervärde för vetenskapen

 

2. Genomförande

2.1.   Arbetsplan och tidtabell:

 • detaljerad beskrivning av forskningen inom projektet: mål, vetenskapliga referenser och eventuella preliminära data
 • beskrivning av forskningsuppgifter, hur de ska utföras och hur de är sammankopplade
 • tidtabell för projektets genomförande; av tidtabellen ska framgå forskningsuppgifter och arbetspaket, fördelningen av personalresurser samt projektets milstolpar och resultat (deliverables)

2.2.   Forskningsdata, -material, -metoder och -miljö:

 • forskningsmaterial som ska användas samt motiveringar och information om insamling eller anskaffning och bruk samt analyser med beaktande av exempelvis immateriella rättigheter
 • forskningsmetoderna och hur de bidrar till att svara på forskningsfrågorna/bevisa hypoteserna eller hur de stöder det sätt som valts för att närma sig ämnet
 • beskrivning av den lokala, nationella och/eller internationella forskningsmiljön inkl. forskningsinfrastrukturer. Uppge infrastrukturerna också i e-tjänsten under Kopplingar (Affiliations).

2.3.   Riskbedömning och alternativa sätt att genomföra projektet:

 • kritiska punkter för projektets framgång, sannolikheten för risker, metoder för att hantera risker och alternativa sätt att genomföra projektet

 

3. Sökande och samarbetsparter

3.1.   Sökandes meriter som är centrala för projektet:

 • sökandes meriter som är centrala för projektet
 • hur projektet anknyter till den sökandes tidigare forskning eller till övrig forskning
 • hur projektet främjar sökandes forskarkarriär och självständighet

3.2.   Samarbetsparter och deras meriter som är centrala för projektet:

 • nationella och internationella samarbetsparter som är centrala för projektets genomförande, samt deras meriter
 • motiveringar till samarbetsparterna och vad som uppnås genom samarbetet

 

4. Ansvarsfull vetenskap

4.1.   Forskningsetik:

 • etiska frågor (t.ex. etiskt förfarande, informerat samtycke, anonymitet, möjlighet att lämna projektet) med anknytning till forskningstemat, -metoderna och -materialet.
 • eventuella forskningstillstånd eller planer på att söka tillstånd
 • Läs mer i de forskningsetiska anvisningarna.

4.2.   Jämställdhet och lika behandling:

4.3.   Öppen vetenskap:

 • publiceringsplan som stöder öppen tillgång (Akademin förutsätter att akademifinansierade projekt publicerar med open access)
 • Läs mer i anvisningarna om öppen vetenskap.
 • kort plan för datahanteringen: hur materialet förvaras under projektets gång, hur eventuella lagliga och etiska frågor som gäller delning av data löses och var materialet görs öppet tillgängligt efter att projektet avslutats. De som fått ett positivt finansieringsbeslut ska inom åtta veckor från beslutet lämna in en egentlig datahanteringsplan, som är ett villkor för att finansieringen utbetalas.
 • Läs mer i anvisningarna om datahanteringsplanen.

4.4.   Mål i fråga om hållbar utveckling:

 • kort beskrivning av hur projektet kan främja ett eller flera mål för hållbar utveckling: jämlika möjligheter till välfärd, ett samhälle med delaktiga medborgare, hållbart arbete, hållbara samhällen och lokala gemenskaper, ett kolneutralt samhälle, en resurssmart ekonomi, levnadssätt som respekterar naturens bärkraft och naturhänsyn i beslutsfattandet
 • Läs mer i anvisningarna om hållbar utveckling.

 

5. Effekter och genomslag i samhället

5.1.   Effekter och genomslag utanför den vetenskapliga världen:

 • kort beskrivning av hur intressanta forskningsresultaten är och hur de kan utnyttjas och tillämpas i det omgivande samhället
 • Gör t.ex. en egen bedömning av forskningens förväntade samhälleliga genomslag i korttids- eller långtidsperspektiv. Genomslaget utanför vetenskapssamfundet kan få olika former inom olika vetenskapsområden och för olika individuella projekt. Vetenskapen är en källa till välfärd och välstånd, den främjar utvecklingen av god praxis och sakkunskap, den erbjuder en argumenterad utgångspunkt för samhälleliga beslut och den formar vår världsåskådning och civilisation.
 • Läs mer om forskningens vidare genomslag.

 

6. Källförteckning

 • Uppge vilka källor du har använt i forskningsplanen.
 • Källförteckningen (högst 2 sidor) räknas inte med i sidantalet.
 • Observera att texttypen, fontstorleken och radavståndet i källförteckningen är desamma som i forskningsplanen överlag.

Har du frågor eller synpunkter?