Öppen vetenskap: öppen tillgång till publikationer och forskningsdata

Främjandet av öppen vetenskap är en av de strategiska faktorer som Finlands Akademi identifierat som främjar vetenskapens kvalitet, ansvarsfullhet och samhälleliga genomslag. Akademins mål och metoder för öppen vetenskap grundar sig på Akademins strategi och dess förverkligande.

Vi förutsätter att akademifinansierade projekt förbinder sig att publicera sina forskningsresultat med öppen tillgång och göra sina forskningsdata öppet tillgängliga.

På välmotiverade grunder kan materialets tillgänglighet dock definieras skilt enligt en skala från fritt tillgängligt för alla till hemligstämplat.

Vi förutsätter dessutom öppen tillgång till metadata för vetenskapliga publikationer och forskningsdata.

Forskare ska främja öppen vetenskap med beaktande av god vetenskaplig praxis och den rättsliga verksamhetsmiljön.

Främjandet av öppen vetenskap är en av de forskningspolitiska faktorer som vi har identifierat som beaktas vid bedömningen och beslutsfattandet. Bedömarna och de beslutande organen beaktar hur en ansökans publiceringsplan stöder öppen tillgång samt hur forskningsdata hanteras och görs tillgängligt när de bedömer ansökningar eller fattar finansieringsbeslut.

Publiceringsplanen som en del av forskningsplanen och öppen tillgång

Vi förutsätter att akademifinansierade projekt förbinder sig att omedelbart göra sina referentgranskade artiklar öppet tillgängliga i enlighet med Plan S-principerna och den nationella policyn för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Referentgranskade vetenskapliga artiklar ska publiceras under en global och gratis licens som garanterar omedelbar tillgång.

Öppen tillgång säkras genom att publicera artikeln i en open access-tidskrift eller -plattform, genom parallellpublicering (självarkivering) eller genom att publicera artikeln i en tidskrift som själv eller vars förläggare har förbundit sig till att främja öppen tillgång enligt Plan S.

I forskningsplanen (avsnitt 4.3, Öppen vetenskap) bes den sökande att inkludera en publiceringsplan som gjorts upp med beaktande av Akademins krav på öppen tillgång. Kravet gäller särskilt referentgranskade artiklar, men vi rekommenderar öppen tillgång även för andra typer av publikationer.

I enlighet med Finlands Akademis finansieringsvillkor ingår utgifterna för att göra referentgranskade artiklar omedelbart tillgängliga ingår i forskningsplatsernas omkostnader och hör således till kostnaderna för de stödtjänster som forskningsplatserna erbjuder. Kostnaderna i fråga ska således beaktas vid beräkningen av omkostnadskoefficienten, och forskarna behöver inte täcka dem som en del av sina forskningskostnader. Motiverade kostnader för ombrytning och redigering i anslutning till vetenskaplig publicering kan inkluderas i projektets forskningskostnader.

Öppna data

Datahanteringen och möjliggörandet av fortsatt bruk av data ska beskrivas både i forskningsplanen och i datahanteringsplanen.

Finlands Akademi förutsätter att de ansvariga forskarna i akademifinansierade projekt svarar för att ansvarfullt hantera och tillgängliggöra forskningsdata. Forskningsdata som tagits fram ska göras öppet tillgängliga så snabbt som möjligt efter att forskningsresultaten publicerats. Detta förutsätter att forskningsplatser ser till att forskarna får all nödvändig handledning och tillgång till lagringsinfrastruktur.

Forskningsmaterialet ska förvaltas och göras tillgängligt enligt FAIR-principerna, vilket innebär att forskningsdata ska vara sökbara (Findable), tillgängliga (Accessible), interoperabla (Interoperable) och återanvändbara (Re-usable). Läs mer om FAIR-principerna här (på engelska).

Sökanden ska i forskningsplanen (avsnitt 4.3, Öppen vetenskap) kort beskriva nyckelfrågorna gällande hanteringen och tillgängliggörandet av data. Av de finansierade projekten begärs en egentlig datahanteringsplan efter finansieringsbeslutet, dock innan sökanden och forskningsplatsen kan ta emot finansieringen.

Datamaterialet ska göras öppet tillgängligt via ett nationellt eller internationellt arkiv eller en lagringstjänst som är viktig för den egna forskningsorganisationen eller det egna vetenskapsområdet. Den som publicerar ett forskningsprojekt och dess projektmaterial ska försäkra sig om att publiceringen inte bryter mot lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, dataskyddslagen eller upphovsrättslagen.

Då materialet öppnas ska också licenserna vara i ordning. Om du inte kan göra forskningsmaterialet tillgängligt för fortsatt bruk, måste du ändå lagra materialets metadata i en nationell eller internationell söktjänst.

De utgifter som hänför sig till lagring och tillgängliggörande av forskningsdata anses höra till värdorganisationens omkostnader, men de kan också på goda grunder godkännas som forskningskostnader som täcks med Akademins finansiering. Om projektet t.ex. fokuserar på behandling av stora datamängder eller om behandlingen av projektdata kräver exceptionellt mycket arbetskraft eller arbetstid, kan forskaren ansöka om finansiering för lönekostnader i anslutning till databehandling. Till projektet kan då anställas en forskare vars arbetstid går åt till uppgifter som gäller hantering och behandling av data, och detta kan beaktas i de direkta forskningskostnaderna. Detta exceptionella behov ska nämnas då forskningskostnaderna motiveras.

Öppen tillgång till forskningsmetoder

Finlands Akademi förutsätter öppen tillgång till forskningsmetoder alltid då det är möjligt. Detta beror både på metoden i fråga och på praxis inom vetenskapsgrenen.

Akademin har tills vidare inga anvisningar om hur forskningsmetoderna ska göras öppet tillgängliga. Ett tillförlitligt genomförande av öppen tillgång till metoderna kan dock beaktas i bedömningen och beslutsfattandet som en faktor som förbättrar ansökans kvalitet.

Har du frågor eller synpunkter?