Jämställdhet och likabehandling

Finlands Akademi förutsätter att akademifinansierad forskning främjar jämställdhet och likabehandling. Akademins riktlinjer för jämställdhet och likabehandling gäller säkerställande av en jämlik representation av könen, undanröjande och förebyggande av strukturell ojämlikhet samt aktiva åtgärder för att stödja jämställdhetsaspekten och främja likabehandling i forskningen.

De beslutsfattande organen följer hur jämställdheten mellan könen förverkligas när finansieringsbeslut fattas. I synnerhet följs hur nya bidragsformer eller ändringar som gjorts i befintliga bidragsformer påverkar jämställdhet och likabehandling.

Särskild uppmärksamhet fästs vid transparens i samband med beslut om forskningsbidrag och forskaranställningar samt vid jämlik bedömning t.ex. i fråga om karriäravbrott på grund av föräldraledighet.

Vid beredningen och beslutsfattandet av finansieringsbeslut iakttas Akademins jämställdhets- och likabehandlingsplan. Jämställdhets- och likabehandlingsplanen tillämpas på de forskare som arbetar med finansiering från Akademin samt på personalen vid Akademins förvaltningsämbete.

Läs mer: Jämställdhet och likabehandling främjas vid Finlands Akademi

Har du frågor eller synpunkter?