Forskningsplanens struktur – högpresterande beräkning och kvantdatorer

Denna struktur för forskningsplanen gäller ansökan om finansiering för EuroHPC, ibruktagande av kvantdatorer och utnyttjande av högpresterande beräkning. Ett genomgående tema i forskningsplanen är kompetensutveckling.

Forskningsplanen ifylls i e-tjänsten på fliken Forskningsplan. Läs noga utlysningstexten och bekanta dig med bedömningsanvisningarna och -blanketten innan du börjar skriva planen. Forskningsplanen inte kan inlämnas som en skild pdf-bilaga.

Forskningsplanens längd är högst tolv sidor. Konsortiers forskningsplaner får omfatta högst 15 sidor. Typsnittet är Source Sans Pro, fontstorlek 12 pt, radavstånd 1,15 och marginaler 20 mm. Litteraturhänvisningarna skrivs in i texten, t.ex.: (namn, årtal eller [nummer]). Du kan inte använda fotnoter. Källförteckningen (högst 2 sidor) räknas inte med i sidantalet.

Fyll i forskningsplanens delar i tillämpliga delar i enlighet med praxis inom din egen vetenskapsgren.

Som skrivhjälp kan du använda denna mall, som utarbetats för akademiprojektansökningar i septemberutlysningen 2021. De tekniska anvsningarna finns på vår webbplats under e-tjänstens anvisningar.

1.  Syfte och mål

1.1. Forskningsprojektets betydelse i förhållande till nuvarande kunskap, forskningens utgångspunkter:

 • Hur projektet och dess metoder anknyter till tidigare internationell och/eller nationell forskning (state of the art)
 • Forskningens utgångspunkter samt syften och mål
 • Hur mångvetenskaplighet stöder projektets mål

1.2 Forskningsfrågor och/eller hypotes(er)

1.3 Forskningens förväntade resultat och deras vetenskapliga genomslag samt potential till vetenskapliga genombrott och forskningens förnyelse:

 • Forskningens inverkan inom forskarvärlden
 • Projektets nyhets- och/eller mervärde för vetenskapen

1.4 Utlysningens särskilda mål (Motivera hur projektet svarar mot utlysningens mål. Utlysningens genomgående tema, kompetensutveckling, beskrivs här kort och närmare i punkterna 1–5):

 • Hur projektet utnyttjar EuroHPC-infrastrukturen eller högpresterande beräkning eller hur det främjar ibruktagandet av kvantdatorer
 • Hur projektet främjar utvecklingen av ett mångsidigt framtida beräkningsekosystem
 • Hur projektet främjar en utvidgning av kunnandet om det framtida mångsidiga beräkningsekosystemet också till nya branscher (nya öppningar, nya användare, partner eller nätverk)

2. Genomförande

2.1 Arbetsplan och tidtabell:

 • Detaljerad beskrivning av forskningen inom projektet: mål, vetenskapliga referenser och eventuella preliminära data
 • Beskrivning av forskningsuppgifter, hur de ska utföras och hur de är sammankopplade
 • Vid behov även en beskrivning av de ansvar och den ledning som hör ihop med dessa uppgifter
 • Tidtabell för projektets genomförande; av tidtabellen ska framgå forskningsuppgifter och arbetspaket, fördelningen av personalresurser samt projektets milstolpar och resultat (deliverables)

2.2 Forskningsdata, -material, -metoder och -miljö:

 • Forskningsmaterial som ska användas samt motiveringar och information om insamling eller anskaffning och bruk samt analyser med beaktande av exempelvis immateriella rättigheter
 • Forskningsmetoderna och hur de bidrar till att svara på forskningsfrågorna/bevisa hypoteserna eller hur de stöder det sätt som valts för att närma sig ämnet
 • Beskrivning av den lokala, nationella och/eller internationella forskningsmiljön inkl. forskningsinfrastrukturer. Uppge infrastrukturerna också i e-tjänsten under Kopplingar (Affiliations).

2.3 Riskbedömning och alternativa sätt att genomföra projektet:

 • Kritiska punkter för projektets framgång, sannolikheten för risker, metoder för att hantera risker och alternativa sätt att genomföra projektet

2.4 Konsortiets mervärde (gäller konsortieansökningar):

 • Beskrivning av det mervärde som konsortiet medför jämfört med traditionellt forskningssamarbete
 • Läs mer i konsortieanvisningarna.

3. Forskargrupp och samarbetsparter

3.1 Personer som jobbar inom projektet samt deras meriter som är centrala för projektet:

 • Ansvariga projektledarens och de projektanställdas uppgifter och roller samt viktiga meriter
 • Namn på och/eller utbildningsnivå för de forskare som arbetar inom projektet (om informationen finns)
 • Hur projektet anknyter till den ansvariga ledarens eller forskargruppens tidigare forskning eller till övrig forskning
 • Forskarutbildning och främjande av forskarkarriärer inom projektet

3.2 Samarbetsparter och deras meriter som är centrala för projektet:

 • Nationella och internationella samarbetsparter som är centrala för projektets genomförande, samt deras meriter
 • Motiveringar till samarbetsparterna och vad som uppnås genom samarbetet

4. Ansvarsfull vetenskap

4.1 Forskningsetik:

 • Etiska frågor (t.ex. etiskt förfarande, informerat samtycke, anonymitet, möjlighet att lämna projektet) med anknytning till forskningstemat, -metoderna och -materialet.
 • Eventuella forskningstillstånd eller planer på att söka tillstånd
 • Läs mer i de forskningsetiska anvisningarna.

4.2 Jämställdhet och likabehandling:

4.3 Öppen vetenskap:

 • Publiceringsplan som stöder öppen tillgång (Akademin förutsätter att akademifinansierade projekt publicerar med open access)
 • Läs mer i anvisningarna om öppen vetenskap.
 • Kort plan för datahanteringen: hur materialet förvaras under projektets gång, hur eventuella lagliga och etiska frågor som gäller delning av data löses och var materialet görs öppet tillgängligt efter att projektet avslutats. De som fått ett positivt finansieringsbeslut ska lämna in en egentlig datahanteringsplan, som är ett villkor för att finansieringen utbetalas.
 • Läs mer i anvisningarna om datahanteringsplanen.

4.4 Mål i fråga om hållbar utveckling:

5. Effekter och genomslag i samhället

5.1 Effekter och genomslag utanför den vetenskapliga världen:

 • Beskrivning av hur intressanta forskningsresultaten är och hur de kan utnyttjas och tillämpas i det omgivande samhället
 • Gör t.ex. en egen bedömning av forskningens förväntade samhälleliga genomslag i korttids- eller långtidsperspektiv. Genomslaget utanför vetenskapssamfundet kan få olika former inom olika vetenskapsområden och för olika individuella projekt. Vetenskapen är en källa till välfärd och välstånd, den främjar utvecklingen av god praxis och sakkunskap, den erbjuder en argumenterad utgångspunkt för samhälleliga beslut och den formar vår världsåskådning och civilisation. Genomslaget kan framträda t.ex. genom utbildning eller genom samarbete med företag och/eller den offentliga sektorn.
 • Läs mer om forskningens vidare genomslag.

6. Källförteckning

 • Uppge vilka källor du har använt i forskningsplanen.
 • Källförteckningen (högst 2 sidor) räknas inte med i sidantalet.
 • Observera att texttypen, fontstorleken och radavståndet i källförteckningen är desamma som i planen överlag.

Har du frågor eller synpunkter?