Mobilitet: Akademiforskare och forskardoktor

Det internationella och nationella samarbete som presenteras i ansökan samt forskarnas rörlighet i anslutning till det utgör en del av den vetenskapliga bedömningen av ansökan. Mobiliteten beaktas också då finansieringsbeslut fattas. Bekanta dig med riktlinjerna av det forskningsråd till vilket du tänker rikta din ansökan.

Beskriv din internationella och nationella mobilitet på ansökningsblankettens flik Mobilitet. Mobilitetsbeskrivningen är indelad i tre delar: 1. Mobilitetskriteriet, 2) Annan tidigare mobilitet och 3) Mobilitet som planerats inom projektet.

1.     Mobilitetskriteriet (Mobility requirement)

När du söker bidrag för anställning som forskardoktor eller akademiforskare måste du ha mobilitetserfarenhet efter doktorsexamen.

 • Om du söker bidrag till samma forskningsmiljö där du disputerade ska du kunna påvisa att du före ansökningstidens utgång har arbetat utomlands eller någon annanstans i Finland i minst sex månader efter disputationen. Arbetet kan ha utförts i flera perioder. Den sammanlagda längden på de två längsta perioderna ska dock vara minst sex månader.
 • Kravet på mobilitet uppfylls om bidraget för anställning som forskardoktor eller akademiforskare söks till en annan forskningsmiljö än den där du disputerade.

Av undantagsskäl kan Akademin avvika från kravet på rörlighet för enskilda sökande. Exempel på dylika undantagsfall är om forskaren eller en nära anhörig blir mycket allvarligt sjuk, så att det avsevärt begränsar mobiliteten. I sådana undantagsfall ska sökanden redan innan ansökan lämnas in ta kontakt med den kontaktperson som nämns i utlysningstexten. I septemberutlysningen 2020 beaktar vi som ett särskilt skäl att mobilitetsperioden har avbrutits eller ställts in på grund av covid-19-epidemin. Om du inte har kunnat uppfylla mobilitetskravet på grund av covid-19-epidemin (t.ex. om en utländsk organisation inte har kunnat förbinda sig att ta emot dig), måste du beskriva orsakerna och också kunna framlägga bevis. Uppge ovan beskrivna motiveringar i ansökan under Mobilitet. Vänligen bifoga det relevanta intyget (t.ex. flygbiljett eller inbjudan) under ansökans tilläggsuppgifter efter ansökningstidens utgång.

Akademins mobilitetskrav måste uppfyllas för att man ska kunna beviljas bidrag.

2.     Annan tidigare mobilitet (Other previous mobility) – vid behov

 • Berätta var du har varit på besök eller arbetat efter doktorsexamen i anslutning till din forskning. Informationen används för att bedöma din forskarerfarenhet.

3.     Planerad mobilitet (Planned mobility) i anslutning till projektets genomförande

En akademiforskares eller en forskardoktors forskningsplats är en organisation i Finland via vilken finansieringen utbetalas. Under finansieringsperioden är det dock möjligt att arbeta perioder av varierande längd exempelvis vid ett utländskt universitet.

 • Berätta kort om dina planerade besök eller var du tänker arbeta under forskningsprojektets lopp samt hur dessa mobilitetsperioder stöder din forskning.
 • Den planerade mobiliteten beaktas vid bedömningen av forskningsplanen men inte då man avgör behörigheten att söka bidrag.

Frågor och svar

Vad avses med forskningsmiljö?

Med forskningsmiljö avses här den forskningsgrupp eller -gemenskap där forskaren arbetar. Forskningsmiljön finns ofta inom en forskningsplats (vanligen ett universitet eller forskningsinstitut), men den kan också omspänna flera olika organisationer. Det kan finnas flera forskningsmiljöer inom en forskningsplats.

Om forskaren byter forskningsmiljö inom samma forskningsplats förutsätter vi att hen klart byter arbetsmiljö så att det på goda grunder främjar Akademins mål för mobiliteten. Den sökande måste på ansökningsblanketten konkret motivera bytet av arbetsmiljö och hur Akademins mål uppfylls.

Att forskningsenhetens namn ändras eller forskningsenheter slås samman räknas inte som ett byte av forskningsmiljö.

Vad avses med arbete annanstans?

Det avgörande här är att om forskaren fortsätter att arbeta vid sin tidigare forskningsplats så ska hen före ansökningstidens utgång också ha fått erfarenhet från utanför sin nuvarande forskningsmiljö. Denna erfarenhet efter doktorsexamen kan man samla på sig antingen i hemlandet eller utomlands.

Arbete annanstans under sex månader kan bestå t.ex. av arbete i ett annat områdes forskningsgrupp, institut, inom förvaltningen, någon organisation, i ett företag eller ett yrke som på goda grunder anknyter till det forskningsprojekt som ansökan gäller eller främjar forskarkarriären.

Det kan också bestå av arbete på stipendium eller med något annat arrangemang i en annan fysisk miljö än den forskningsmiljö som ansökan gäller. Forskaren kan t.ex. ha erfarenhet av att arbeta vid ett utländskt universitet med finansiering från sitt eget universitet. Också arbete vid ett forskarkollegium kan jämställas med arbete annanstans om forskarens arbetsgemenskap har ändrats.

Kan den sökande arbeta utomlands?

Finansieringen beviljas via en forskningsplats (vanligen ett universitet eller forskningsinstitut) i Finland, men forskaren kan också arbeta utomlands under finansieringsperioden.

Ska sökanden ha stått i ett anställningsförhållande till den organisation där hen uppger att arbetserfarenheten har uppkommit?

Inte nödvändigtvis. Detta innebär att arbete t.ex. på stipendium kan räknas in i den sex månaders period som krävs. Däremot har det ingen betydelse vem som har finansierat arbetet under de sex månaderna.

När ska sexmånadersperioden vara slutförd?

Till godo räknas en sådan sexmånaders arbetsperiod som har utförts efter att sökanden fick sin doktorsexamen, dock senast före utlysningen stängs.

Arbetet kan ha utförts i flera perioder. Den sammanlagda längden på de två längsta perioderna ska dock vara minst sex månader.

Om den sökande inte byter forskningsmiljö beaktar vi inte den planerade mobiliteten när vi bedömer den sökandes behörighet att ansöka. Den planerade mobiliteten bedöms som en del av forskningsplanen.

Varför finansierar Akademin forskarmobilitet?

Erfarenhet av olika forsknings- och arbetsmiljöer är mycket viktig för att forskare ska bli självständiga. Arbete inom olika forskargrupper eller andra forskningsnära uppgifter stärker forskarens personliga nätverk och förbättrar hens möjligheter att placera sig i konkurrensen om forskningsuppgifter eller andra sakkunniguppgifter. Ur forskarens synvinkel är det också viktigt att tillägna sig nya metoder och att lära sig kommunicera med människor som har annan bakgrund.

Ett mångsidigt kunnande ökar forskningens genomslag och främjar att vetenskapen förnyas; båda dessa är centrala mål i Finlands Akademis strategi, utöver vetenskapens kvalitet.

Vi vill uppmuntra internationell forskarmobilitet. Våra forskningsbidrag kan utnyttjas för forskning utomlands och för att återvända till Finland medan finansieringsperioden pågår. Internationell rörlighet är speciellt viktig för forskare av den yngre forskargenerationen för att stärka forskningens kvalitet och främja forskarkarriären.

Exempel på hur mobilitetskriteriet kan uppnås

Forskaren byter forskningsmiljö då hen ansöker om bidrag för anställning som forskardoktor/akademiforskare

 • En forskare söker anställning på Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Forskaren har disputerat på Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Jyväskylä universitet. Både forskningsplatsen och forskningsmiljön byts. Mobilitetskriteriet uppfylls.
 • En forskare söker anställning på Institutet för bioteknik vid Helsingfors universitet. Forskaren har disputerat på avdelningen för biokemi och utvecklingsbiologi vid Helsingfors universitets medicinska fakultet. Forskningsplatsen är densamma, men forskningsplatsen byts. Mobilitetskriteriet uppfylls.
 • En utländsk forskare söker anställning vid Aalto-universitetet efter sin doktorsexamen. Forskaren har avlagt doktorsexamen vid Helsingfors universitet. Mobilitetskriteriet uppfylls.
 • En forskare som kommer från utlandet får på grund av covid-19-pandemin inte en förbindelse från en finländsk forskningsorganisation eller Finlands begränsningar i fråga om rörlighet har inte slopats. Forskaren har en inbjudan från ledaren av den mottagande forskningsgruppen. Hen kan dock inleda sitt arbete i Finland senare. Mobilitetskriteriet uppfylls. Forskaren bör kontakta Akademin innan hen inlämnar ansökan och skicka inbjudningsbrevet till Akademin.
 • En forskare söker anställning i en grupp vid Institutet för hälsa och välfärd som leds av professor X. Forskaren har arbetat på sin doktorsavhandling både i professor X grupp vid Institutet och vid bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Forskaren har disputerat vid fakulteten. Forskningsplatsen byts efter disputationen, men forskningsmiljön ändras inte. Mobilitetskriteriet uppfylls inte.
 • En forskare söker anställning i direktör X forskningsgrupp vid fakulteten för Y vid Uleåborgs universitet. Forskaren har disputerar vid samma fakultet i en grupp ledd av gruppledare Z. Arbetsmiljön ändras inte. Mobilitetskriteriet uppfylls inte.
 • En forskare söker anställning på bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Jyväskylä universitet. Forskaren vill arbeta vid Harvard University i ett år under finansieringsperioden och har ett inbjudningsbrev därifrån. Hen har disputerat på matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Jyväskylä universitet. Forskningsplatsen byts inte. Det är fråga om mobilitet under projektets lopp. Mobilitetskriteriet uppfylls inte.

Forskaren byter forskningsmiljö för minst sex månader efter doktorsexamen

Arbetet kan ha utförts i flera perioder. Den sammanlagda längden på de två längsta perioderna ska dock vara minst sex månader.

 • Efter doktorsexamen har forskaren övergått från Åbo universitet till att arbeta vid forskarkollegiet vid Helsingfors universitet först under 4 månaders tid och sedan under 2 månaders tid vid Helsingfors universitet. Mobilitetskriteriet uppfylls.
 • En forskare har disputerat vid Uleåborgs universitet. Efter det har forskaren arbetat vid företaget Orions forsknings- och utvecklingsenhet i två år. Hen söker anställning i samma grupp där hen disputerade. Hen har en forskningsperiod på över 6 månader någon annanstans. Mobilitetskriteriet uppfylls.
 • En forskare har avlagt doktorsexamen vid Lapplands universitet. Därefter har forskaren arbetat med stiftelsestipendium 1 månad vid Östra Finlands universitet, 2 månader som universitetsforskare vid Tammerfors universitet och 3 månader vid Stockholms universitet. Mobilitetskriteriet uppfylls inte, eftersom den sammanlagda längden på de två längsta mobilitetsperioderna är under 6 månader.
 • En forskare har disputerat vid Aalto-universitetet i november 2019. Forskaren har kommit överens om att arbeta vid MIT under januari–juli 2020. Hen har fått ett inbjudningsbrev. Arbetet har dock avbrutits på grund av covid-19-epidemin och forskaren har återvänt till Finland. Mobilitetskriteriet uppfylls. Forskaren bör kontakta Akademin och bifoga inbjudningsbrevet till ansökan.
 • En forskare har avlagt doktorsexamen vid Helsingfors universitet i januari 2020. Forskaren har fått en inbjudan om ett forskningsbesök till University of Oxford på sex månader. Besöket skulle inledas i mars 2020, men det ställdes in på grund av covid-19-epidemin. Mobilitetskriteriet uppfylls. Forskaren bör kontakta Akademin och bifoga inbjudningsbrevet till ansökan.
 • En forskare har avlagt doktorsexamen vid Tammerfors universitet i mars 2020. Forskaren har planerat ett forskningsbesök till Uleåborgs universitet i maj–augusti 2020. Mobilitetskriteriet uppfylls inte, eftersom kravet på sex månaders mobilitet inte uppfylls före ansökningstidens utgång den 30 september 2020. Covid-19-epidemin påverkar inte uppfyllandet av mobilitetskriteriet, eftersom den planerade perioden skulle vara kortare än sex månader.

Har du frågor eller synpunkter?