Öppen vetenskap

Finlands Akademi har förbundit sig till öppen vetenskap för att främja och bidra till vetenskaplig kvalitet, vetenskaplig förnyelse och samhälleligt genomslag. Målet är att de resultat som produceras och utnyttjas inom forskning (särskilt publikationer, data och material och metoder) samt deras metadata snabbt görs tillgängliga för fortsatt bruk. Främjandet av öppen vetenskap är också en del av arbetet för att stödja ansvarsfull vetenskap. Forskare ska främja öppen vetenskap med beaktande av god vetenskaplig praxis och den rättsliga verksamhetsmiljön. Att främja öppenhet inom vetenskap och forskning är en del av de resultat med vilka man mäter forskarnas expertis och som beaktas vid bedömningen av ansökningar om finansiering.

Akademin förutsätter att akademifinansierade projekt förbinder sig att publicera sina forskningsresultat med open access och göra sina forskningsdata fritt tillgängliga. På välmotiverade grunder kan materialets tillgänglighet dock definieras skilt enligt en skala från fritt tillgängligt för alla till hemligstämplat.

I vetenskapliga publikationer och forskningsdata som producerats med finansiering från Akademin eller med hjälp av akademifinansierade forskningsinfrastrukturer ska alltid nämnas att forskningen har utförts med finansiering från Finlands Akademi. Också finansieringsbeslutets nummer ska nämnas. Om materialet eller publikationerna är elektroniska ska uppgifterna om akademifinansiering tillfogas i metadata.

Fri tillgänglighet: publiceringsplanen är en del av forskningsplanen

I forskningsplanen bes den sökande att inkludera en publiceringsplan som gjorts upp med beaktande av Akademins krav på open access-publicering. Kravet på tillgänglighet gäller särskilt referentgranskade artiklar, men vi rekommenderar open access även för andra typer av publikationer.

Vetenskapliga publikationer kan göras tillgängliga genom grön, gyllene eller hybrid open access.

Avgifter för publicering med gyllene open access kan inkluderas i projektets forskningskostnader som finansieras av Akademin. Samma gäller för publicering med hybrid open access.

Grön open access innebär parallellpublicering, dvs. att man förutom att publicera sin forskningsartikel i en traditionell vetenskaplig tidskrift även publicerar artikeln i ett fritt tillgängligt elektroniskt arkiv eller en databas. Enligt internationella finansiärernas praxis tillåter Akademin en karenstid på vanligen högst sex månader för publikationer, förutom inom humaniora och samhällsvetenskaper, där karenstiden är högst tolv månader. Vi rekommenderar att forskare sparar den slutliga referentgranskade och redigerade versionen av sin artikel. Ifall publiceringsavtalet inte tillåter detta kan man spara en s.k. pre-print-version av artikeln, dvs. det insända manuskriptet som ännu inte referentgranskats.

Gyllene open access innebär att vetenskapliga artiklar publiceras i rena open access-tidskrifter som är fritt tillgängliga på webben. Då är det utgivaren som svarar för att göra artiklarna tillgängliga omedelbart. I vissa fall betyder det att tidskriften tar ut en publiceringsavgift. Avgiften kan inkluderas i projektets forskningskostnader.

Vi tillåter också publicering med hybrid open access. Författaren betalar då en publiceringsavgift för att göra artikeln fritt tillgänglig omedelbart vid publicering. Tidskriften är i alla andra avseenden en traditionell prenumerationsbaserad tidskrift. På grund av dess höga kostnader och potential för missbruk ska hybridpublicering endast anses som en tillfällig lösning under en övergångsperiod innan en helt öppen publicering införs.

Finlands Akademi är en del av cOAlition S, en internationell grupp av forskningsfinansiärer som främjar vetenskaplig open access-publicering enligt Plan S-principer. De principer och handlingssätt som Plan S presenterar gäller för närvarande inte finansieringsutlysningar som är öppna, utan deras införande bereds.

Datahanteringsplanen beskriver hur du hanterar data och gör dem tillgängliga

Finlands Akademi förutsätter att ansvariga ledare för akademifinansierade projekt sparar projektmaterialet i och gör det tillgängligt via nationella eller internationella arkiv eller lagringstjänster som är viktiga för deras egna forskningsorganisationer eller vetenskapsgrenar. På välmotiverade grunder kan materialets tillgänglighet dock definieras skilt enligt en skala från fritt tillgängligt för alla till hemligstämplat. Den som publicerar ett forskningsprojekt och dess projektmaterial ska försäkra sig om att publiceringen inte bryter mot lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, dataskyddslagen eller upphovsrättslagen. Då materialet öppnas ska också licenserna vara i ordning.

Forskningsdata som tagits fram ska göras fritt tillgängliga så snabbt som möjligt efter att forskningsresultaten publicerats. Detta förutsätter också att forskningsplatser ser till att forskarna får all nödvändig handledning och tillgång till lagringsinfrastruktur.

Om du inte kan göra forskningsmaterialet tillgängligt för fortsatt bruk, måste du ändå lagra materialets metadata i en nationell eller internationell söktjänst.

De utgifter som hänför sig till lagring och tillgängliggörande av forskningsdata anses höra till värdorganisationens omkostnader, men de kan också på goda grunder godkännas som forskningskostnader som täcks med Akademins finansiering.

Exempel på aktörer som erbjuder datahanterings-, katalogiserings- och arkivtjänster:

Då finansiering söks från Finlands Akademi ska nyckelfrågorna i samband med datahanteringen i ansökningsskedet beskrivas under punkt 4.3 i forskningsplanen (Öppen vetenskap). Den egentliga datahanteringsplanen lämnas in först efter ett positivt finansieringsbeslut inom åtta veckor från beslutsdagen. Finansieringen kan utbetalas först efter att datahanteringsplanen har lämnats in. Läs mer i anvisningarna om datahanteringsplanen.

Har du frågor eller synpunkter?