Forskningsinfrastrukturer får finansiering från Finlands Akademi

1.2.2024

Kommittén för forskningens infrastrukturer vid Finlands Akademi har beviljat elva projekt drygt 22 miljoner euro i finansiering för att bygga och utveckla nationella och internationella forskningsinfrastrukturer. Det här är de andra och sista delbesluten om FIRI 2023-utlysningen. Totalt beviljade Akademin över 52 miljoner euro inom utlysningen. FIRI-finansieringen stöder uppbyggnad och utveckling av högklassiga forskningsinfrastrukturer, som lägger grunden för genomslagskraftig forskning, utveckling och innovation.

Finansieringen ska bland annat stärka en forskningsmiljö för bioekonomi och cirkulär ekonomi, där biomassa från skogar och biobaserade biprodukter och avfallsströmmar förädlas till högteknologiska produkter. Syftet är att genom forskning och utveckling ta itu med problem som rör klimatförändringar och tillräckliga naturresurser. Inom området kemisk biologi stöds en forskningsinfrastruktur som ska utveckla nya föreningar med specifik biologisk aktivitet för bland annat läkemedelsindustrin. Akademin beviljade dessutom finansiering till en forskningsmiljö som ska utveckla övervakningen av avloppsvatten och vars forskningstillämpningar kommer att bidra till den gröna övergången.

Finansieringen kommer också att bidra till att hantera utmaningarna med befolkningens åldrande genom att stödja en forskningsmiljö som fokuserar på insamling av longitudinella data om Finlands befolkning och utveckling av lämpliga metoder för dataanalys. Finlands expertis inom kosmologi och astronomi stöddes också: Finansiering beviljades för ett datacenter för kosmologi, som gör det möjligt för Finland att delta i stora internationella kosmologiska observationsprojekt, och för Finlands deltagande i byggandet av det internationella jätteteleskopet ELT.

Finansiering beviljades också för utveckling av integrerad optik. Integrerad optik kan användas i tillämpningar som kvantdatorer, biosensorer och kommunikation för att främja den digitala övergången. Området kvantfotonik, som har fått en enorm internationell betydelse, fick betydande finansiering för att stödja uppbyggnaden av en kvantforskningsmiljö på hög nivå. Forskningsinfrastrukturen inom kvantfotonik skapar särskilda förutsättningar för att studera och utnyttja sammanflätning av optiska kvanta och är den första i sitt slag i de nordiska länderna. Dessutom kommer FIRI-finansieringen att stärka en forskningsmiljö med fokus på utveckling av kvant-, RF- (radiofrekvens) och nanofotoniska komponenter för avancerad nanoteknik.

Utöver projekten ovan finansierades också en forskningsinfrastruktur inom området ”tryckt funktionalitet”, printed intelligence. Denna forskningsinfrastruktur spelar en nyckelroll i utvecklingen av nästa generations elektronik- och fotonikprodukter, och erbjuder en forsknings- och produktutvecklingsmiljö i världsklass för både forskare och teknikutvecklare. Dessutom finansierades acceleratorlaboratoriet JYFL-ACCLAB för att slutföra byggandet av utrustning för produktion av radioaktiva jonstrålar. Utrustningen kommer att ge tillgång till ett stort antal kärnor och ett brett spektrum av kärnegenskaper, och de nya forskningsmöjligheter som den kommer att erbjuda kommer att utöka utbudet av verktyg och mättekniker som är tillgängliga för befintliga användare.

Ansökningarna om infrastrukturfinansiering bedömdes av internationella expertpaneler. I vår kommer Finlands Akademi att öppna en utlysning för förslag till färdplanen för forskningsinfrastrukturer. Inom utlysningen beviljas finansiering för de infrastrukturprojekt som väljs till färdplanen. Finlands Akademi finansierar anskaffning, byggande, stärkande och uppgradering av nationellt viktiga infrastrukturer som främjar vetenskaplig forskning.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Pekka Rautio
tfn 0295 335 040

Har du frågor eller synpunkter?