Forskningsfinansieringsverksamheten vid Finlands Akademi utvecklas genom ett reformprogram

10.10.2022

Finlands Akademi har inlett ett reformprogram som syftar till kostnadsbesparingar i verksamheten åren 2023–2024. Bakgrunden till programmet är en situation som pågått i flera år där de anslag som är avsedda för Akademins verksamhet har minskat samtidigt som antalet ansökningar till Akademin och den forskningsfinansiering som delas ut har ökat. Genom programmet bereder sig Akademin på att forskningsfinansieringen ökar i och med lagen om finansiering av forskning, utbildning och innovationsverksamhet.

”En ökning i forskningsfinansieringen är ett mycket positivt och rentav nödvändigt steg. Finlands framtid vilar på forskning och hög kompetens. För Akademin innebär detta ökade krav på prestationsförmåga och effektivitet i finansieringsverksamheten. Med de nuvarande verksamhetssätten har vi snart nått gränsen för vår kapacitet, om nivån på verksamhetsanslagen inte kan höjas”, säger Finlands Akademis generaldirektör Paula Eerola.

De åtgärder som hänför sig till ansökan om forskningsfinansiering och bedömningen av ansökningarna samt beslutsfattandet har en central roll i reformprogrammet. Målet är att förenkla processer och minska mängden arbete som de orsakar. Som en del av reformprogrammet förnyas också Akademins e-tjänst.

”Akademins personal har för närvarande för hög arbetsbelastning. Belastningen beror både på antalet ansökningar och på hur vi själva ordnar behandlingen av ansökningarna. Genom reformprogrammet fokuserar vi särskilt på att utveckla våra egna verksamhetssätt. För sökandena och finansieringsmottagarna kommer förändringarna att synas som en smidigare och snabbare behandlingsprocess”, säger utvecklingsdirektör Jussi Vauhkonen, som ansvarar för genomförandet av programmet.

Akademins reformprogram genomförs åren 2023–2024 och avsikten är att den nya e-tjänsten tas i bruk 2025.

Mer information

  • utvecklingsdirektör Jussi Vauhkonen, tfn 0295 335 114

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?