Bidrag för anställning som akademiforskare 2020, alla forskningsområden

1.9.2020
5.10.2020 kl 16.15. finsk tid
1.9.2021–31.8.2026
Under behandling

Denna utlysning har stängt. Vänligen observera att Akademins nya webbplats lanserades den 6 oktober 2020. Det kan därför hända att vissa länkar i denna utlysningstext inte fungerar. Utlysningens kontaktpersoner kan svara på eventuella frågor.

  • bidraget för fem år 447 651 euro per akademiforskare, motsvarar en månadslön på 5 100 euro; de som fått avlöningsbidrag kan senare ansöka om finansiering för forskningskostnader
  • söks av enskild forskare som vid ansökningstidens utgång har avlagt doktorsexamen minst tre och högst nio år sedan

En akademiforskare följer en forskningsplan som har bedömts hålla vetenskapligt hög nivå. Hen är en forskare med mångsidiga nätverk som har möjlighet att kvalificera sig för krävande forskningsuppdrag och etablera sig som självständig forskare på det internationella planet.

Ett bidrag för anställning som akademiforskare beviljas inte till personer som har ordinarie professorstjänst eller någon annan ledande forskningstjänst vid en forskningsorganisation.

Av akademiforskare förutsätts framgångsrik publikationsverksamhet och vetenskapligt samarbete efter doktorsexamen samt minst tre och högst nio års vetenskapligt arbete efter doktorsexamen. Om personen i fråga har avlagt specialläkarutbildning efter doktorsexamen, kan det ha förflutit högst 13 år sedan doktorsexamen.

Finlands Akademis centrala uppgift är att finansiera högklassig vetenskaplig forskning. Akademifinansierad forskning förväntas också ha vetenskapligt och samhälleligt genomslag. Forskningsresultaten ska vara offentliga och följa principerna för god vetenskaplig praxis. Forskningen ska således vara etisk och beakta principerna för hållbar utveckling. Forskningsdata och -material samt forskningens resultat ska vara fritt tillgängliga. Jämställdhet och lika behandling av forskare ska beaktas i forskningens genomförande.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och Läs också-innehållet, särskilt finansieringsvillkoren.

Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan. Skriv ut texten eller spara den i PDF-format via tryckknappen.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?