Akademiprojektsbidrag 2020, alla forskningsområden

1.9.2020
5.10. kl 16.15 Finsk tid
1.9.2021–31.8.2025
Under behandling

Denna utlysning har stängt. Vänligen observera att Akademins nya webbplats lanserades den 6 oktober 2020. Det kan därför hända att vissa länkar i denna utlysningstext inte fungerar. Utlysningens kontaktpersoner kan svara på eventuella frågor.

  • genomsnittlig finansiering 400 000–500 000 euro per projekt
  • söks av en enskild forskare eller ett konsortium för att anställa en forskargrupp

Målet med akademiprojektsbidrag är att främja forskningens kvalitet, vetenskapliga och allmänna genomslag, mångfald och förmåga till förnyelse. Vi vill ge forskare en möjlighet att genomföra vetenskapligt ambitiös forskning på internationell nivå som eftersträvar nya genombrott och möjliggör samarbete med de främsta internationella grupperna. Akademiprojektsbidrag är egentligen finansiering för att anställa en forskargrupp.

Den ansvariga projektledaren ska utöver doktorsexamen också ha andra betydande bevis på vetenskapligt arbete. I regel är projektledaren en forskare på professors- eller docentnivå. Både enskilda forskningsgrupper och konsortier bestående av två eller flera grupper kan söka finansieringen. Finlands Akademi uppmuntrar också forskare av den yngre forskargenerationen som har avlagt doktorsexamen högst tio år sedan att söka akademiprojektsbidrag.

Finlands Akademis centrala uppgift är att finansiera högklassig vetenskaplig forskning. Akademifinansierad forskning förväntas också ha vetenskapligt och samhälleligt genomslag. Forskningsresultaten ska vara offentliga och följa principerna för god vetenskaplig praxis. Forskningen ska således vara etisk och beakta principerna för hållbar utveckling. Forskningsdata och -material samt forskningens resultat ska vara fritt tillgängliga. Jämställdhet och lika behandling av forskare ska beaktas i forskningens genomförande.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och Läs också-innehållet, särskilt finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Utlysningstexten kompletterades den 15 juni 2020 i fråga om akademiprofessorers behörighet att ansöka om akademiprojektsbidrag. En akademiprofessor kan beviljas akademiprojektsbidrag under det sista året av anställningens finansieringsperiod, förutsatt att finansieringsperioderna inte överlappar.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan. Skriv ut texten eller spara den i PDF-format via tryckknappen.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?