Finlands Akademi förnyar färdplansutlysningen för forskningsinfrastrukturer 2024

7.11.2023

Finlands Akademi öppnar våren 2024 en färdplansutlysning för forskningsinfrastrukturer. Den nya färdplanen omfattar fyra år under perioden 2025–2028. Förnyelserna gäller särskilt finansieringen av de forskningsinfrastrukturer som väljs ut till färdplanen.

Kommittén för forskningsinfrastrukturer vid Finlands Akademi har dragit upp riktlinjer för förnyelser i anslutning till färdplansutlysningen. I fortsättningen kan sökande i färdplansutlysningen också ansöka om finansiering. De sökande kan alltså ansöka om både tillträde till färdplanen och finansiering för högst fem år. Finansieringen beviljas de forskningsinfrastrukturer som valts ut till färdplanen i två faser.

Man grupperar även de forskningsinfrastrukturer som väljs ut till färdplanen. Detta innebär att de bästa forskningsinfrastrukturerna i färdplansutlysningen lyfts fram som så kallade landmärken. Den främsta nyttan med status som landmärke är att alla landmärkesinfrastrukturer får sin finansiering i den första gruppen 2025–2029. Resten av de forskningsinfrastrukturer som valts ut till färdplanen får finansiering 2026(7)–2030(1).

Detaljerna i färdplansutlysningen diskuteras ytterligare vid kommitténs möte i december, då man bland annat ska fastställa kriterier och definitioner för landmärken. Information om dessa ges på Akademins webbplats och andra kommunikationskanaler.

Förnyelsen grundar sig på den respons och de utvecklingsförslag som kommit in i samband med utvärderingen av kommittén för forskningsinfrastrukturer, som beställts av Undervisnings- och kulturministeriet. I utvecklingsförslagen efterlystes en tydligare roll för färdplanen och en koppling till strategin för forskningsinfrastrukturer. Dessutom önskade man att färdplanen skulle vara en konkret ekonomisk fördel för de infrastrukturer som uppnått den, i synnerhet för att säkerställa deras långsiktiga utveckling.

Preliminär tidtabell för färdplansutlysningen:

  • Utlysningen publiceras i början av mars 2024.
  • Infomöte om utlysningen ordnas i mars 2024.
  • Utlysningen öppnar i april 2024 och stänger senast den 16 maj 2024.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Pekka Rautio
tfn 0295 335 040
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?