Finlands Akademis höstutlysning blir januariutlysning – ändringar också i bedömningen

9.3.2023

Finlands Akademi håller på att bereda väsentliga förändringar av utlysningstidtabellerna och bedömningen av ansökningar. Höstens utlysning av akademiprojektbidrag, akademiforskarbidrag och bidrag för kliniska forskare kommer att senareläggas till att öppna i början av december 2023. Utlysningen stänger i januari 2024, och finansieringsbesluten kommer att fattas under samma vår. I fortsättningen kan sökanden själv välja den lämpligaste bedömningspanelen för sin ansökan.

Målet är att förkorta behandlingstiden, dvs. den tid som går från ansökan till beslut. Akademin har också fått önskemål om att lätta på det tryck som forskarna utsätts för under universitetens hösttermin.

Den ändrade utlysningstidtabellen påverkar inte tidpunkterna av Akademins finansieringsperioder. Akademin ska påskynda sin beslutsprocess så att finansieringsbesluten för 2024 fattas i början av sommaren samma år och så att de nya finansieringsperioderna kan inledas den 1 september 2024. Målet är att akademiprojektbidragen, akademiforskarbidragen och bidragen för kliniska forskare också i fortsättningen utlyses i december–januari.

Den ändrade tidtabellen kommer att tas i beaktande i behörighetsgränsen för akademiforskarbidraget. I januariutlysningen 2024 kan akademiforskarbidrag sökas av forskare vars intyg över första doktorsexamen är daterat mellan den 30 september 2016 och den 31 januari 2022.

Sökanden väljer bedömningspanelen

I och med den nya utlysningstidtabellen övergår Akademin till ett förfarande där sökanden själv väljer den lämpligaste bedömningspanelen för sin ansökan. Valet görs bland de paneler som Akademin på förhand meddelat. Möjligheten att välja en panel för sin ansökan ger sökanden mer inflytande över bedömningen och ökar öppenheten i Akademins bedömningsprocess. Till stöd för valet kommer Akademin i god tid att offentliggöra panelernas rubriker och en beskrivning av de forskningsområden och -teman som panelerna behandlar. Den nya panelstrukturen bereds under våren 2023.

Som ett led i beredningen kommer sökande och andra intressentgrupper att bli erbjudna att delta i ett samråd i maj. Närmare uppgifter om samrådet och tidpunkten meddelas under våren via Finlands Akademis kommunikationskanaler.

 

Panelrubrikerna och -beskrivningarna offentliggörs senast i september 2023. Utlysningstexten med anvisningar och information om bedömningskriterierna och -förfarandet publiceras i början av november 2023.

Närmare utlysningsuppgifter och noggrannare anvisningar om ändringarna kommer att publiceras på Akademins webbplats www.aka.fi/sv. Vid frågor om ändringarna, vänligen kontakta Akademin i första hand via vår helpdesk på www.aka.fi/respons (ansvarsområdet för utveckling av forskningsfinansiering).

Mer information

  • utvecklingsdirektör Jussi Vauhkonen, tfn 0295 335 114
  • vetenskapsråd Tiina Petänen, tfn 0295 335 091
  • vetenskapsråd Kata-Riina Valosaari, tfn 0295 335 128

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
Anna Oravakangas
kommunikationsexpert
tfn 0295 335 039

Har du frågor eller synpunkter?