Mobilitetskravet

Obs! Mobilitetskravet gäller sådana beslut som fattats före 31.12.2022. Kravet slopades från och med höstutlysningen 2022.

Det internationella och nationella samarbete som presenteras i ansökan samt forskarnas rörlighet i anslutning till det bedöms i samband med den vetenskapliga bedömningen av ansökan. Mobiliteten beaktas också då finansieringsbeslut fattas. Bekanta dig med riktlinjerna av det forskningsråd till vilket du tänker rikta din ansökan.

Beskriv din internationella och nationella mobilitet på ansökningsblankettens flik Mobilitet. Mobilitetsbeskrivningen är indelad i tre delar: mobilitetskriteriet, annan tidigare mobilitet och mobilitet som planerats inom projektet.

1. Mobilitetskriteriet (Mobility requirement)

För att du ska kunna söka bidrag för anställning som forskardoktor eller akademiforskare måste du efter doktorsexamen ha bytt eller byta forskningsmiljö i Finland eller utomlands. Detta krav kallar vi mobilitetskriteriet.

Med byte av forskningsmiljö avses en fysisk flytt från en forskningsmiljö till en annan eller arbete som stöder forskningsarbete inom någon annan sektor, t.ex. i en forskningsgrupp, i ett institut, inom förvaltningen, i ett sjukhus, en organisation, ett företag eller ett yrke på ett annat område som med fog hänför sig till forskningsprojektet i fråga eller som främjar forskarkarriären. Det finns två sätt att uppfylla mobilitetskriteriet:

 1. Du söker bidrag för anställning som forskardoktor eller akademiforskare till en annan forskningsmiljö än den där du disputerade.
 2. Om du söker bidrag för anställning som forskardoktor eller akademiforskare till samma forskningsmiljö där du arbetade när du avlade doktorsexamen måste du efter disputationen ha bedrivit forskning i en annan forskningsmiljö eller utfört arbete som stöder forskningen inom en annan sektor i sammanlagt minst sex månader. Det kan också finnas flera sådana perioder, men de två längsta perioderna ska utgöra sammanlagt minst sex månader.

Undantag från dessa villkor kan göras endast av särskilda skäl för enskilda forskare.

Exempel på undantagsskäl:

 1. Om du eller en nära anhörig blir mycket allvarligt sjuk så att det avsevärt begränsar mobiliteten. Detta måste kunna dokumenteras. Kontakta oss på mobility@aka.fi.
 2. Mobilitetsperioden har avbrutits eller en överenskommen mobilitetsperiod har ställts in på grund av covid-19-pandemin. Om du inte har kunnat uppfylla mobilitetskravet på grund av covid-19-pandemin (t.ex. om en utländsk organisation inte har kunnat förbinda sig att ta emot dig), måste du beskriva orsakerna och också kunna framlägga bevis. Uppge motiveringarna på ansökningsblanketten under ’Mobilitet’. Bifoga nödvändiga dokument, t.ex. inbjudan och flygbiljetter, på fliken Bilagor under ”Mobilitetskriteriet, dokument”. Namnge bilagan så här: dittefternamn_mobility.
 3. Covid-19-pandemin har hindrat dig från att uppfylla mobilitetskravet i septemberutlysningen 2021 och det är inte fråga om ett avbrott eller en inställd mobilitetsperiod enligt punkt b. Du ska då beskriva vad du har gjort efter doktorsexamen för att uppfylla kravet på att byta forskningsmiljö. Detta kan vara till exempel sampublicering och/eller delning av material samt ansökan om samfinansiering med andra forskare än forskare i den egna forskningsmiljön. Bifoga till din ansökan ett samarbetsbrev från en annan miljö som innehåller en beskrivning av verksamheten. Bifoga brevet på fliken Bilagor under ”Mobilitetskriteriet, dokument”. Namnge bilagan så här: dittefternamn_mobility. Akademin avgör utifrån din utredning om du kan avvika från kravet på rörlighet och om du är behörig att ansöka.

Om du hänvisar till ovan nämnda skäl (a, b eller c) som orsaker till att du inte uppfyller mobilitetskriteriet (punkt 1 eller 2) måste du kontakta Akademin på mobility@aka.fi innan du lämnar in ansökan.

För att du ska kunna få finansiering måste du uppfylla Akademins krav på mobilitet.

2. Annan tidigare mobilitet (Other previous mobility) – vid behov

 • Berätta var du har varit på besök eller arbetat efter doktorsexamen i anslutning till din forskning. Informationen används för att bedöma din forskarerfarenhet.

3. Planerad mobilitet (Planned mobility) i anslutning till projektets genomförande

En akademiforskares eller en forskardoktors forskningsplats är en organisation i Finland via vilken finansieringen utbetalas. Under finansieringsperioden är det dock möjligt att arbeta perioder av varierande längd exempelvis vid ett utländskt universitet.

 • Berätta kort om dina planerade besök eller var du tänker arbeta under forskningsprojektets lopp samt hur dessa mobilitetsperioder stöder din forskning.
 • Den planerade mobiliteten beaktas vid bedömningen av forskningsplanen men inte då man avgör behörigheten att söka bidrag.

Frågor och svar

Vad avses med forskningsmiljö?

Med forskningsmiljö avses den forskningsgrupp eller -gemenskap där du arbetar. Forskningsmiljön finns ofta inom en forskningsplats (vanligen ett universitet eller forskningsinstitut), men den kan också omspänna flera olika organisationer. Det kan finnas flera forskningsmiljöer inom en forskningsplats.

Om du byter forskningsmiljö inom samma forskningsplats förutsätter vi att du klart byter arbetsmiljö så att det på goda grunder främjar Akademins mål för mobiliteten. Du måste på ansökningsblanketten konkret motivera bytet av arbetsmiljö och hur Akademins mål uppfylls.

Att forskningsenhetens namn ändras eller forskningsenheter slås samman räknas inte som ett byte av forskningsmiljö.

Vad avses med arbete annanstans?

Det avgörande här är att om du fortsätter att arbeta vid din tidigare forskningsplats så ska du före ansökningstidens utgång också ha fått erfarenhet från utanför din nuvarande forskningsmiljö. Denna erfarenhet efter disputationen kan man samla på sig antingen i hemlandet eller utomlands.

Arbete annanstans under sex månader kan bestå t.ex. av arbete i ett annat områdes forskningsgrupp, institut, inom förvaltningen, någon organisation, i ett företag eller ett yrke som på goda grunder anknyter till det forskningsprojekt som ansökan gäller eller främjar forskarkarriären.

Det kan också bestå av arbete på stipendium eller med något annat arrangemang i en annan fysisk miljö än den forskningsmiljö som ansökan gäller. Du kan t.ex. ha erfarenhet av att arbeta vid ett utländskt universitet med finansiering från ditt eget universitet. Också arbete vid ett forskarkollegium kan jämställas med arbete annanstans om din arbetsgemenskap har bytt.

Ska sökanden ha stått i ett anställningsförhållande till den organisation där hen uppger att arbetserfarenheten har uppkommit?

Nej. Detta innebär att arbete t.ex. på stipendium kan räknas in i den sex månaders period som krävs. Däremot har det ingen betydelse vem som har finansierat arbetet under de sex månaderna.

När ska sexmånadersperioden vara slutförd?

Till godo räknas en sådan sexmånaders arbetsperiod som har utförts efter att du disputerade, dock senast före utlysningen stängs.

Arbetet kan ha utförts i flera perioder. Den sammanlagda längden på de två längsta perioderna ska dock vara minst sex månader.

Om du inte byter forskningsmiljö beaktar vi inte den planerade mobiliteten när vi bedömer den din behörighet att ansöka. Den planerade mobiliteten bedöms som en del av forskningsplanen.

Kan den sökande arbeta utomlands?

Finansieringen beviljas via en forskningsplats (vanligen ett universitet eller forskningsinstitut) i Finland, men du kan också arbeta utomlands under finansieringsperioden.

Varför finansierar Akademin forskarmobilitet?

Erfarenhet av olika forsknings- och arbetsmiljöer är mycket viktig för att forskare ska bli självständiga. Arbete inom olika forskargrupper eller andra forskningsnära uppgifter stärker forskarens personliga nätverk och förbättrar hens möjligheter att placera sig i konkurrensen om forskningsuppgifter eller andra sakkunniguppgifter. Ur forskarens synvinkel är det också viktigt att tillägna sig nya metoder och att lära sig kommunicera med människor som har annan bakgrund.

Ett mångsidigt kunnande ökar forskningens genomslag och främjar att vetenskapen förnyas; båda dessa är centrala mål i Finlands Akademis strategi, utöver vetenskapens kvalitet.

Vi vill uppmuntra internationell forskarmobilitet. Våra forskningsbidrag kan utnyttjas för forskning utomlands och för att återvända till Finland medan finansieringsperioden pågår. Internationell rörlighet är speciellt viktig för forskare av den yngre forskargenerationen för att stärka forskningens kvalitet och främja forskarkarriären.

Exempel på hur mobilitetskriteriet kan uppnås

Forskaren byter forskningsmiljö då hen ansöker om bidrag för anställning som forskardoktor/akademiforskare

 • En forskare söker anställning på Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Hen har disputerat på matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Jyväskylä universitet. Både forskningsplatsen och forskningsmiljön byts. Mobilitetskriteriet uppfylls.
 • En forskare söker anställning på Institutet för bioteknik vid Helsingfors universitet. Forskaren har disputerat på avdelningen för biokemi och utvecklingsbiologi vid Helsingfors universitets medicinska fakultet. Forskningsplatsen är densamma, men forskningsplatsen byts. Mobilitetskriteriet uppfylls.
 • En forskare som kommer från utlandet får på grund av covid-19-pandemin inte en förbindelse från en finländsk forskningsorganisation eller Finlands begränsningar i fråga om rörlighet har inte slopats. Forskaren har en inbjudan från ledaren av den mottagande forskningsgruppen. Hen kan dock inleda sitt arbete i Finland senare. Mobilitetskriteriet uppfylls. Forskaren bör kontakta Akademin innan hen inlämnar ansökan och skicka inbjudningsbrevet till Akademin.
 • En forskare söker anställning i en grupp vid Institutet för hälsa och välfärd som leds av professor X. Forskaren har arbetat på sin doktorsavhandling både i professor X grupp vid Institutet och vid bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Forskaren har disputerat vid fakulteten. Forskningsplatsen byts efter disputationen, men forskningsmiljön ändras inte. Mobilitetskriteriet uppfylls inte.
 • En forskare söker anställning på bio- och miljövetenskapliga institutionen vid Jyväskylä universitet. Forskaren vill arbeta vid Harvard University i ett år under finansieringsperioden och har ett inbjudningsbrev därifrån. Hen har arbetat på sin doktorsavhandling vid institutionen och disputerat från matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Jyväskylä universitet. Forskningsplatsen byts inte. Det är fråga om mobilitet under projektets lopp. Mobilitetskriteriet uppfylls inte.
 • Forskaren har dubbelexamen från både Helsingfors universitet och Manchester universitet. Hen har ingen annan mobilitet. Hen söker anställning till samma forskargrupp vid Helsingfors universitet där hen avlade sin doktorsexamen. Mobilitetskriteriet uppfylls inte, eftersom forskningsmiljön inte byts.

Forskaren byter forskningsmiljö för minst sex månader efter doktorsexamen

Arbetet kan ha utförts i flera perioder. Den sammanlagda längden på de två längsta perioderna ska dock vara minst sex månader.

 • Efter doktorsexamen har forskaren övergått från Åbo universitet till att arbeta vid forskarkollegiet vid Helsingfors universitet först under fyra månaders tid och sedan under två månaders tid vid Helsingfors universitet. Mobilitetskriteriet uppfylls.
 • En forskare har disputerat vid Uleåborgs universitet. Efter det har forskaren arbetat vid företaget Orions forsknings- och utvecklingsenhet i två år. Hen söker anställning i samma grupp där hen disputerade. Hen har en forskningsperiod på över sex månader någon annanstans. Mobilitetskriteriet uppfylls.
 • En forskare har avlagt doktorsexamen vid Lapplands universitet. Därefter har forskaren arbetat med stiftelsestipendium en månad vid Östra Finlands universitet, två månader som universitetsforskare vid Tammerfors universitet och tre månader vid Stockholms universitet. Mobilitetskriteriet uppfylls inte, eftersom den sammanlagda längden på de två längsta mobilitetsperioderna är under sex månader.
 • En forskare har disputerat vid Aalto-universitetet i november 2019. Forskaren har kommit överens om att arbeta vid MIT under januari–juli 2020. Hen har fått ett inbjudningsbrev. Arbetet har dock avbrutits på grund av covid-19-pandemin och forskaren har återvänt till Finland. Mobilitetskriteriet uppfylls. Forskaren bör kontakta Akademin och bifoga inbjudningsbrevet till ansökan.
 • En forskare har avlagt doktorsexamen vid Helsingfors universitet i januari 2021. Forskaren har fått en inbjudan om ett forskningsbesök till University of Oxford på sex månader. Besöket skulle inledas i mars 2021, men det ställdes in på grund av covid-19-pandemin. Mobilitetskriteriet uppfylls. Forskaren ska kontakta Akademin och bifoga ett samarbetsbrev till sin ansökan.
 • På grund av covid-19-pandemin har en forskare inte kunnat flytta till en utländsk forskningsmiljö. Hen har dock efter sin doktorsexamen inlett samarbete med nya kolleger. Hen har redan fått tillgång till deras forskningsdata och de har planerat sampublikationer. Samarbetet har inletts senast sex månader innan utlysningen stänger. Forskaren har fått ett samarbetsbrev som bevis på samarbetet. Mobilitetskriteriet uppfylls.
 • En forskare har avlagt doktorsexamen vid Tammerfors universitet i mars 2021. Forskaren har planerat ett forskningsbesök till Uleåborgs universitet i maj–augusti 2021. Mobilitetskriteriet uppfylls inte, eftersom kravet på sex månaders mobilitet inte uppfylls före ansökningstidens utgång. Covid-19-pandemin påverkar inte uppfyllandet av mobilitetskriteriet, eftersom den planerade perioden skulle vara kortare än sex månader.

Har du frågor eller synpunkter?