Finlands Akademi beviljar 25 mn euro utifrån Finlands plan för återhämtning och resiliens för att utveckla lokal och regional forskningsinfrastruktur

14.12.2022

Kommittén för forskningens infrastrukturer vid Finlands Akademi har beviljat finansiering 19 forskningsinfrastrukturprojekt. Projekten genomförs på olika håll i Finland och de kommer att ha både lokal och regional inverkan.

Den beviljade finansieringen stöder utvecklingen eller byggandet av lokala forskningsinfrastrukturer och betonar målen för grön och digital övergång. Finansieringen beviljades på basis av Finlands plan för återhämtning och resiliens (Recovery and Resilience Plan, RRP). Planen är en del av Finlands program för hållbar tillväxt, som stöder ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt. Den beviljade finansieringen uppgår till sammanlagt 25 miljoner euro. Till utlysningen inkom 103 ansökningar.

Finansieringen riktas utifrån den internationella kollegiala granskningen till projekt som stöder byggandet eller utvecklingen av lokalt eller regionalt viktiga forskningsinfrastrukturer och som uppfyller utlysningens kriterier. I projekten har också målen för den digitala och gröna övergången beaktats väl. I sin verksamhet iakttar forskningsinfrastrukturerna principen om att inte orsaka någon betydande skada (”Do No Significant Harm”), dvs. projekten får inte innehålla åtgärder som medför betydande olägenheter för de europeiska miljömålen.

”De finansierade lokala och regionala infrastrukturprojekten håller hög kvalitet och svarar mot behoven inom forskning, undervisning, näringslivet och andra samhällsaktörer”, säger Riitta Maijala, ordförande för kommittén för forskningens infrastrukturer.

Bland de finansierade forskningsinfrastrukturprojekten finns bl.a. ett projekt som utvecklar ett regionalt nätverk för mätning av snö, is och tjäle samt ett projekt som främjar tvärvetenskaplig forskning om lagens och politikens gränssnitt. Finansiering beviljades också till projekt som stöder forskningen kring cirkulär ekonomi och utnyttjande av olika avfallsflöden. Dessutom ska finansieringen bland annat stödja ett projekt som främjar forskning om mikroorganismer och material samt projekt inom proteinforskning, genetik och immunologi.

Finansieringen går till universitet, forskningsinstitut och yrkeshögskolor som äger den lokala forskningsinfrastrukturen i fråga. Forskningsinfrastrukturerna finns på olika håll i Finland.

Finlands program för hållbar tillväxt stöder ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt. I programmet ingår en plan för återhämtning och resiliens, som innehåller en helhet för finansiering av uppgradering och utveckling av lokala och regionala forskningsinfrastrukturer, med tonvikt på målen för grön och digital övergång. Finlands Akademi har inte tidigare riktat finansiering till lokala forskningsinfrastrukturer.

FIRI 2022-utlysningen för lokala forskningsinfrastrukturer

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
Pekka Rautio, kommunikationsexpert
tfn 0295 335 040
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?