Forskningsplanens struktur – nyckelområden för grön och digital övergång 2021

Denna struktur för forskningsplanen gäller ansökan om finansiering för forskning inom nyckelområden för grön och digital övergång.

Forskningsplanen ifylls i e-tjänsten på fliken Forskningsplan. Läs noga utlysningstexten och bekanta dig med bedömningsanvisningarna och -blanketten innan du börjar skriva planen. Forskningsplanen inte kan inlämnas som en skild pdf-bilaga.

Forskningsplanens längd är högst 15 sidor. Typsnittet är Source Sans Pro, fontstorlek 12 pt, radavstånd 1,15 och marginaler 20 mm.  Litteraturhänvisningarna skrivs in i texten, t.ex.: (namn, årtal eller [nummer]). Du kan inte använda fotnoter. Källförteckningen (högst 2 sidor) räknas inte med i sidantalet.

Fyll i forskningsplanens delar i tillämpliga delar i enlighet med praxis inom din egen vetenskapsgren.

1.  Syfte och mål

1.1 Forskningsprojektets betydelse i förhållande till nuvarande kunskap, forskningens utgångspunkter:

 • Hur projektet och dess metoder anknyter till tidigare internationell och/eller nationell forskning (state of the art)
 • Forskningens utgångspunkter samt syften och mål

1.2 Forskningsfrågor och/eller hypotes(er)

1.3 Forskningens förväntade resultat och deras vetenskapliga genomslag samt potential till vetenskapliga genombrott och forskningens förnyelse:

 • Forskningens inverkan inom forskarvärlden
 • Projektets nyhets- och/eller mervärde för vetenskapen

1.4 Utlysningens särskilda mål (gäller akademiprogram och övriga tematiska utlysningar)

 • Motiveringar för hur projektet svarar mot utlysningens mål och frågeställningar:
 • Hur projektet främjar lösningar som hänför sig till koldioxidneutralitet och anpassning till klimatförändringen samt därtill hörande digital teknologi; hur projektet främjar stärkandet av befintliga kompetenskluster inom ämnesområdet (t.ex. flaggskeppsprojekt) och/eller ökar kompetensen även utanför klustren. I kompetensklustren förenas stark forskningskompetens och forskningens genomslagskraft samt samarbete med dem som utnyttjar forskningsresultaten och andra aktörer.
  • Kort beskrivning (högst 1 sida) av hur projektet följer principen om att inte orsaka någon betydande skada (Do No Significant Harm, DNSH) samt sökandens fritt formulerade åtagande att följa principen. I enlighet med DNSH-principen får ett forskningsprojekt inte innehålla åtgärder som medför betydande skada för de sex miljömål som fastställs i EU:s taxonomiförordning:
   • begränsning av klimatförändringar
   • anpassning till klimatförändringar
   • hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
   • omställning till en cirkulär ekonomi
   • förebyggande och begränsning av miljöföroreningar
   • skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.

Åtgärderna får inte orsaka betydande skada under eller efter projektet. Projekt som främjar användningen av fossila bränslen finansieras inte. Läs mer om DNSH-principen på Europeiska kommissionens webbplats (pdf, på engelska) och på Finansministeriets webbplats.

2.  Genomförande

2.1 Arbetsplan och tidtabell:

 • Detaljerad beskrivning av forskningen inom projektet: mål, vetenskapliga referenser och eventuella preliminära data
 • Beskrivning av de åtgärder som främjar stärkandet av kompetensklustret i fråga och/eller ökar kompetensen även utanför klustret
 • Beskrivning av olika uppgifter, hur de ska utföras och hur de är sammankopplade
 • Vid behov även en beskrivning av de ansvar och den ledning som hör ihop med dessa uppgifter
 • Tidtabell för projektets genomförande; av tidtabellen ska framgå uppgifter och arbetspaket, fördelningen av personalresurser samt projektets milstolpar och resultat (deliverables)

2.2 Forskningsdata, -material, -metoder och -miljö:

 • Forskningsmaterial som ska användas samt motiveringar och information om insamling eller anskaffning och bruk samt analyser med beaktande av exempelvis immateriella rättigheter
 • Forskningsmetoderna och hur de bidrar till att svara på forskningsfrågorna/bevisa hypoteserna eller hur de stöder det sätt som valts för att närma sig ämnet
 • Beskrivning av den lokala, nationella och/eller internationella forskningsmiljön eller kompetensklustret inkl. forskningsinfrastrukturer. Uppge infrastrukturerna också i e-tjänsten under Kopplingar (Affiliations).

2.3 Riskbedömning och alternativa sätt att genomföra projektet:

 • Kritiska punkter för projektets framgång, sannolikheten för risker, metoder för att hantera risker och alternativa sätt att genomföra projektet

2.4 Konsortiets mervärde (gäller konsortieansökningar):

 • Beskrivning av det mervärde som konsortiet medför jämfört med traditionellt forskningssamarbete
 • Läs mer i konsortieanvisningarna.

3. Forskargrupp och samarbetsparter

3.1 Personer som jobbar inom projektet samt deras meriter som är centrala för projektet:

 • Ansvariga projektledarens och de projektanställdas uppgifter och roller samt viktiga meriter
 • Namn på och/eller utbildningsnivå för de forskare som arbetar inom projektet (om informationen finns)
 • Hur projektet anknyter till den ansvariga ledarens eller forskargruppens tidigare forskning eller till övrig forskning
 • Forskarutbildning och främjande av forskarkarriärer inom projektet

3.2 Samarbetsparter och deras meriter som är centrala för projektet:

 • Nationella och internationella samarbetsparter som är centrala för projektets genomförande, samt deras meriter
 • Motiveringar för samarbetsparterna och hur samarbetet främjar stärkandet av kompetensklustret i fråga och/eller ökar kompetensen även utanför klustret

4. Ansvarsfull vetenskap

4.1 Forskningsetik:

 • Etiska frågor (t.ex. etiskt förfarande, informerat samtycke, anonymitet, möjlighet att lämna projektet) med anknytning till forskningstemat, -metoderna och -materialet.
 • Eventuella forskningstillstånd eller planer på att söka tillstånd
 • Läs mer i de forskningsetiska anvisningarna.

4.2 Jämställdhet och likabehandling:

4.3 Öppen vetenskap:

 • Publiceringsplan som stöder öppen tillgång (Akademin förutsätter att akademifinansierade projekt publicerar med open access)
 • Läs mer i anvisningarna om öppen vetenskap.
 • Kort plan för datahanteringen: hur materialet förvaras under projektets gång, hur eventuella lagliga och etiska frågor som gäller delning av data löses och var materialet görs öppet tillgängligt efter att projektet avslutats. De som fått ett positivt finansieringsbeslut ska lämna in en egentlig datahanteringsplan, som är ett villkor för att finansieringen utbetalas.
 • Läs mer i anvisningarna om datahanteringsplanen.

4.4 Mål i fråga om hållbar utveckling:

5. Effekter och genomslag i samhället

5.1 Effekter och genomslag utanför den vetenskapliga världen:

 • Kort beskrivning av hur intressanta forskningsresultaten är och hur de kan utnyttjas och tillämpas i det omgivande samhället samt med tanke på grön och digital övergång
 • Gör t.ex. en egen bedömning av forskningens förväntade samhälleliga genomslag i korttids- eller långtidsperspektiv. Genomslaget utanför vetenskapssamfundet kan få olika former inom olika vetenskapsområden och för olika individuella projekt. Vetenskapen är en källa till välfärd och välstånd, den främjar utvecklingen av god praxis och sakkunskap, den erbjuder en argumenterad utgångspunkt för samhälleliga beslut och den formar vår världsåskådning och civilisation.
 • Läs mer om forskningens vidare genomslag.

6. Källförteckning

 • Uppge vilka källor du har använt i forskningsplanen.
 • Källförteckningen (högst 2 sidor) räknas inte med i sidantalet.
 • Observera att texttypen, fontstorleken och radavståndet i källförteckningen är desamma som i planen överlag.

Har du frågor eller synpunkter?