Forskningsplanens och framstegsbeskrivningens struktur – Akademiprogram: Forskning för hälsan (TERVA), fortsatt utlysning för konsortier

Forskningsplanens längd är högst 15 sidor. Planen ska även beskriva de framsteg som nåtts inom projektet. Typsnittet i forskningsplanen är Times New Roman, fontstorlek 12 pt, radavstånd 1 och marginaler 20 mm. Litteraturhänvisningarna skrivs in i texten: (namn årtal) eller [nummer]. Du kan inte använda fotnoter. Källförteckningen (högst 2 sidor) räknas inte med i sidantalet.

Forskningsplanen kan inte vara en bilaga.

Läs noga utlysningstexten innan du börjar skriva forskningsplanen.

Fyll i forskningsplanens delar i tillämpliga delar i enlighet med praxis inom din egen vetenskapsgren.

Observera följande anvisningar som anknyter till denna utlysning:

 • Det här är en fortsatt utlysning för konsortier som finansierats inom akademiprogrammet Forskning för hälsan. Framstegen i det pågående projektet och forskningsplanen för den fortsatta perioden beskrivs tillsammans.
 • Enligt den ursprungliga programbeskrivningen syftar programmet till att utmana det finländska forskningsfältet till nya djärva öppningar när det gäller att forska i betydande folkhälsoproblem. Programmet syftar inte bara till att förnya vetenskapen och nå långsiktig effekt med hjälp av välgrundad risktagning när det gäller projektens forskningsansatser, utan även att skapa en ny typ av samarbete med sådana stiftelser som stöder forskning om sjukdomar som har stor betydelse för folkhälsan.
 • De sökande uppmuntras att fundera över hur forskningsplanen har utvecklats jämfört med den ursprungliga forskningsplanen. Det är särskilt viktigt att forskningsplanen och beskrivningen av framstegen under programmets första finansieringsperiod stöder varandra. Vi rekommenderar att de resultat som hittills uppnåtts används som grund för den strategi som valts för den fortsatta perioden.
 • Det är viktigt att i planen ta upp hur man med det valda tillvägagångssättet har kunnat hantera riskerna med forskningsprojektet.
 • Genom att lämna in ansökan ger sökanden Finlands Akademi tillstånd att överlåta den ursprungliga forskningsplanen och bedömningsutlåtandet till bedömarna.

De tekniska anvisningarna finns på vår webbplats under E-tjänstens anvisningar.

1. Forskningsprojektets framsteg, syfte och mål

1.1 Forskningsprojektets betydelse i förhållande till nuvarande kunskap samt forskningsmässiga utgångspunkter på basis av framstegen under den första perioden

 • Forskningens utgångspunkter samt syften och mål
 • Projektets framsteg under den första programperioden, viktigaste observationer/resultat hittills; de viktigaste publikationerna anges skilt i början av källförteckningen
 • Hur projektet har utvecklats jämfört med den ursprungliga planen
 • Hur riskerna i den ursprungliga forskningsplanen har realiserats och hanterats
 • Hur projektet anknyter till tidigare internationell och/eller nationell forskning (state of the art)

1.2 Forskningsfrågor och/eller hypotes(er)

 • Motivera om forskningsfrågorna och/eller hypoteserna har ändrats jämfört med den ursprungliga forskningsplanen.

1.3 Forskningens förväntade resultat och deras vetenskapliga genomslag samt potential till vetenskapliga genombrott och forskningens förnyelse

 • Forskningens inverkan inom forskarvärlden
 • Projektets nyhets- och/eller mervärde för vetenskapen

1.4 Utlysningens särskilda mål

 • Motiveringar för hur projektet svarar mot utlysningens mål och frågeställningar

2. Genomförande

2.1 Arbetsplan och tidtabell

 • Detaljerad beskrivning av forskningen inom projektet (till den del den inte beskrivs under punkt 1.1)
 • Beskrivning av forskningsuppgifter, hur de ska utföras och hur de är sammankopplade
 • Vid behov även en beskrivning av de ansvar och den ledning som hör ihop med dessa uppgifter
 • Tidtabell för projektets genomförande; av tidtabellen ska framgå forskningsuppgifter och arbetspaket, fördelningen av personalresurser samt projektets milstolpar och resultat (deliverables)

2.2 Forskningsdata, -material, -metoder och -miljö

 • Data och material som ska användas samt motiveringar och information om insamling eller anskaffning och bruk, med beaktande av exempelvis immateriella rättigheter
 • Forskningsmetoderna och hur de bidrar till att svara på forskningsfrågorna/bevisa hypoteserna eller hur de stöder det sätt som valts för att närma sig ämnet
 • Beskrivning av den lokala, nationella och/eller internationella forskningsmiljön inkl. forskningsinfrastrukturer; ange infrastrukturerna också i e-tjänsten under Kopplingar (Affiliations)

2.3 Riskbedömning och alternativa sätt att genomföra projektet

 • Kritiska punkter för projektets framgång, sannolikheten för risker och alternativa sätt att genomföra projektet (till den del dessa inte beskrivs under punkt 1.1)
 • Om det har framkommit nya risker, jämför nuläget med riskbedömningen i den ursprungliga forskningsplanen.

2.4 Konsortiets mervärde

 • Beskrivning av det mervärde som konsortiet medför jämfört med traditionellt forskningssamarbete
 • Läs mer i konsortieanvisningarna.
 • Om konsortiets sammansättning har ändrats jämfört med den ursprungliga forskningsplanen ska ändringen beskrivas och motiveras under denna punkt.

3. Forskargrupp och samarbete

3.1 Personer som jobbar inom projektet samt deras meriter som är centrala för projektet

 • Namn på och/eller utbildningsnivå för de forskare som arbetar inom projektet (om informationen finns)
 • Ansvariga projektledarens och de projektanställdas uppgifter och roller samt viktiga meriter
 • Forskarutbildning och främjande av forskarkarriärer inom projektet

3.2 Samarbetsparter och deras meriter som är centrala för projektet

 • Nationella och internationella samarbetsparter som är centrala för projektets genomförande samt deras meriter
 • Motiveringar för valet av samarbetsparter

4. Ansvarsfull vetenskap

4.1 Forskningsetik

 • Etiska frågor (t.ex. etiskt förfarande, informerat samtycke, anonymitet, möjlighet att lämna projektet) med anknytning till forskningstemat, -metoderna och -materialet.
 • Eventuella forskningstillstånd eller planer på att söka tillstånd
 • Läs mer i de forskningsetiska anvisningarna.

4.2 Främjande av öppen vetenskap

4.3 Främjande av jämställdhet och lika behandling

5. Effekter och genomslag i samhället

5.1 Effekter och genomslag utanför den vetenskapliga världen

 • Kort beskrivning av hur intressanta forskningsresultaten är och hur de kan utnyttjas och tillämpas i det omgivande samhället
 • Gör t.ex. en egen bedömning av forskningens förväntade samhälleliga genomslag i korttids- eller långtidsperspektiv. Genomslaget utanför vetenskapssamfundet kan få olika former inom olika vetenskapsområden och för olika individuella projekt. Vetenskapen är en källa till välfärd och välstånd, den främjar utvecklingen av god praxis och sakkunskap, den erbjuder en argumenterad utgångspunkt för samhälleliga beslut och den formar vår världsåskådning och civilisation.
 • Läs mer om forskningens vidare genomslag på webben under Forskningens genomslag.

5.2 Beaktande av principerna för hållbar utveckling

 • Kort beskrivning av hur projektet främjar ett eller flera mål för hållbar utveckling: jämlika möjligheter till välfärd, ett samhälle med delaktiga medborgare, hållbart arbete, hållbara samhällen och lokala gemenskaper, ett kolneutralt samhälle, en resurssmart ekonomi, levnadssätt som respekterar naturens bärkraft och naturhänsyn i beslutsfattandet.
 • Läs mer i anvisningarna om hållbar utveckling.
 • Uppge vilka källor du har använt i forskningsplanen.
 • Ange skilt med en asterisk (*) konsortiets egna publikationer som uppkommit under programmets första finansieringsperiod och som nämns i punkt 1.1.
 • Källförteckningen (högst 2 sidor) räknas inte med i sidantalet.

6. Källförteckning

Observera att texttypen, fontstorleken och radavståndet i källförteckningen är desamma som i forskningsplanen överlag.

Har du frågor eller synpunkter?