Joint Programming – gemensam programplanering

Gemensam programplanering (Joint Programming) är en ny europeisk strategi för att förbereda och genomföra storskalig forskning inom några samhällsmässigt viktiga ämnesområden. Utgångspunkten i den gemensamma programplaneringen är stora europeiska och globala utmaningar som inte bara kan hanteras genom nationella åtgärder. Gemensam styrka uppnås genom att samla nationella resurser från olika länder i gemensamt samordnade insatser. Det kan handla om aktiviteter, de engagerade forskningsorganisationernas egna satsningar och/eller finansieringsorganisationernas forskningsfinansiering.

Målet är att alltmer effektivt använda sig av forskningskompetens, finansiella resurser, forskningsutrustning, forskningsdata och resultat som finns i olika länder. Mervärde skapas genom möjligheten att sammanföra storskaliga och tematiskt omfattande långsiktiga helheter liksom genom bättre samordning och samarbete mellan olika länder.

I Europa pågår som bäst tio initiativ till gemensam programplanering (Joint Programming Initiatives, JPI). Finland deltar i åtta av dem. När det gäller Water JPI är Finlands Akademi med och samordnar initiativet. I de andra initiativen medverkar företrädare för Akademin antingen i initiativets förvaltning eller i den nationella stödgruppens verksamhet.

Har du frågor eller synpunkter?