Tutkimussuunnitelman rakenne – Avainalat 2021

Tätä tutkimussuunnitelman rakennetta noudattaa ”Vihreän ja digitaalisen siirtymän avainalat” -erityisrahoitus

Tutkimussuunnitelma tehdään verkkoasioinnissa Tutkimussuunnitelma-välilehdellä. Lue hakuilmoitus huolellisesti ja tutustu arviointiohjeeseen ja -lomakkeeseen ennen kuin alat kirjoittamaan tutkimussuunnitelmaa. Tutkimussuunnitelmaa ei voi jättää erillisenä PDF-liitteenä.

Tutkimussuunnitelman pituus on enintään 15 sivua. Fontti on Source Sans Pro 12 pt, riviväli 1,15 ja marginaalit 20 mm.  Lähdeviitteet on lisättävä suoraan tekstiin (esim. tekijä, vuosiluku tai [numero]). Sivun alaviitteitä ei voi käyttää. Lähdeluetteloa (enintään kaksi sivua) ei lasketa tutkimussuunnitelman pituuteen mukaan.

Kuvaa tutkimussuunnitelman eri osat soveltuvin osin oman tieteenalasi käytännön mukaisina.

1. Tarkoitus ja tavoitteet

1.1 Tutkimushankkeen merkitys suhteessa nykytietämykseen sekä tutkimukselliset lähtökohdat:

 • Hankkeen ja sen menetelmien liittyminen aiempaan kansainväliseen ja/tai kansalliseen tutkimukseen (the state-of-the art).
 • Hankkeen tutkimukselliset lähtökohdat sekä tarkoitukset ja tavoitteet.

1.2 Tutkimuskysymykset ja/tai hypoteesi(t):

1.3 Tutkimuksen avulla syntyvät tutkimustulokset ja niiden tieteellinen vaikuttavuus, mahdollisuus tieteellisiin läpimurtoihin ja tutkimuksen uudistumiseen:

 • Tutkimuksen vaikutukset tiedeyhteisön sisällä.
 • Tutkimushankkeen uutuus- ja/tai lisäarvo tieteelle.

1.4 Haun erityistavoite (akatemiaohjelmat ja muut temaattiset haut):

 • Perustelut siitä, miten hanke vastaa haun tavoitteisiin ja kysymyksiin:
  • Miten hanke edistää hiilineutraalisuuteen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyviä ratkaisuja sekä niihin liittyviä digitaalisia teknologioita; Miten hanke edesauttaa tämän aihepiirin olemassa olevien osaamiskeskittymien (esimerkiksi tutkimuksen lippulaivat) vahvistumista ja/tai osaamisen kasvattamista myös niiden ulkopuolella. Osaamiskeskittymässä yhdistyvät vahva tutkimusosaaminen ja tutkimuksesta kumpuava vaikuttavuus sekä yhteistyö tutkimustulosten hyödyntäjien ja muiden toimijoiden kanssa.
  • Lyhyt (enintään 1 sivu) kuvaus siitä, miten hanke noudattaa ”Do No Significant Harm” -periaatetta (DNSH), ja hakijan vapaamuotoinen sitoumus DNSH-periaatteen noudattamiseksi. DNSH-periaatteen mukaisesti tutkimushanke ei saa sisältää toimia, joista aiheutuu merkittävää haittaa EU:n taksonomia-asetuksessa määritellylle kuudelle ympäristötavoitteille, jotka ovat:
   - Ilmastonmuutoksen hillintä
   - Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
   - Vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu
   - Siirtyminen kiertotalouteen
   - Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen
   - Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen

Toimet eivät saa aiheuttaa merkittävää haittaa hankkeen aikana tai sen jälkeen. Fossiilisten polttoaineiden käyttöä edistäviä hankkeita ei rahoiteta. Lue lisää DNSH-periaatteesta komission verkkosivuilla ja valtiovarainministeriön verkkosivuilla.

2. Toteutus

2.1 Työsuunnitelma ja aikataulu:

 • Yksityiskohtainen kuvaus hankkeessa tehtävästä tutkimuksesta lähtien tavoitteista, tutkimuslähteistä ja mahdollisesta alustavasta tutkimusaineistosta (preliminary data).
 • Kuvaus toimista, jotka edesauttavat osaamiskeskittymän vahvistumista ja/tai osaamisen kasvattamista myös keskittymän ulkopuolella.
 • Erilaisten tehtävien kuvaus, niiden toteutus ja kytkeytyminen toisiinsa.
 • Tarvittaessa myös näihin tehtäviin liittyvien vastuiden ja johtamisen kuvaus.
 • Hankkeen toteutuksen aikataulu, josta käy ilmi tehtävät ja työpaketit, henkilöresurssien jakautuminen sekä virstanpylväät ja aikaansaannokset (deliverables) hankkeen aikana.

2.2 Tutkimusaineisto (data ja materiaali), tutkimusmenetelmät ja tutkimusympäristö:

 • Käytettävä tutkimusaineisto sekä aineiston perustelut, kerääminen tai hankinta, analyysit ja käyttö ottaen huomioon muun muassa immateriaalioikeuksiin (Intellectual Property Rights, IPR) liittyvät asiat.
 • Käytettävät tutkimusmenetelmät ja miten ne edistävät tutkimuskysymyksiin vastaamista/hypoteesien todentamista tai tukevat valittua näkökulmaa.
 • Kuvaus paikallisesta, kansallisesta ja/tai kansainvälisestä tutkimusympäristöstä tai osaamiskeskittymästä mukaan lukien tutkimusinfrastruktuurit. Ilmoita käytettävät infrastruktuurit myös verkkoasioinnin välilehdellä ”Yhteydet (Affiliations)”

2.3 Riskien arviointi ja vaihtoehtoinen toteutustapa:

 • Hankkeen onnistumisen kannalta kriittiset kohdat, riskin todennäköisyys ja keinot, joilla riskejä voidaan hallita sekä vaihtoehtoiset toteutustavat.

2.4 Konsortion lisäarvo (jos kyseessä konsortiohakemus):

 • Kuvaus konsortion toiminnan lisäarvosta verrattuna perinteiseen tutkimusyhteistyöhön.
 • Katso lisätietoja: aka.fi/konsortiohakemus

3. Tutkimusryhmä ja yhteistyötahot

3.1 Tutkimushankkeessa työskentelevät henkilöt ja heidän, hankkeen kannalta keskeiset ansiot:

 • Hankkeen vastuullisen johtajan sekä hankkeessa työskentelevien henkilöiden tehtävät ja roolit sekä keskeiset ansiot.
 • Hankkeessa työskentelevien tutkijoiden nimet ja/tai koulutustaso, jos ne ovat tiedossa.
 • Hankkeen liittyminen vastuullisen johtajan tai tutkimusryhmän aiempaan tai muuhun tutkimukseen.
 • Tutkijankoulutuksen järjestäminen ja tutkijanuran edistäminen tutkimushankkeessa.

3.2 Yhteistyötahot ja heidän keskeiset ansionsa hankkeen kannalta:

 • Hankkeen toteuttamisen kannalta keskeiset kansalliset ja kansainväliset yhteistyötahot sekä heidän ansionsa.
 • Perustelut yhteistyötahoille ja miten yhteistyö tukee osaamiskeskittymän vahvistamista ja/tai osaamisen kasvattamista myös osaamiskeskittymän ulkopuolella.

4. Vastuullinen tiede

4.1 Tutkimuseettiset kysymykset:

 • Tutkimusaiheeseen, menetelmiin ja aineistoihin liittyvät eettiset kysymykset (Esimerkiksi menettelytavan eettisyys, tutkittavan tietoinen suostumus, tutkittavan anonymiteetin suojaaminen, tutkimuksesta vetäytyminen.)
 • Mahdolliset tutkimusluvat tai niiden hakeminen.
 • Katso lisätietoja: aka.fi/eettiset

4.2 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus:

 • Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen hankkeessa ja/tai yhteiskunnassa.
 • Katso lisätietoja: aka.fi/tasa-arvo

4.3 Avoin tiede:

 • Avointa saatavuutta tukeva julkaisusuunnitelma (Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen).
 • Katso lisätietoja: aka.fi/avoin_tiede
 • Aineistonhallinnan lyhyt suunnitelma, jossa kuvataan, miten aineisto säilytetään hankkeen aikana, miten ratkaistaan aineistojen jakamiseen liittyvät mahdolliset lailliset ja eettiset kysymykset ja minne aineisto laitetaan avoimesti saataville hankkeen päätyttyä. Myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden tulee toimittaa varsinainen aineistonhallintasuunnitelma, joka on rahoituksen maksatuksen ehtona.
 • Katso varsinaisen aineistonhallintasuunnitelman ohje aka.fi/aineistonhallinta

4.4 Kestävän kehityksen tavoitteet:

5. Yhteiskunnalliset vaikutukset ja vaikuttavuus

5.1 Vaikutukset ja vaikuttavuus tiedeyhteisön ulkopuolella:

 • Lyhyt kuvaus tutkimustulosten kiinnostavuudesta, hyödyntämismahdollisuuksista ja soveltamiskohteista tiedeyhteisön ulkopuolella sekä vihreän että digitaalisen siirtymän näkökulmasta.
 • Voit pohtia esimerkiksi, mikä on itsearvio tutkimuksen odotetusta yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta lyhyellä ja/tai pitkällä aikavälillä? Muu kuin tieteellinen vaikuttavuus voi tieteenalasta ja hankkeesta riippuen saada erilaisia muotoja. Tiede voi esimerkiksi jäsentää maailmankuvaa ja tuottaa sivistystä, vaurautta ja hyvinvointia, tarjota perustan päätöksenteolle tai kehittää ammatillisia käytäntöjä.
 • Katso lisätietoja tutkimuksen laajemmasta vaikuttavuudesta: aka.fi/tutkimuksen_vaikuttavuus

6. Lähdeluettelo

 • Tiedot tutkimussuunnitelmassa käytetyistä lähteistä.
 • Lähdeluetteloa (enintään 2 sivua) ei lasketa tutkimussuunnitelman pituuteen mukaan.
 • Ota huomioon, että lähdeluettelon tekstityyppi ja -koko sekä riviväli ovat samat kuin muuallakin tutkimussuunnitelmassa.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?