Kommentera panelstrukturen för Finlands Akademis vinterutlysning 2024

2.5.2023

Finlands Akademi har offentliggjort ett utkast till en panelstruktur med beskrivningar av innehållet i de enskilda bedömningspanelerna för den kommande vinterutlysningen 2024. Akademin öppnar en enkät för att samla in synpunkter på utkastet från intressenter. Enkäten grundar sig på en kommande reform av Akademins utlysningstidtabeller och bedömningen av ansökningar.

Utlysningen av akademiprojektbidrag, akademiforskarbidrag och bidrag för kliniska forskare kommer inte att öppna i höst, utan i november 2023. Utlysningen går under namnet vinterutlysningen 2024. Från och med vinterutlysningen övergår Akademin dessutom till ett förfarande där sökanden själv väljer den lämpligaste bedömningspanelen för sin ansökan. Valet görs bland de paneler som Akademin på förhand meddelat.

Ansökningar om andra bidrag, t.ex. från det nya akademiprogrammet för idrottsforskning, kan också bedömas i dessa paneler när det är lämpligt. Möjligheten att välja en panel för sin ansökan ger sökanden mer inflytande över bedömningen och ökar öppenheten i Akademins bedömningsprocess.

Akademin kommer att använda responsen från enkäten för att färdigställa panelstrukturen och -beskrivningarna. Målet är att senast i september 2023 offentliggöra den slutliga listan över paneler och deras beskrivningar för vinterutlysningen 2024.

Svara på enkäten senast 23.5.2023

Vid planeringen av panelstrukturen har Akademin i stor utsträckning använt sig av tidigare års bakgrundsinformation om fördelningen av ansökningar per disciplin och tema. Dessutom har Akademin jämfört panelstrukturer och panelbeskrivningar som redan används av flera internationella forskningsfinansiärer.

De 41 bedömningspaneler som nu kan kommenteras listas i alfabetisk ordning i utkastet. Panelerna är inte grupperade efter forskningsråd, utan alla paneler kan bedöma ansökningar som ska beslutas av vilket forskningsråd som helst. Den sökande väljer således självständigt

  • det forskningsråd till vilket hen vill lämna in sin ansökan för beslut
  • den panel till vilken hen vill lämna in sin ansökan för bedömning.

Panelbeskrivningarna innehåller i allmänhet en beskrivning av det allmänna ämnesområdet och en förteckning över de vetenskapliga discipliner, nyckelord och metoder som panelen kommer att behandla. Panelerna är ofta flervetenskapliga.

Läs utkastet och svara på enkäten:

Mer information

  • utvecklingsdirektör Jussi Vauhkonen, tfn 0295 335 114 (från 8 maj)
  • vetenskapsråd Tiina Petänen, tfn 0295 335 091
  • vetenskapsråd Kata-Riina Valosaari, tfn 0295 335 128

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
Anna Oravakangas
kommunikationsexpert
tfn 0295 335 039

Har du frågor eller synpunkter?