Frågor och svar

Här samlar vi viktiga frågor och svar om vinterutlysningen.

Om du har ytterligare frågor kan du skicka dem till oss via vår helpdesk på www.aka.fi/respons (välj ansvarsområdet för utveckling av forskningsfinansiering som mottagare).

Varför ersätter vinterutlysningen höstutlysningen?

Målet är att förkorta behandlingstiden, dvs. den tid som går från ansökan till beslut. Akademin har också fått önskemål om att lätta på det tryck som forskarna utsätts för under universitetens hösttermin.

När publiceras utlysningstexterna?

Utlysningstexterna publiceras den 26 oktober 2023. På så sätt kan sökandena börja förbereda sina ansökningar och forskningsplaner i god tid.

Hur påverkar den nya tidtabellen behörighetsgränsen för akademiforskarbidraget?

Den nya ansökningstiden tas i beaktande i vinterutlysningen 2024. I vinterutlysningen 2024 kan akademiforskarbidrag sökas av forskare vars intyg över första doktorsexamen är daterat mellan den 30 september 2016 och den 31 januari 2022. I fortsättningen bestäms behörighetsgränsen (2–7 sedan första doktorsexamen) enligt utlysningens tidpunkt.

När fattas finansieringsbesluten om vinterutlysningen 2024 och när kan man börja använda finansieringen?

Finansieringsbesluten fattas i juni 2024 och finansieringen kan användas från och med den 1 september 2024.

Ändras forskningsplanens struktur i vinterutlysningen 2024?

Forskningsplanens struktur ändras inte. Underavsnitten om ansvarsfull vetenskap har förts samman, men innehållet är detsamma.

Förra hösten förekom det praktiska svårigheter med att bifoga forskningsplanen till ansökan i e-tjänsten. Har problemen lösts?

I höstutlysningen 2022 hade vi tagit i bruk Word- och LaTex-mallar, och vi har nu satsat på att förbättra deras användbarhet. Från och med vinterutlysningen 2024 ska sökanden använda Akademins mallar för forskningsplanen, meritförteckningen och akademiforskarens bilaga ”Meriter och ökad kompetens”.

De nya mallarna publiceras i samband med utlysningstexterna den 26 oktober 2023.

I pressmeddelandet 9.3.2023 nämndes att också bedömningen förnyas. Vad innebär det att sökanden själv väljer bedömningspanelen?

Från och med vinterutlysningen 2024 kommer ansökningarna om akademiforskarbidrag, akademiprojektbidrag och bidrag för klinisk forskare att bedömas av paneler som namnges och beskrivs i förväg. Sökanden väljer själv den lämpligaste bedömningspanelen för sin ansökan.  Möjligheten att välja en panel för sin ansökan ger sökanden mer inflytande över bedömningen och ökar öppenheten i Akademins bedömningsprocess. Panelerna och panelbeskrivningarna offentliggörs under hösten innan utlysningstexten publiceras, så att de sökande har gott om tid att bekanta sig med dem. Utkastet till panelstrukturen kan kommenteras i maj 2023 och vi kommer att samla in feedback genom en enkät. Mer information om samrådet ges i början av maj.

Är det något annat i bedömningen som ändras? Hurdan respons får sökanden på sin ansökan?

Bedömningen av ansökningar förnyas i fråga om det sätt på vilket ansökningarna hanteras och den respons som den sökande får. Vi siktar på att göra processen mer lättöverskådlig. Bedömningen kommer att ha två steg. På ansökningarna begärs minst två utlåtanden från panelmedlemmarna eller, i förekommande fall, från externa stödmedlemmar innan panelen sammanträder. Endast ansökningar som får betyget 5 (excellent) eller 6 (outstanding) i något skede av den preliminära bedömningen kommer att gå vidare till panelbehandlingen. Alla sökande kommer att få feedback i form av de preliminära utlåtandena, och de som går vidare till panelbehandlingen kommer också att få panelutlåtandet för kännedom.

Hur har panelstrukturen bestämts/Hur kom det sig att Akademin valde dessa paneler?

Då panelstrukturen utformades analyserade vi hur tidigare års ansökningar om akademiprojektbidrag och bidrag för anställning som akademiforskare fördelats mellan olika vetenskapsgrenar och ämnesområden. Vi granskade också panelstrukturerna i andra länder och hos internationella forskningsfinansiärer och jämförde deras förenlighet och skillnader i förhållande till Akademins finansieringsverksamhet. Våren 2023 öppnades utkastet till panelstrukturen för offentligt samråd och vi fick in över 500 svar. Utkastet färdigställdes utifrån dessa svar. Dessutom har helheten diskuterats med Akademins vetenskapliga forskningsråd.

Mitt forskningsområde är X – varför finns det inte med i panelstrukturen?

Panelstrukturen, panelbeskrivningarna och de nyckelord som nämns i panelbeskrivningarna är inte en uttömmande förteckning över de teman som kommer att bedömas i panelerna. De är avsedda att hjälpa de sökande att välja den lämpligaste panelen. Ansökan kan därför behandla ett ämne som inte specifikt tas upp i panelbeskrivningen. Panelerna är också vanligtvis flervetenskapliga och innehåller därför inte nödvändigtvis en detaljerad beskrivning av ett visst område.

Har du frågor eller synpunkter?