Tutkimussuunnitelman ja hankkeen edistymisen kuvauksen rakenne – Akatemiaohjelma: Tieteellä terveyteen (TERVA)- jatkohaku konsortioille 2020

Tutkimussuunnitelman, jossa kuvataan myös TERVA-hankkeen edistyminen, pituus on enintään 15 sivua. Fontti on Times New Roman 12 pt, riviväli 1,15 ja marginaalit 20 mm.  Lähdeviitteet on lisättävä suoraan tekstiin (tekijä jne. vuosiluku) tai [numero]. Sivun alaviitteitä ei voi käyttää. Lähdeluetteloa (enintään kaksi sivua) ei lasketa tutkimussuunnitelman pituuteen mukaan.

Tutkimussuunnitelmaa ei voi jättää liitteenä.

Lue hakuilmoitus huolellisesti ennen kuin alat kirjoittaa tutkimussuunnitelmaa.

Kuvaa tutkimussuunnitelman eri osat soveltuvin osin oman tieteenalasi käytännön mukaisina.

Huomioi seuraavat hakukohtaiset ohjeet:

 • Kyseessä on ohjelmassa jo rahoitettujen konsortioiden jatkohaku. Meneillään olevan TERVA-hankkeen edistyminen ja jatkokauden tutkimussuunnitelma kuvataan yhdessä.
 • Alkuperäisen ohjelmamuistion mukaisesti ohjelman tavoitteena on haastaa suomalaista tutkimuskenttää rohkeisiin uusiin avauksiin merkittävien kansanterveydellisten ongelmien tutkimiseksi. Ohjelmalla tavoitellaan paitsi tieteen uusiutumista ja hankkeiden tutkimusasetelmien perustellun riskin avulla niiden pitkän tähtäimen vaikuttavuutta, niin myös ohjelmakauden aikana uudenlaista yhteistyötä kansanterveydellisesti merkittävien sairauksien tutkimusta tukevien säätiöiden kanssa.
 • Hakijoita kannustetaan pohtimaan, miten tutkimussuunnitelma on kehittynyt rahoituskauden aikana verrattuna alkuperäiseen tutkimussuunnitelmaan. TERVA-ohjelman jatkohaussa on erityisen tärkeää, että tutkimussuunnitelma ja edistymisen kuvaus ohjelman ensimmäiseltä rahoituskaudelta tukevat toisiaan. Tähän mennessä saavutettuja tuloksia kannustetaan käyttämään perusteluna jatkokaudelle valitulle lähestymistavalle.
 • Suunnitelmassa on tärkeä tuoda esille, miten valitulla lähestymistavalla on pystytty hallitsemaan tutkimushankkeen riskit.
 • Jättämällä hakemuksen hakija antaa Suomen Akatemialle luvan toimittaa alkuperäinen tutkimussuunnitelma ja arviointilausunto hakemuksen arvioitsijoille.

Teknisestä toteutuksesta on tarkemmat ohjeet verkkosivulla kohdassa: Verkkoasioinnin ohjeet.

1. Tutkimushankkeen tarkoitus ja tavoitteet

1.1.    Tutkimushankkeen merkitys suhteessa nykytietämykseen sekä tutkimukselliset lähtökohdat ensimmäisen kauden edistymisen perusteella:

 • Hankkeen tutkimukselliset lähtökohdat sekä tarkoitukset ja tavoitteet.
 • Hankkeen edistyminen TERVA-ohjelman ensimmäisellä kaudella, tärkeimmät havainnot/tulokset tähän asti. Tärkeimmät julkaisut merkitään erikseen lähdeluettelon alussa.
 • Hankkeen kehittyminen alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna.
 • Alkuperäisen tutkimussuunnitelman riskien toteutuminen ja hallitseminen
 • Hankkeen liittyminen aiempaan kansainväliseen ja/tai kansalliseen tutkimukseen (the state-of-the art).

1.2.    Tutkimuskysymykset ja/tai hypoteesi(t):

 • Perustele, jos tutkimuskysymykset ja/tai hypoteesit ovat muuttuneet alkuperäisestä tutkimussuunnitelmasta

1.3.    Tutkimuksen avulla syntyvät tutkimustulokset ja niiden tieteellinen vaikuttavuus, mahdollisuus tieteellisiin läpimurtoihin ja tutkimuksen uudistumiseen:

 • Tutkimuksen vaikutukset tiedeyhteisön sisällä.
 • Tutkimushankkeen uutuus- ja/tai lisäarvo tieteelle.

1.4. Haun erityistavoite (akatemiaohjelmat ja muut temaattiset haut):

 • Perustelut siitä, miksi hanke vastaa haun tavoitteisiin ja kysymyksiin.

2. Tutkimushankkeen toteutus

2.1.    Työsuunnitelma ja aikataulu:

 • Yksityiskohtainen kuvaus hankkeessa tehtävästä tutkimuksesta (siltä osin kuin näitä ei kuvata kohdassa 1.1).
 • Erilaisten tutkimustehtävien kuvaus, niiden toteutus ja kytkeytyminen toisiinsa.
 • Tarvittaessa myös näihin tehtäviin liittyvien vastuiden ja johtamisen kuvaus.
 • Hankkeen toteutuksen aikataulu, josta käy ilmi tutkimustehtävät ja työpaketit, henkilöresurssien jakautuminen sekä virstanpylväät ja aikaansaannokset (deliverables) hankkeen aikana.

2.2. Tutkimusaineisto (data ja materiaali), tutkimusmenetelmät ja tutkimusympäristö:

 • Käytettävä tutkimusaineisto sekä aineiston perustelut, kerääminen tai hankinta ja käyttö ottaen huomioon muun muassa immateriaalioikeuksiin (Intellectual Property Rights, IPR) liittyvät asiat.
 • Käytettävät tutkimusmenetelmät ja miten ne edistävät tutkimuskysymyksiin vastaamista/hypoteesien todentamista tai tukevat valittua näkökulmaa.
 • Kuvaus paikallisesta, kansallisesta ja/tai kansainvälisestä tutkimusympäristöstä mukaan lukien tutkimusinfrastruktuurit. Ilmoita käytettävät infrastruktuurit myös verkkoasioinnin välilehdellä ”Yhteydet (Affiliations)”

2.3. Riskien arviointi ja vaihtoehtoinen toteutustapa:

 • Hankkeen onnistumisen kannalta kriittiset kohdat, riskin todennäköisyys sekä vaihtoehtoiset toteutustavat (siltä osin kuin näitä ei kuvata kohdassa 1.1)
 • Jos hankkeessa on tullut esille uusia riskejä, vertaille nykytilannetta alkuperäisen tutkimussuunnitelman riskiarviontiin.

2.4.  Konsortion lisäarvo:

 • Kuvaus konsortion toiminnan lisäarvosta verrattuna perinteiseen tutkimusyhteistyöhön.
 • Katso lisätietoja: konsortiohakemus
 • Mikäli konsortion kokoonpano on muuttunut alkuperäiseen tutkimussuunnitelmaan verrattuna, tässä kohdassa pitää kuvata ja perustella muutos.

3. Tutkimusryhmä ja yhteistyötahot

3.1.    Tutkimushankkeessa työskentelevät henkilöt ja heidän hankkeen kannalta keskeiset ansiot:

 • Hankkeessa työskentelevien tutkijoiden nimet ja/tai koulutustaso, jos ne ovat tiedossa.
 • Hankkeen vastuullisen johtajan sekä hankkeessa työskentelevien henkilöiden tehtävät ja roolit sekä keskeiset ansiot.
 • Tutkijankoulutuksen järjestäminen ja tutkijanuran edistäminen tutkimushankkeessa

3.2.    Yhteistyötahot ja heidän keskeiset ansionsa hankkeen kannalta:

 • Hankkeen toteuttamisen kannalta keskeiset kansalliset ja kansainväliset yhteistyötahot sekä heidän ansionsa.
 • Perustelut yhteistyötahoille.

4. Vastuullinen tiede

4.1.    Tutkimuseettiset kysymykset:

 • Tutkimusaiheeseen, menetelmiin ja aineistoihin liittyvät eettiset kysymykset (Esimerkiksi menettelytavan eettisyys, tutkittavan tietoinen suostumus, tutkittavan anonymiteetin suojaaminen, tutkimuksesta vetäytyminen.)
 • Mahdolliset tutkimusluvat tai niiden hakeminen.
 • Katso lisätietoja: eettiset

4.2.    Avoimen tieteen edistäminen:

 • Avointa saatavuutta tukeva julkaisusuunnitelma (Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen).
 • Erillisenä hakemuksen liitteenä aineiston jatkokäyttöä tukeva aineistonhallintasuunnitelma.
 • Katso lisätietoja: avoin tiede

4.3.    Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen:

 • Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen hankkeessa ja/tai yhteiskunnassa.
 • Katso lisätietoja: tasa-arvo

5. Yhteiskunnalliset vaikutukset ja vaikuttavuus

5.1.    Vaikutukset ja vaikuttavuus tiedeyhteisön ulkopuolella:

 • Lyhyt kuvaus tutkimustulosten kiinnostavuudesta, hyödyntämismahdollisuuksista ja soveltamiskohteista tiedeyhteisön ulkopuolella.
 • Voit pohtia esimerkiksi, mikä on itsearvio tutkimuksen odotetusta yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta lyhyellä ja/tai pitkällä aikavälillä Muu kuin tieteellinen vaikuttavuus voi tieteenalasta ja hankkeesta riippuen saada erilaisia muotoja. Tiede voi esimerkiksi jäsentää maailmankuvaa ja tuottaa sivistystä, vaurautta ja hyvinvointia, tarjota perustan päätöksenteolle tai kehittää ammatillisia käytäntöjä.
 • Katso lisätietoja tutkimuksen laajemmasta vaikuttavuudesta: tutkimuksen vaikuttavuus

5.2.    Kestävän kehityksen periaatteiden huomioonottaminen:

 • Lyhyt kuvaus, miten hanke edistää yhtä tai useampaa kestävän kehityksen kahdeksaa tavoitetta: yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin, vaikuttavien ihmisten yhteiskunta, työtä kestävästi, kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt, hiilineutraali yhteiskunta, resurssiviisas talous, luonnon kantokykyä kunnioittavat elämäntavat ja luontoa kunnioittava päätöksenteko. 

  Katso lisätietoja: kestava kehitys 

6. Lähdeluettelo

 • Tiedot tutkimussuunnitelmassa käytetyistä lähteistä.
 • Merkitse tähdellä (*) erikseen konsortion omat, TERVA-ohjelman ensimmäisellä rahoituskaudella syntyneet julkaisut, joita mainitaan kohdassa 1.1.
 • Lähdeluetteloa (enintään 2 sivua) ei lasketa tutkimussuunnitelman pituuteen mukaan.
 • Ota huomioon, että lähdeluettelon tekstityyppi ja -koko sekä riviväli ovat samat kuin muuallakin tutkimussuunnitelmassa.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?