Forskningsplanens struktur: Specialfinansiering för internationellt samarbete inom högpresterande beräkning 2023

Forskningsplanen inlämnas som en bilaga i pdf-format på fliken Forskningsplan i e-tjänsten. Läs noga utlysningstexten och bekanta dig med bedömningsanvisningarna och -blanketten innan du börjar skriva planen.

Forskningsplanens längd är högst tolv sidor, om inte annat nämns i utlysningstexten. Forskningsplanens längd för konsortier är högst 15 sidor, om inte annat nämns i utlysningstexten. Pappersstorlek är A4. Typsnittet är Calibri/Carlito, storlek 12 pt, radavstånd 1 och marginaler 20 mm. Litteraturhänvisningarna skrivs in i texten, t.ex. (namn, årtal) eller [nummer]. Du får inte använda fotnoter. Källförteckningen är en del av forskningsplanen och räknas med i sidantalet.

Anvisningarna och strukturen bör följas för att säkerställa att de sökande behandlas lika. Ändra inte rubrikerna. Vid behov kan du lägga till mellanrubriker på nivå 3. Ansökan kan inte lämnas in om systemet upptäcker ett fel i planens konfigurationer eller struktur.

1. Syfte och mål

1.1 Forskningsprojektets betydelse i förhållande till nuvarande kunskap, forskningens utgångspunkter

 • Hur projektet och dess metoder anknyter till tidigare internationell och/eller nationell forskning (state of the art)
 • Forskningens utgångspunkter samt syften och mål

1.2 Forskningsfrågor och/eller hypotes(er)

 

1.3 Forskningens förväntade resultat och deras vetenskapliga genomslag samt potential till vetenskapliga genombrott och forskningsförnyelse

 • Forskningens inverkan inom forskarvärlden
 • Projektets nyhets- och/eller mervärde för vetenskapen

1.4 Utlysningens särskilda mål (gäller akademiprogram och övriga tematiska utlysningar)

 • Motiveringar för hur projektet svarar mot utlysningens mål och frågeställningar:

2. Genomförande

2.1 Arbetsplan och tidtabell

 • Detaljerad beskrivning av forskningen inom projektet: mål, vetenskapliga referenser och eventuella preliminära data
 • Beskrivning av forskningsuppgifter, hur de ska utföras och hur de är sammankopplade
 • Vid behov även en beskrivning av de ansvar och den ledning som hör ihop med dessa uppgifter
 • Tidtabell för projektets genomförande; av tidtabellen ska framgå forskningsuppgifter och arbetspaket, fördelningen av personalresurser samt projektets milstolpar och resultat (deliverables)

2.2 Forskningsdata, -material, -metoder och -miljö

 • Forskningsmaterial som ska användas samt motiveringar och information om insamling eller anskaffning och bruk samt analyser med beaktande av exempelvis immateriella rättigheter
 • Forskningsmetoderna och hur de bidrar till att svara på forskningsfrågorna/bevisa hypoteserna eller hur de stöder det sätt som valts för att närma sig ämnet
 • Beskrivning av den lokala, nationella och/eller internationella forskningsmiljön inkl. forskningsinfrastrukturer. Uppge infrastrukturerna också i e-tjänsten under Kopplingar (Affiliations).

2.3 Riskbedömning och alternativa sätt att genomföra projektet

 • Kritiska punkter för projektets framgång, sannolikheten för risker, metoder för att hantera risker och alternativa sätt att genomföra projektet

2.4 Konsortiets mervärde (gäller konsortieansökningar)

3. Sökande, forskningsgrupp och samarbetsparter

3.1 Personer som jobbar inom projektet samt deras projektrelevanta viktiga meriter

 • Ansvariga ledarens (sökandens) uppgift och roll i projektet
 • De projektanställdas uppgifter och roller samt centrala meriter
 • Namn på och/eller utbildningsnivå för de forskare som arbetar inom projektet (om informationen finns)
 • Hur projektet anknyter till den ansvariga ledarens eller forskargruppens tidigare forskning eller till övrig forskning
 • Forskarutbildning och främjande av forskarkarriärer inom projektet (gäller akademiprojekt, akademiprojekt med särskild inriktning och akademiprogram)

3.2 Samarbetsparter:

 • Nationella och internationella samarbetsparter som är centrala för projektets genomförande samt deras roller
 • Motiveringar till samarbetsparterna och vad som uppnås genom samarbetet

4. Ansvarsfull vetenskap

4.1 Forskningsetik, jämställdhet och likabehandling, öppen vetenskap och hållbar utveckling inom projektet:

Forskningsetik:

 • Etiska frågor (t.ex. etiskt förfarande, informerat samtycke, anonymitet, möjlighet att lämna projektet) med anknytning till forskningstemat, -metoderna och -materialet.
 • Eventuella forskningstillstånd eller planer på att söka tillstånd
 • Läs mer i de etiska anvisningarna.

Jämställdhet och likabehandling:

Öppen vetenskap:

 • Publiceringsplan som stöder öppen tillgång (Akademin förutsätter att akademifinansierade projekt publicerar med open access)
 • Läs mer i anvisningarna om öppen vetenskap.
 • Kort plan för datahanteringen: hur materialet förvaras under projektets gång, hur eventuella lagliga och etiska frågor som gäller delning av data löses och var materialet görs öppet tillgängligt efter att projektet avslutats. De som fått ett positivt finansieringsbeslut ska lämna in en egentlig datahanteringsplan, som är ett villkor för att finansieringen utbetalas.
 • Se anvisningarna om den egentliga datahanteringsplanen.

Mål i fråga om hållbar utveckling:

5. Effekter och genomslag i samhället

5.1 Effekter och genomslag utanför den vetenskapliga världen

 • Kort beskrivning av hur intressanta forskningsresultaten är och hur de kan utnyttjas och tillämpas i det omgivande samhället
 • Gör t.ex. en egen bedömning av forskningens förväntade samhälleliga genomslag i korttids- eller långtidsperspektiv. Genomslaget utanför vetenskapssamfundet kan få olika former inom olika vetenskapsområden och för olika individuella projekt. Vetenskapen är en källa till välfärd och välstånd, den främjar utvecklingen av god praxis och sakkunskap, den erbjuder en argumenterad utgångspunkt för samhälleliga beslut och den formar vår världsåskådning och civilisation.
 • Läs mer om forskningens vidare genomslag.

6. Källförteckning

 • Uppge vilka källor du har använt i forskningsplanen.
 • Källförteckningen är en del av forskningsplanen och räknas med i sidantalet.
 • Observera att texttypen, fontstorleken och radavståndet i källförteckningen ska vara desamma som i planen överlag.

Har du frågor eller synpunkter?