Jämställdhet och lika behandling

Finlands Akademis jämställdhetsplan tillämpas på de forskare som arbetar med finansiering från Akademin samt på personalen vid Akademins förvaltningsämbete. Akademins styrelse  har godkänt jämställdhetsplan för åren 2019–2020.

I samband med beslut om forskaranställningar och forskningsbidrag ska man enligt jämställdhetsplanen se till att sakkunnigbedömningen är öppen och genomskinlig och att den beaktar de sökandes meriter opartiskt och rättvist, oavsett de sökandes kön. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid transparens i samband med beslut om forskaranställningar och forskningsbidrag samt vid jämställd bedömning av kön gällande t.ex. avbrott i forskarkarriären på grund av föräldraledighet.

Akademins jämställdhetsplan beaktar också andra former av jämlikhet än den könsliga jämställdheten. Ingen får diskrimineras på grund av ålder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, handikapp, sexuell läggning eller av någon annan orsak som gäller hens person.  Också trakasserier betraktas som diskriminering.

Vad säger lagen?

Jämställdhetsarbetet syftar till att främja likabehandling av människor och bekämpa allehanda diskriminering på grund av kön, ålder, etniskt eller nationellt ursprung, religion, övertygelse, handikapp, sexuell läggning eller någon annan orsak. Samtliga personer på en arbetsplats, speciellt ledningen, ska vinnlägga sig om att arbeta för jämställdheten. Jämställdheten ska integreras i allt beslutsfattande och all beredning.

I den ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män som trädde i kraft den 1 juni 2005 preciserades bl.a. myndigheternas och arbetsgivarnas skyldigheter. Frågor som gäller jämställdhet mellan könen regleras i Finland förutom av jämställdhetslagen och andra nationella lagar dessutom av EG:s jämställdhetsdirektiv, vilka Finland som EU-medlem har förbundit sig att följa.

Jämställdhetslagstiftningen fastslår bl.a. följande principer:

  • jämställdheten mellan könen ska förbättras 
  • direkt och indirekt diskriminering på basis av kön ska förhindras 
  • kombinerande av arbete och familjeliv ska underlättas
  • det finns ett förbud mot diskriminering i plats- och utbildningsannonser 
  • den som diskriminerats på grund av sitt kön har rätt att söka gottgörelse 
  • det ska erbjudas lika möjligheter till utbildning och yrkesmässig utveckling oavsett kön.

Hur övervakar man att jämställdhetslagen följs?

Jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsnämnden är de tillsynsmyndigheter som svarar för övervakningen av att jämställdhetslagen följs. Bägge har rätt att av andra myndigheter få de uppgifter som krävs för uppdraget. Uppgifterna ska ges gratis och oberoende av om de klassas som konfidentiella enligt någon annan lag. Jämställdhetsombudsmannen har rätt att göra inspektioner på en arbetsplats om det finns skäl att misstänka att arbetsgivaren brutit mot jämställdhetslagen. Andra myndigheter är skyldiga att vid behov ge handräckning vid verkställandet av inspektioner.

Har du frågor eller synpunkter?