Usein kysytyt kysymykset Talvihausta

Mistä löydän tutkimussuunnitelmien mallipohjat?

Hakuilmoituksen kohdasta Hakemuksen osat ja ohjeet sekä myös Ohjehakemisto A-Ö:stä linkistä Tutkimussuunnitelma.

Milloin talvihaun 2024 päätökset tulevat ja milloin rahoitusta voi alkaa käyttää?

Talvihaun 2024 rahoituspäätökset tehdään kesäkuussa 2024, ja rahoitusta voi alkaa käyttää 1.9.2024. Päätösaikatauluja voi tutkistella aka.fi-verkkosivulta Rahoituspäätösaikataulut.

Onko tutkimussuunnitelman rakenne sama kuin viime vuonna?

Rakenne ei ole muuttunut, mutta tutkimussuunnitelma tulee kirjoittaa word- tai LaTex-mallipohjalle. Linkki mallipohjaan löytyy hakuilmoituksesta. Tutkimussuunnitelma liitetään hakemukseen pdf-tiedostona.

Miten ilmoitettuihin paneeleihin on päädytty?

Analysoimme aiempien vuosien hakemusten jakautumista tieteenaloille ja aihepiireihin. Selvitimme myös muiden maiden ja kv. tutkimusrahoitusorganisaatioiden paneelirakenteita ja vertailimme niiden yhteensopivuutta ja eroavuutta meidän rahoitustoimintaamme. Keväällä 2023 avasimme kyselyn paneeliluonnoksesta ja saimme siihen 526 vastausta. Muokkasimme luonnosta vastausten pohjalta.

Miksi oma alani puuttuu paneelirakenteesta?

Paneelirakenne, paneelikuvaukset ja niissä mainitut avainsanat eivät ole täydellisiä luetteloita aihealueista, joita paneeleissa arvioidaan, vaan niiden tarkoituksena on auttaa hakijoita valitsemaan sopivin paneeli. Hakemus voi siis käsitellä aihetta, jota ei ole täsmällisesti nostettu esiin paneelikuvauksessa. Paneelit ovat myös tyypillisesti monitieteisiä, eivätkä siten välttämättä sisällä tietyn alan yksityiskohtaista kuvausta. Toisaalta ala voi myös liittyä hyvin moneen eri paneeliin, eikä sitä siksi ole mainittu.

Jos hakemukseni voi sopia useampaankin paneeliin, miten valitsen?

Valitse paneeli, jonka kuvaus sopii hakemuksesi tutkimuskysymyksiin ja rahoituskauden aikana tehtävään konkreettiseen tutkimustyöhän. Panelistit arvostavat tieteellistä uutuusarvoa, joten mieti, mikä hakemuksessasi on kaikkein tärkeintä ja innovatiivisinta. Onko uutuusarvo mullistavassa menetelmässä vai uudella sovellusalueella? Voit myös miettiä, minkä paneelin aihealueisiin oma ja tutkimusryhmän osaaminen parhaiten sopii ja pystyy siten vakuuttamaan asiantuntijat hakemuksen toteuttamiskelpoisuudesta.

Miten tiedän, onko jokin organisaatiotyyppi hakukelpoinen ja voiko se toimia suorituspaikkana?

Akatemia ei ota kantaa siihen, onko organisaatiotyyppi hakukelpoinen, kun hakemus ei ole vireillä Akatemiassa. Akatemia ei näin ollen anna sitovia, etukäteisiä kantoja hakukelpoisuudesta. Kun hakemus on vireillä Akatemiassa, hakukelpoisuudesta päätetään Akatemian hallintovirastossa.

Miten kustannuskertoimet toimitetaan Suomen Akatemiaan?

Suorituspaikan (oman organisaation) SARA-järjestelmän käyttäjä, jolla on pääkäyttäjän oikeudet, päivittää organisaation tiedot keskitetysti. Katso ohje organisaation toiminnallisuuksista verkkoasiointiin (pdf).

Saako hankkeen vastuulliselle johtajalle maksaa hankkeesta palkkaa?

Kyllä, tietyin rajoituksin. Katso rahoitusehdoista kohta 9.3 Tutkimushankkeen vastuullisen johtajan palkka. Rahoitusehdot löytyvät verkkoasioinnissa ao. päätöksen yhteydestä.

Miten vastuullisen johtajan palkka merkitään hakemuslomakkeen hankkeen rahoitus -välilehdellä?

Jos haet akatemiatutkijan rahoitusta:

 • Käytä vastuullisen johtajan palkkaa varten budjettitaulukon alasvetovalikossa kategoriaa Vastuullinen johtaja”.

Jos haet akatemiahanketta:

 • Käytä vastuullisen johtajan palkkaa varten budjettitaulukon alasvetovalikossa kategorioita Akatemiahankkeen vastuullinen johtaja: palkkaus hankkeen johtamiseen, Akatemiahankkeen vastuullinen johtaja: palkkaus väitöskirjatyön ohjaamiseen ja/tai Akatemiahankkeen vastuullinen johtaja: palkkaus tutkimustyöhön
 • Perustele palkka välilehdellä vastuullisen johtajan palkkaus. Huomaa, että palkkaus johtamiseen ja väitöskirjatyön ohjaamiseen perustellaan samassa kentässä.

Akatemiatutkijan tehtävä

Voinko hakea akatemiatutkijan tehtävää, jos minulla on meneillään oleva akatemiatutkijan tehtävä?

Jos sinulla on viisivuotinen akatemiatutkijan tehtävä, et voi hakea. Jos sinulla on uusimuotoinen nelivuotinen akatemiatutkijan tehtävä, voit hakea uutta akatemiatutkijan tehtävää siten, ettei rahoituskaudet mene päällekkäin ja täytät muut hakukelpoisuusehdot.

Kuinka paljon vanhempainvapaa pidentää akatemiatutkijan tehtävän hakukelpoisuutta?

Perhevapaat pidentävät hakukelpoisuutta akatemiatutkijahaussa. Helpoiten hakukelpoisuutesi voit laskea lisäämällä tutkintopäivämäärääsi pidettyjen vanhempainvapaapäivien lukumäärän. Saadun päivämäärän pitäisi osua välille 30.9.2016–31.1.2022. Huomaa, että vain tohtorintutkinnon jälkeiset vapaat lasketaan pidennykseen mukaan.

Miten uusi hakuaika vaikuttaa akatemiatutkijahakijan hakukelpoisuuteen?

Hakuajan siirtyminen otetaan huomioon. Olet hakukelpoinen, jos tohtorintutkintosi on päivätty 30.9.2016–31.1.2022. Jatkossa hakukelpoisuus on 2–7 vuotta ensimmäisestä tohtorintutkinnosta, ja se määräytyy hakuajankohdan mukaan.

Voivatko tenure track -professorit tai vakituiset lehtorit hakea akatemiatutkijarahoitusta?

Akatemiatutkijan tehtävää voi hakea, jos hakija ei ole vielä vakinaisessa ja johtavassa tutkijantehtävässä ja muut hakuehdot täyttyvät. Johtavia tutkijatehtäviä ovat esimerkiksi professorin, apulaisprofessorin tai tutkimusjohtajan tehtävät tai muut niihin rinnastuvat tehtävät. Jos hakijalla on määräaikainen tehtävä esimerkiksi yliopiston urajärjestelmässä, hän voi hakea akatemiatutkijan tehtävää.

Voiko akatemiatutkijalle ja tutkimusryhmälle (46+48 kk) haettavaa palkkaa jakaa useammalle kuin kahdelle tutkijalle?

Palkka voi jakaa useammallekin henkilölle, kunhan kuukausimäärät eivät ylity. Mikäli akatemiatutkija ei hae lainkaan omaa palkkaansa, voi kustannusarvioon sisällyttää yhteensä 96 kk muiden henkilöiden palkkoja. Palkkakuukausien rajoituksella pyritään estämään ylisuuret budjetit tilanteessa, jossa emme aseta euromääräistä ylärajaa.

Voiko akatemiatutkijan tehtävää hakea useampaan kuin yhteen suorituspaikkaan?

Rahoitus myönnetään vain yhteen suorituspaikkaan, mutta hakijalla voi olla palvelussuhde useammassakin kuin yhdessä organisaatiossa. Suorituspaikan eli rahoituksen vastaanottajan tulee taata, että eri suorituspaikkojen yhteenlaskettujen osuudet muodostavat kokoaikaisen palvelussuhteen ja palkan.

Voiko akatemiatutkija työskennellä ulkomailla osan tehtäväkaudestaan?

Akatemian rahoitus myönnetään suomalaiseen tutkimusorganisaatioon, jonka kautta rahoitus kulkee koko rahoituskauden ajan. Akatemiatutkijalla tulee olla kiinteät yhteydet Suomeen koko rahoituskauden ajan. Hän työskentelee pääsääntöisesti Suomessa, mutta hän voi kuitenkin työskennellä eripituisia jaksoja esimerkiksi ulkomaisessa yliopistossa rahoituskauden aikana. Akatemiatutkija johtaa ja ohjaa tutkimussuunnitelman mukaista tutkimusta myös ulkomailla työskentelyn aikana.

Mitä eroa on akatemiahankkeella ja akatemiatutkijan tehtävällä?

Akatemiatutkijan rahoitus on lähtökohtaisesti tarkoitettu hakijan henkilökohtaisen urakehityksen tukemiseen. Akatemiatutkijoiden arvioinnissa painottuvat hakijan ansiot ja pätevöityminen rahoituskauden aikana. Akatemiahankkeiden ensisijaisena tavoitteena on korkeatasoinen tieteellinen tutkimus ja tieteelliset läpimurrot, joten arvioinnissa painottuvat tutkimuksen tieteellinen laatu ja uutuusarvo.

Akatemiahanke

Voinko hakea akatemiahanketta, jos minulla on käynnissä olevaa Akatemian rahoitusta?

 • Jos olet meneillään olevan akatemiahankkeen vastuullinen johtaja, Akatemia ei tutki (käsittele) uutta akatemiahankehakemustasi. Uudella akatemiahankehakemuksella tarkoitetaan myös konsortion osahankkeen hakemusta.
  • poikkeuksena, jos rahoituskautta on pidennetty lakisääteisistä syistä
  • tai akatemiahankkeen rahoituskausi päättyy viimeistään 31.12.2024
  • Meneillään olevan akatemiahankkeen konsortion osahankkeen johtajan uusi akatemiahankehakemus voidaan tutkia (käsitellä) ja hänelle voidaan perustelluista syistä myöntää uusi akatemiahanke. Tämä poikkeus ei koske akatemiahankkeen konsortion johtajaa.
 • Jos sinulla on käynnissä olevaa akatemiaprofessorin tutkimuskulurahoitusta, voit hakea tehtäväkautesi viimeisenä vuotena siten, etteivät rahoituskaudet ole päällekkäisiä.
 • Jos sinulla on viisivuotisen akatemiatutkijan tutkimuskulurahoitusta, voit hakea akatemiahankerahoitusta vasta tehtäväkautesi kahdelle viimeiselle vuodelle.
  • poikkeuksena, jos rahoituskautta on pidennetty lakisääteisistä syistä
 • Jos sinulla on nelivuotisen akatemiatutkijan rahoitusta, voit hakea akatemiahankerahoitusta vasta tehtäväkautesi kahdelle viimeiselle vuodelle.
  • poikkeuksena, jos rahoituskautta on pidennetty lakisääteisistä syistä
 • Jos toimit huippuyksikön johtajana, varajohtajana tai tutkimusryhmän johtajana voit hakea akatemiahankerahoitusta vasta huippuyksikön neljännelle toimintavuodelle.

Mitä tarkoittaa, että tohtorikoulutusta vahvistetaan akatemiahankkeissa?

Akatemia kannustaa palkkaamaan hankkeeseen myös väitöskirjatutkijoita. Tätä varten vastuullisen johtajan on mahdollista budjetoida nelivuotisessa hankkeessa kaksi kuukautta omaa palkkarahoitusta. Toimikunnilla on omia linjauksia hankekoosta, mikä kannattaa ottaa huomioon rahoitussuunnitelmaa laatiessa. Lue Akatemian tiedote 17.11.2023.

Akatemiahankkeiden hakuilmoituksessa todetaan, että hankekoko voi olla toimikunnan linjausta suurempi, jos se on tohtorikoulutuksen takia perusteltua. Mitä tämä tarkoittaa ja kuinka paljon toimikunnan linjausta suurempaa hankekokoa voi hakea?

Akatemia varaa vuoden 2024 tutkimusrahoituksessa lisärahoitusta tohtorikoulutuksen vahvistamiseen. Talvihaussa voi hakea toimikunnan linjausta suurempaa hankekokoa, mikäli se on tohtorikoulutuksen vuoksi perusteltua, käytännössä palkkauskustannusten kautta: hankkeessa työskentelevien tohtorikoulutettavien palkkauskustannukset voi sisällyttää hankkeen kokonaiskustannuksiin siinä määrin, kun se on hankkeen tutkimussuunnitelman kannalta perusteltua. Lisäksi voi sisällyttää vastuullisen johtajan palkkauskustannuksia (enintään 2 kuukautta / nelivuotinen hanke) hankkeeseen palkattavien väitöstutkimuksen ohjaamista varten.

Euromääräistä summaa tai prosenttiosuutta ei ole määritelty sille, minkä verran suurempi hankekoko voi olla. Budjetin on kuitenkin oltava realistinen ja mahdollinen hankekoon ylitys maltillista.

Hankkeessa työskentelevien tohtorikoulutettavien tehtävät ja roolit sekä heidän tutkijanuransa edistäminen on tuotava selkeästi esille tutkimussuunnitelman kohdassa 3.1.

Pitääkö olla dosentti, kun hakee akatemiahanketta?

Ei tarvitse, vaikka akatemiahankehakijat ovat yleensä professorin tai dosentin tasoisia tutkijoita. Hakijalla tulee olla tohtorin tutkinnon jälkeen muuta merkittävää näyttöä tieteellisestä työstä, kuten hyvää julkaisutuotantoa ja kokemusta tutkimusryhmän johtamisesta.

Voiko yritys hakea rahoitusta?

Akatemian rahoituksella ei tueta taloudellista toimintaa. Jos yhteisö harjoittaa tieteellisen toiminnan lisäksi myös taloudellista toimintaa, siitä on pidettävä erillistä kirjanpitoa ja mahdollinen rahoitus on de minimis -asetuksen (komission asetus 1407/2013) mukaista. Hakemus arvioidaan tieteellisin perustein ja hakijalla tulee merkittävää näyttöä tieteellisestä työstä.

Lisätietoja

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?