Tutkimussuunnitelman rakenne – Suurteholaskennan kansainvälinen yhteistyö, erityisrahoitus 2023

Tutkimussuunnitelma jätetään PDF-liitteenä verkkoasioinnissa Tutkimussuunnitelma-välilehdellä. Lue hakuilmoitus huolellisesti ja tutustu arviointiohjeeseen ja -lomakkeeseen ennen kuin alat kirjoittaa tutkimussuunnitelmaa.

Tutkimussuunnitelman pituus on enintään 12 sivua, ellei hakuilmoituksessa ole muuta mainittu. Konsortion tutkimussuunnitelman pituus on enintään 15 sivua, ellei hakuilmoituksessa ole muuta mainittu. Paperikoko on A4. Fontti on Calibri/Carlito 12 pt, riviväli 1 ja marginaalit 20 mm. Lähdeviitteet on lisättävä suoraan tekstiin esim. (tekijä, vuosiluku) tai [numero]. Sivun alaviitteitä ei saa käyttää. Lähdeluettelo sisältyy tutkimussuunnitelmaan ja lasketaan siten tutkimussuunnitelman pituuteen mukaan.

Hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun vuoksi annettuja ohjeita ja rakennetta tulee noudattaa. Otsikoita ei saa muokata. Voit tarvittaessa lisätä kolmannen tason väliotsikoita. Hakemusta ei voi jättää, jos järjestelmä havaitsee virheen sivumäärityksissä tai rakenteessa.

 • Teknisestä toteutuksesta on tarkemmat ohjeet verkkosivulla kohdassa: Verkkoasioinnin ohjeet.
 • Kuvaa tutkimussuunnitelman eri osat soveltuvin osin oman tieteenalasi käytännön mukaisina. Otsikointia ei saa muuttaa.

1. Tarkoitus ja tavoitteet

1.1 Tutkimushankkeen merkitys suhteessa nykytietämykseen sekä tutkimukselliset lähtökohdat:

 • Hankkeen ja sen menetelmien liittyminen aiempaan kansainväliseen ja/tai kansalliseen tutkimukseen (the state-of-the art).
 • Hankkeen tutkimukselliset lähtökohdat sekä tarkoitukset ja tavoitteet.

1.2 Tutkimuskysymykset ja/tai hypoteesi(t):

 

1.3 Tutkimuksen avulla syntyvät tutkimustulokset ja niiden tieteellinen vaikuttavuus, mahdollisuus tieteellisiin läpimurtoihin ja tutkimuksen uudistumiseen:

 • Tutkimuksen vaikutukset tiedeyhteisön sisällä.
 • Tutkimushankkeen uutuus- ja/tai lisäarvo tieteelle.

1.4 Haun erityistavoite (akatemiaohjelmat ja muut temaattiset haut):

 • Perustelut siitä, miksi hanke vastaa haun tavoitteisiin ja kysymyksiin:

2. Toteutus

2.1 Työsuunnitelma ja aikataulu:

 • Yksityiskohtainen kuvaus hankkeessa tehtävästä tutkimuksesta lähtien tavoitteista, tutkimuslähteistä ja mahdollisesta alustavasta tutkimusaineistosta (preliminary data).
 • Erilaisten tutkimustehtävien kuvaus, niiden toteutus ja kytkeytyminen toisiinsa.
 • Tarvittaessa myös näihin tehtäviin liittyvien vastuiden ja johtamisen kuvaus.
 • Hankkeen toteutuksen aikataulu, josta käy ilmi tutkimustehtävät ja työpaketit, henkilöresurssien jakautuminen sekä virstanpylväät ja aikaansaannokset (deliverables) hankkeen aikana.

2.2 Tutkimusaineisto (data ja materiaali), tutkimusmenetelmät ja tutkimusympäristö:

 • Käytettävä tutkimusaineisto sekä aineiston perustelut, kerääminen tai hankinta, analyysit ja käyttö ottaen huomioon muun muassa immateriaalioikeuksiin (Intellectual Property Rights, IPR) liittyvät asiat.
 • Käytettävät tutkimusmenetelmät ja miten ne edistävät tutkimuskysymyksiin vastaamista/hypoteesien todentamista tai tukevat valittua näkökulmaa.
 • Kuvaus paikallisesta, kansallisesta ja/tai kansainvälisestä tutkimusympäristöstä mukaan lukien tutkimusinfrastruktuurit. Ilmoita käytettävät infrastruktuurit myös verkkoasioinnin välilehdellä ”Yhteydet (Affiliations)”.

2.3 Riskien arviointi ja vaihtoehtoinen toteutustapa:

 • Hankkeen onnistumisen kannalta kriittiset kohdat, riskin todennäköisyys ja keinot, joilla riskejä voidaan hallita sekä vaihtoehtoiset toteutustavat.

2.4 Konsortion lisäarvo (jos kyseessä konsortiohakemus):

 • Kuvaus konsortion toiminnan lisäarvosta verrattuna perinteiseen tutkimusyhteistyöhön.
 • Katso lisätietoja: aka.fi/konsortiohakemus

3. Hakija, tutkimusryhmä ja yhteistyötahot

3.1 Tutkimushankkeessa työskentelevät henkilöt ja heidän hankkeen kannalta keskeiset ansiot:

 • Vastuullisen johtajan (hakijan) tehtävä ja rooli hankkeessa.
 • Hankkeessa työskentelevien henkilöiden tehtävät ja roolit sekä heidän keskeiset ansionsa.
 • Hankkeessa työskentelevien tutkijoiden nimet ja/tai koulutustaso, jos ne ovat tiedossa.
 • Hankkeen liittyminen vastuullisen johtajan tai tutkimusryhmän aiempaan tai muuhun tutkimukseen.
 • Tutkijankoulutuksen järjestäminen ja tutkijanuran edistäminen tutkimushankkeessa (akatemiahankkeet, suunnatut akatemiahankkeet ja akatemiaohjelmat).

3.2 Yhteistyötahot:

 • Hankkeen toteuttamisen kannalta keskeiset kansalliset ja kansainväliset yhteistyötahot sekä heidän roolinsa.
 • Perustelut yhteistyötahoille ja mitä yhteistyöllä saavutetaan.

4. Vastuullinen tiede

4.1 Tutkimuseettiset kysymykset, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, avoin tiede sekä kestävä kehitys hankkeessa:

Tutkimuseettiset kysymykset:

 • Tutkimusaiheeseen, menetelmiin ja aineistoihin liittyvät eettiset kysymykset (Esimerkiksi menettelytavan eettisyys, tutkittavan tietoinen suostumus, tutkittavan anonymiteetin suojaaminen, tutkimuksesta vetäytyminen.)
 • Mahdolliset tutkimusluvat tai niiden hakeminen.
 • Katso lisätietoja: aka.fi/eettiset

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus:

 • Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen hankkeessa ja/tai yhteiskunnassa.
 • Katso lisätietoja: aka.fi/tasa-arvo

Avoin tiede:

 • Avointa saatavuutta tukeva julkaisusuunnitelma (Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen).
 • Katso lisätietoja: aka.fi/avoin_tiede
 • Aineistonhallinnan lyhyt suunnitelma, jossa kuvataan, miten aineisto säilytetään hankkeen aikana, miten ratkaistaan aineistojen jakamiseen liittyvät mahdolliset lailliset ja eettiset kysymykset ja minne aineisto laitetaan avoimesti saataville hankkeen päätyttyä. Myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden tulee toimittaa varsinainen aineistonhallintasuunnitelma, joka on rahoituksen maksatuksen ehtona.
 • Katso varsinaisen aineistonhallintasuunnitelman ohje aka.fi/aineistonhallinta

Kestävän kehityksen tavoitteet:

5. Yhteiskunnalliset vaikutukset ja vaikuttavuus

5.1 Vaikutukset ja vaikuttavuus tiedeyhteisön ulkopuolella:

 • Lyhyt kuvaus tutkimustulosten kiinnostavuudesta, hyödyntämismahdollisuuksista ja soveltamiskohteista tiedeyhteisön ulkopuolella.
 • Voit pohtia esimerkiksi, mikä on itsearvio tutkimuksen odotetusta yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta lyhyellä ja/tai pitkällä aikavälillä? Muu kuin tieteellinen vaikuttavuus voi tieteenalasta ja hankkeesta riippuen saada erilaisia muotoja. Tiede voi esimerkiksi jäsentää maailmankuvaa ja tuottaa sivistystä, vaurautta ja hyvinvointia, tarjota perustan päätöksenteolle tai kehittää ammatillisia käytäntöjä.
 • Katso lisätietoja tutkimuksen laajemmasta vaikuttavuudesta: aka.fi/tutkimuksen_vaikuttavuus

Lähdeluettelo

 • Tiedot tutkimussuunnitelmassa käytetyistä lähteistä.
 • Lähdeluettelo sisältyy tutkimussuunnitelman pituuteen. Lähdeluettelon fontti on 10 pt. Lähdeviitteet on lisättävä suoraan tekstiin esim. (tekijä, vuosiluku) tai [numero]. Sivun alaviitteitä ei saa käyttää.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?