Finlands Akademi fastställde plan för forskningsinfrastrukturer fram till 2030

19.12.2023

Planen syftar till att främja utvecklingen av forskningsinfrastrukturer, särskilt de som finansieras av kommittén för forskningens infrastrukturer. Huvudmålen i planen är kopplade till Akademins strategi, som utgår ifrån att öppna nya vägar för högklassig, ansvarsfull och genomslagskraftig forskning.

Vid sitt möte den 11 december 2023 godkände Finlands Akademis styrelse ett förslag av kommittén för forskningens infrastrukturer om en långsiktig plan för forskningsinfrastrukturer 2030 (pdf).

Högklassiga forskningsinfrastrukturer lägger grunden för genomslagskraftig forskning, utveckling och innovation. För att uppnå detta mål ska kommittén för forskningens infrastrukturer stärka forskningsinfrastrukturernas potential att stödja högklassig forskning och vetenskaplig förnyelse, och därigenom öka Finlands vetenskapliga konkurrenskraft. Ytterligare mål är att stärka forskningsinfrastrukturernas kapacitet att ta fram ny kunskap samt utbilda och locka till sig nya talanger och uppmuntra forskningsinfrastrukturer att engagera sig i ett effektfullt och interaktivt samarbete med aktörer inom forskning, utveckling och innovation.

”Forskningsinfrastrukturernas utveckling spelar en avgörande roll om vi vill förbättra kvaliteten, förnyelsen och konkurrenskraften hos finländsk forskning och innovation. Gemensamma forsknings- och innovationsinfrastrukturer av hög kvalitet skapar grunden för attraktiva FUI-kompetenskluster där forskning och innovation kan växa och frodas. De spelar en nyckelroll när det gäller att generera ny kunskap, utveckla innovationer och utbilda nya talanger”, säger ledande vetenskapsrådgivare Merja Särkioja.

Stärkandet av forskningsinfrastrukturerna är också ett svar på samhällets höga förväntningar på forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhetens lösningar och framtid. Regeringen har åtagit sig att höja den finländska FoU-verksamhetens andel av bruttonationalprodukten till 4 procent fram till 2030. Att stärka forskningsinfrastrukturerna är ett viktigt led i detta arbete.

På basis av den långsiktiga planen kommer kommittén för forskningens infrastrukturer att öppna färdplans- och finansieringsutlysningar. Tillsammans med andra aktörer ska kommittén utveckla den nationella och internationella forskningsinfrastrukturverksamhet under de kommande åren. Kommittén utarbetar även åtgärdsplaner för att definiera centrala åtgärder som ska hjälpa nå det strategiska målen inom en period på tre år.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Pekka Rautio
tfn 0295 335 040

Har du frågor eller synpunkter?