Frågor och svar om vinterutlysningen

Är det något annat i bedömningen som ändrades?

Bedömningen har nu två steg. På ansökningarna begärdes minst två enskilda utlåtanden från panelmedlemmarna eller, i förekommande fall, från externa sakkunniga innan panelen sammanträdde. Ansökningar med ett slutbetyg på 5 (excellent) eller 6 (outstanding) i de enskilda utlåtandena gick vidare till bedömningen vid panelmötet. Ansökningar som av någon anledning endast fick ett enskilt utlåtande bedömdes också i en panel, oavsett vilket betyg som tilldelades.

Hurdan respons får sökanden på sin ansökan?

Alla sökande får feedback i form av utlåtandena från de enskilda sakkunniga, och bedömarnas namn anges i utlåtandena. Bedömarna skriver enskilda utlåtanden och ger del- och slutbetyg oberoende av varandra före panelmötet. Om ansökan går vidare till panelmötet kommer det utlåtande som den sökande får att bestå av både de enskilda utlåtanden som bedömarna skrivit före panelmötet och panelens sammanfattning som skrivits i slutet av utlåtandet. Baserat på diskussionen ger panelen ansökan ett slutbetyg och delbetyg, om panelen ger slutbetyget 5 eller 6. I paneldiskussionen relateras den slutliga betygsnivån till de andra ansökningarna i panelen som helhet, och betygen graderas vanligtvis i panelen. Om panelen ger ett slutbetyg på 5 eller 6 rangordnar panelen också ansökan i förhållande till andra ansökningar inom samma bidragsform.

Hur ska sökanden beakta principerna för ansvarsfull bedömning?

Bedömningen av ansökningar förnyades i fråga om det sätt på vilket ansökningarna hanteras och den respons som den sökande får. Målet är att göra processen mer lättöverskådlig. Akademins bedömningsprocess grundar sig på kollegial granskning, och bedömarnas namn anges i utlåtandet. Informationen om bedömarna och utlåtandena i allmänhet bör hanteras mycket noga.

Ett bedömningsutlåtande är i regel en sekretessbelagd handling enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Som part får du bedömningsutlåtandet om din ansökan, men utlåtandet är inte en offentlig handling eftersom den har påverkat behandlingen av din ansökan (11 § 1 mom. i offentlighetslagen). Om utlåtandet innehåller sekretessbelagd information som inte rör dig får du inte lämna ut den till tredje part (23 § 2 mom. i offentlighetslagen). Du får inte heller använda sekretessbelagda uppgifter för att skaffa dig själv eller någon annan fördel eller för att skada någon annan, bortsett från det undantag som nämns i offentlighetslagen (23 § 3 mom.). Dessa förbud gäller även för en parts ombud eller biträde.

Kan jag kontakta den person som har bedömt min ansökan för att be om mer detaljerad feedback?

Den allmänna dataskyddsförordningen förbjuder publicering eller annat obehörigt utlämnande av personuppgifter utan den registrerades uttryckliga samtycke. Dessutom förbjuder Finlands Akademis riktlinjer om bedömning och beslutsfattande kontakt med bedömare.

Bedömarna är också skyldiga att behandla ansökningar konfidentiellt och får inte diskutera dem eller sin bedömning med tredje part, inklusive den sökande.

Mer information om ansvarsfull bedömning finns på engelska i dokumentet Review principles (pdf).

Var hittar jag forskningsplanens mallar?

Det finns en länk till mallarna i utlysningstexten, se avsnittet Ansökans delar och anvisningar. Du hittar mallarna också på vår webbplats på sidan Forskningsplan.

När fattas finansieringsbesluten om vinterutlysningen 2024 och när kan man börja använda finansieringen?

Finansieringsbesluten fattas i juni 2024 och finansieringen kan användas från och med den 1 september 2024. Tidtabellen finns på vår webbplats på sidan Se beslutsdatum.

Är forskningsplanens struktur densamma som förra året?

Strukturen har inte ändrats, men du ska skriva forskningsplanen på vår mall (antingen Word eller LaTex). I utlysningstexten finns en länk till mallarna. Forskningsplanen bifogas ansökan i pdf-format.

Hur har panelstrukturen bestämts?

Vi analyserade hur tidigare års ansökningar fördelats mellan olika vetenskapsgrenar och ämnesområden. Vi granskade också panelstrukturerna i andra länder och hos internationella forskningsfinansiärer och jämförde deras förenlighet och skillnader i förhållande till vår finansieringsverksamhet.

Våren 2023 öppnade vi utkastet till panelstrukturen för offentligt samråd och vi fick in 526 svar. Vi färdigställde strukturen utifrån dessa svar.

Varför finns inte mitt forskningsområde med i panelstrukturen?

Panelstrukturen, panelbeskrivningarna och de nyckelord som nämns i panelbeskrivningarna är inte en uttömmande förteckning över de teman som kommer att bedömas i panelerna. De är avsedda att hjälpa dig att välja den lämpligaste panelen. Ansökan kan därför behandla ett ämne som inte specifikt tas upp i panelbeskrivningen.

Panelerna är också vanligtvis flervetenskapliga och innehåller därför inte nödvändigtvis en detaljerad beskrivning av ett visst område. Å andra sidan kan ett forskningsområde också passa in på olika paneler och därför nämns det kanske inte.

Om min ansökan passar till flera paneler, hur väljer jag panelen?

Välj en panel vars beskrivning motsvarar forskningsfrågorna i din ansökan och den specifika forskning som du ämnar bedriva under finansieringsperioden.

Bedömarna värdesätter vetenskaplig innovation, så fundera på vad som är viktigast och mest innovativt i din ansökan. Ligger det nya i en revolutionerande metod eller i ett nytt användningsområde?

Du kan också fundera på vilka panelämnen din och din forskargrupps expertis är bäst lämpad för, och på så sätt övertyga experterna om att din ansökan är genomförbar.

Hur vet jag om en viss typ av organisation är behörig att ansöka och kan fungera som forskningsplats?

Akademin tar inte ställning till om en viss typ av organisation är behörig att ansöka när ansökan ännu inte är anhängig. Med andra ord ger vi inga bindande förhandsutlåtanden om behörigheten att ansöka om finansiering. Vi fattar beslutet om behörigheten efter att ansökan har lämnats in i e-tjänsten.

Hur ska kostnadskoefficienterna lämnas in till Akademin?

Organisations uppgifter uppdateras centralt i e-tjänsten av forskningsplatsens (din organisations) representant som har administratörsrättigheter till e-tjänsten.

Anvisningar (på finska) finns på vår webbplats i pdf-format.

Kan projektledaren få lön från projektet?

Ja, med vissa begränsningar. Läs mer i våra finansieringsvillkor (avsnitt 9.3). Finansieringsvillkoren finns också i e-tjänsten i samband med beslutet i fråga.

Hur ska projektledarens lön anges i e-tjänsten på fliken Finansiering för projektet?

Om du söker akademiforskarbidrag:

 • Använd kategorin ”Ansvarig ledare” i budgettabellens rullgardinsmeny.

Om du söker akademiprojektbidrag:

 • Använd följande kategorier i budgettabellens rullgardinsmeny: ”Akademiprojektets ansvariga ledare: lön för projektledning”. ”Akademiprojektets ansvariga ledare: lön för handledning av doktorsavhandlingar” och/eller ”Akademiprojektets ansvariga ledare: lön för forskning”.
 • Motivera lönen på fliken Ansvariga ledarens lön. Observera att lönen för projektledning och lönen för handledning av doktorsavhandlingar motiveras i samma fält.

Bidrag för anställning som akademiforskare

Kan jag söka akademiforskarbidrag om jag redan har en anställning som akademiforskare?

Du kan inte söka om du har en femårig anställning som akademiforskare. Om du har en fyraårig anställning som akademiforskare enligt den förnyade modellen kan du söka ett nytt akademiforskarbidrag, förutsatt att finansieringsperioderna inte överlappar och du fyller alla övriga behörighetskriterier.

Hur mycket förlänger föräldraledighet behörighetstiden för akademiforskarbidraget?

Familjeledighet förlänger behörighetstiden. Det enklaste sättet att räkna ut behörighetstiden är att lägga till antalet föräldraledighetsdagar till datumet av din doktorsexamen. Det resulterande datumet ska infalla mellan den 30 september 2016 och den 31 januari 2022.

Observera att endast ledighet som tagits ut efter doktorsexamen räknas med i förlängningen.

Hur påverkar den nya tidtabellen behörighetsgränsen för akademiforskarbidraget?

Den nya ansökningstiden tas i beaktande. I vinterutlysningen 2024 kan akademiforskarbidrag sökas av en forskare vars intyg över första doktorsexamen är daterat mellan den 30 september 2016 och den 31 januari 2022. I fortsättningen är behörighetsgränsen 2–7 sedan första doktorsexamen, uträknat efter utlysningens tidpunkt.

Kan tenure track-professorer eller ordinarie lektorer ansöka om akademiforskarbidrag?

Du kan söka akademiforskarbidraget om du ännu inte har en ordinarie och ledande forskaranställning och om du uppfyller de andra behörighetskriterierna. Som en ordinarie och ledande forskaranställning räknas t.ex. professor, biträdande professor eller forskningsdirektör eller andra därmed jämförbara uppgifter.

Om du har en tidsbegränsad anställning till exempel inom universitetets karriärsystem, kan du ansöka om akademiforskarbidrag.

Kan den lön som söks för akademiforskaren och forskargruppen (46 + 48 månader) delas mellan fler än två forskare?

Lönen kan delas mellan flera personer, så länge antalet månader inte överskrids. Om akademiforskarsökanden inte söker egen lön alls, kan kostnadsberäkningen innehålla sammanlagt 96 månaders löner för andra personer.

Begränsningen av antalet lönemånader syftar till att förhindra överdrivna budgetar i en situation där vi inte sätter en övre gräns i euro.

Kan man söka bidrag för anställning som akademiforskare till flera forskningsplatser?

Finansieringen beviljas endast till en forskningsplats, men sökanden kan ha ett anställningsförhållande till flera organisationer. Forskningsplatsen, dvs. finansieringsmottagaren, ska garantera att de sammanlagda andelarna av de olika forskningsplatserna bildar ett helt anställningsförhållande och en full lön.

Kan en akademiforskare arbeta utomlands under en del av finansieringsperioden?

Akademins finansiering beviljas till en finländsk forskningsorganisation, genom vilken finansieringen hanteras under hela finansieringsperioden. Akademiforskaren ska ha nära anknytning till Finland under hela finansieringsperioden.

Akademiforskaren arbetar främst i Finland, men kan medan finansieringen pågår arbeta perioder av varierande längd exempelvis vid ett utländskt universitet. Akademiforskaren kommer också att leda och övervaka forskningen enligt forskningsplanen medan arbetet utomlands pågår.

Vad är skillnaden mellan akademiprojektbidraget och akademiforskarbidraget?

I princip är akademiforskarbidraget avsett att stödja forskarens personliga karriärutveckling. Ansökningar om akademiforskarbidrag bedöms på basis av sökandens meriter och ökande kompetens under finansieringsperioden.

Det primära målet för akademiprojektbidraget är att finansiera högklassig vetenskaplig forskning och möjliggöra vetenskapliga genombrott. Bedömningen fokuserar därför på forskningens vetenskapliga kvalitet och nyhetsvärde.

Akademiprojektbidrag

Kan jag ansöka om akademiprojektbidrag om jag har pågående finansiering från Akademin?

 • Om du är ansvarig ledare för ett pågående akademiprojekt beaktar (behandlar) vi inte en ny akademiprojektansökan av dig. Detta gäller även en nya ansökan av ett delprojekt i ett konsortium.
  • Undantag: om finansieringsperioden har förlängts på lagstadgade grunder.
  • Undantag: om akademiprojektets finansieringsperiod slutar senast den 31 december 2024
  • En ny ansökan om akademiprojektbidrag kan beaktas (behandlas) och av motiverade skäl finansieras om sökanden är en delprojektledare i ett konsortium som hör till ett pågående akademiprojekt. Detta undantag gäller inte för akademiprojektets konsortieledare.
 • Om du är en akademiprofessor och har pågående finansiering för forskningskostnader, kan du ansöka om finansiering under det sista året av din period så att finansieringsperioderna inte överlappar varandra.
 • Om du är en akademiforskare som har pågående femårsfinansiering för forskningskostnader, kan du ansöka om akademiprojektbidrag först för de två sista åren av akademiforskarperioden.
  • Undantag: om finansieringsperioden har förlängts på lagstadgade grunder.
 • Om du har pågående finansiering för en fyraårsanställning som akademiforskare, kan du ansöka om akademiprojektbidrag först för de två sista åren av akademiforskarperioden.
  • Undantag: om finansieringsperioden har förlängts på lagstadgade grunder.
 • Om du är direktör, vice direktör eller gruppledare i en spetsforskningsenhet kan du söka akademiprojektbidrag först för enhetens fjärde verksamhetsår.

Vad innebär det att akademiprojekt stöder forskarutbildning?

Akademin uppmuntrar att man också rekryterar doktorander till akademiprojekt. För detta ändamål kan den ansvariga ledaren av det fyraåriga projektet budgetera två månader av sin egen lön. Forskningsråden har egna riktlinjer om projektstorleken, vilket bör tas i beaktande då man bereder finansieringsplanen.

I utlysningstexten för akademiprojektbidragen sägs det att projektet kan vara större om det är motiverat med tanke på forskarutbildningen. Vad innebär detta och hur mycket större belopp kan man ansöka om än vad som anges i forskningsrådens riktlinjer?

Vi kommer att reservera ytterligare finansiering i 2024 års finansieringsbudget för att stärka forskarutbildningen. I vinterutlysningen kan man söka om en större projektstorlek än vad som anges i riktlinjerna, om det är motiverat med tanke på forskarutbildningen. I praktiken gäller detta projektets lönekostnader: Lönekostnaderna för de doktorander som arbetar i projektet får inkluderas i de totala projektkostnaderna i en utsträckning som är motiverad i förhållande till projektets forskningsplan. Man kan dessutom inkludera den ansvariga ledarens lönekostnader (högst 2 mån./fyraårigt projekt) för handledning av doktorsavhandlingar.

Vi har inte angett något eurobelopp eller någon procentandel för hur mycket större projektstorleken kan vara. Budgeten måste dock vara realistisk och eventuella överskridanden måste vara måttliga.

Doktorandernas uppgifter och roller och främjandet av deras forskarkarriärer måste tydligt anges i forskningsplanen (punkt 3.1).

Måste jag vara en docent för att söka akademiprojektbidrag?

Nej, det behöver du inte, även om sökandena vanligen är forskare på professors- eller docentnivå. Du bör ha betydande bevis på vetenskapligt arbete efter doktorsexamen, t.ex. goda publikationsmeriter och erfarenhet av att leda en forskargrupp.

Kan ett företag ansöka om finansiering?

Finansiering från Akademin får inte användas för att stödja ekonomisk verksamhet. Om en organisation utöver forskning även bedriver ekonomisk verksamhet ska verksamheten bokföras separat, och den eventuella finansieringen bör överensstämma med de minimis-förordningen (kommissionens förordning 1407/2013).

Ansökan bedömas på vetenskapliga grunder och den sökande måste ha en gedigen bakgrund av vetenskapligt arbete.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?