Tidtabellen för Finlands Akademis vinterutlysning 2024 fastslagen

25.5.2023

Finlands Akademi har beslutat ansökningstiden för vinterutlysningen 2024. Utlysningen öppnar den 15 november 2023 och stänger den 17 januari 2024. Finansieringsbesluten fattas senast i juni 2024.

I vinterutlysningen 2024 utlyses akademiprojektbidrag, bidrag för anställning som akademiforskare, bidrag för klinisk forskare och finansiering inom det nya akademiprogrammet för idrottsforskning. Utlysningarna av mobilitetsfinansiering som grundar sig på internationella avtal öppnas som vanligt på hösten.

Panelrubrikerna och -beskrivningarna offentliggörs senast i september 2023. Utlysningstexten med anvisningar och information om bedömningskriterierna och -förfarandet publiceras i slutet av oktober 2023.

526 svar på panelenkäten

Den 2 maj 2023 offentliggjorde Akademin ett utkast till vinterutlysningens panelstruktur med beskrivningar av innehållet i de enskilda bedömningspanelerna. Intressentgrupper kunde kommentera utkastet fram till den 23 maj. Akademin fick 526 svar inom den utsatta tiden.

Enkätresultaten ska nu analyseras noggrannare. Därefter kommer Akademins forskningsråd att diskutera panelstrukturen och enkätresultaten vid en gemensam workshop i början av juni. Den slutliga paneluppsättningen för vinterutlysningen 2024 offentliggörs i augusti-september.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?