Tutkimussuunnitelman rakenne – huippuyksikköohjelma 2.vaihe (2020)

Tutkimussuunnitelma tehdään verkkoasioinnissa Tutkimussuunnitelma-välilehdellä. Tutkimussuunnitelmaa ei voi jättää liitteenä. Lue hakuilmoitus huolellisesti ennen kuin alat kirjoittaa tutkimussuunnitelmaa.

Tutkimussuunnitelman pituus on enintään 20 sivua. Fontti on Times New Roman 12 pt, riviväli 1,15 ja marginaalit 20 mm. Lähdeviitteet on lisättävä suoraan tekstiin (esim. tekijä, vuosiluku tai [numero]). Sivun alaviitteitä ei voi käyttää. Lähdeluetteloa (enintään kaksi sivua) ei lasketa tutkimussuunnitelman pituuteen mukaan.

Kuvaa tutkimussuunnitelman eri osat soveltuvin osin oman tieteenalasi käytännön mukaisina.

Teknisestä toteutuksesta on tarkemmat ohjeet verkkosivulla kohdassa: Verkkoasioinnin ohjeet.

1.     Tarkoitus ja tavoitteet

1.1.  Tutkimushankkeen merkitys suhteessa nykytietämykseen sekä tutkimukselliset lähtökohdat:

 • hankkeen ja sen menetelmien liittyminen aiempaan kansainväliseen ja/tai kansalliseen tutkimukseen (the state-of-the art)
 • hankkeen tutkimukselliset lähtökohdat sekä tarkoitukset ja tavoitteet

1.2.  Tutkimuskysymykset ja/tai hypoteesi(t)

1.3.  Tutkimuksen avulla syntyvät tutkimustulokset ja niiden tieteellinen vaikuttavuus ja mahdollisuus tieteellisiin läpimurtoihin:

 • tutkimuksen vaikutukset tiedeyhteisön sisällä

1.4.  Tutkimuksen uudistuminen ja lisäarvo tieteelle:

 • tutkimushankkeen uudistamispotentiaali sekä lisäarvo tieteelle

 

2.     Toteutus

2.1.  Työsuunnitelma ja aikataulu:

 • kuvaus hankkeessa tehtävästä tutkimuksesta lähtien tavoitteista, tutkimuslähteistä ja mahdollisesta alustavasta tutkimusaineistosta (preliminary data)
 • erilaisten tutkimustehtävien kuvaus, niiden toteutus ja kytkeytyminen toisiinsa
 • tarvittaessa myös näihin tehtäviin liittyvien vastuiden ja johtamisen kuvaus
 • hankkeen toteutuksen aikataulu, josta käy ilmi tutkimustehtävät ja työpaketit, henkilöresurssien jakautuminen sekä virstanpylväät ja aikaansaannokset (deliverables) hankkeen aikana

2.2.  Tutkimusaineisto (data ja materiaali) ja tutkimusmenetelmät:

 • käytettävä tutkimusaineisto sekä aineiston perustelut, kerääminen tai hankinta, analyysit ja käyttö ottaen huomioon muun muassa immateriaalioikeuksiin (Intellectual Property Rights, IPR) liittyvät asiat
 • käytettävät tutkimusmenetelmät ja miten ne edistävät tutkimuskysymyksiin vastaamista/hypoteesien todentamista tai tukevat valittua näkökulmaa

2.3.  Riskien arviointi ja vaihtoehtoinen toteutustapa:

 • hankkeen onnistumisen kannalta kriittiset kohdat, riskin todennäköisyys ja keinot, joilla riskejä voidaan hallita sekä vaihtoehtoiset toteutustavat

2.4.  Tutkimusympäristö:

 • kuvaus isäntäorganisaation tuesta huippuyksikölle. Ilmoita käytettävät infrastruktuurit myös verkkoasioinnin välilehdellä ”Yhteydet (Affiliations)”.

 

3.     Hakija, tutkimusryhmä ja yhteistyötahot

3.1.  Tutkimushankkeessa työskentelevät henkilöt ja heidän, hankkeen kannalta keskeiset ansiot:

 • huippuyksikön johtajan, varajohtajan ja ryhmänjohtajien tehtävät ja roolit, keskeiset ansiot sekä täydentävä osaaminen

3.2.  Yhteistyötahot ja heidän keskeiset ansionsa hankkeen kannalta:

 • hankkeen toteuttamisen kannalta keskeiset kansalliset ja kansainväliset yhteistyötahot sekä heidän ansionsa
 • perustelut yhteistyötahoille ja mitä yhteistyöllä saavutetaan

 

4.     Vastuullinen tiede

4.1.  Tutkimuseettiset kysymykset:

 • tutkimusaiheeseen, menetelmiin ja aineistoihin liittyvät eettiset kysymykset (esimerkiksi menettelytavan eettisyys, tutkittavan tietoinen suostumus, tutkittavan anonymiteetin suojaaminen, tutkimuksesta vetäytyminen)
 • mahdolliset tutkimusluvat tai niiden hakeminen
 • Katso lisätietoja: www.aka.fi/eettiset.

4.2.  Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus:

 • tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen hankkeessa ja/tai yhteiskunnassa
 • Katso lisätietoja: www.aka.fi/tasa-arvo.

4.3.  Avoin tiede:

 • Avointa saatavuutta tukeva julkaisusuunnitelma (Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen).
 • Katso lisätietoja: www.aka.fi/avoin_tiede
 • Aineistonhallinnan lyhyt suunnitelma, jossa kuvataan, miten aineisto säilytetään hankkeen aikana, miten ratkaistaan aineistojen jakamiseen liittyvät mahdolliset lailliset ja eettiset kysymykset ja minne aineisto laitetaan avoimesti saataville hankkeen päätyttyä. Myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden tulee toimittaa kahdeksan viikon kuluessa päätöksestä varsinainen aineistonhallintasuunnitelma, joka on rahoituksen maksatuksen ehtona.
 • Katso varsinaisen aineistonhallintasuunnitelman ohje: www.aka.fi/aineistonhallinta
 •  

4.4.  Kestävän kehityksen tavoitteet:

 • lyhyt kuvaus, miten hanke voi edistää yhtä tai useampaa kestävän kehityksen kahdeksaa tavoitetta: yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin, vaikuttavien ihmisten yhteiskunta, työtä kestävästi, kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt, hiilineutraali yhteiskunta, resurssiviisas talous, luonnon kantokykyä kunnioittavat elämäntavat ja luontoa kunnioittava päätöksenteko
 • Katso lisätietoja: www.aka.fi/kestava_kehitys.

 

5.     Yhteiskunnalliset vaikutukset ja vaikuttavuus

5.1.  Vaikutukset ja vaikuttavuus tiedeyhteisön ulkopuolella:

 • lyhyt kuvaus tutkimustulosten kiinnostavuudesta, hyödyntämismahdollisuuksista ja soveltamiskohteista tiedeyhteisön ulkopuolella
 • Voit pohtia esimerkiksi, mikä on itsearvio tutkimuksen odotetusta yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta lyhyellä ja/tai pitkällä aikavälillä. Muu kuin tieteellinen vaikuttavuus voi tieteenalasta ja hankkeesta riippuen saada erilaisia muotoja. Tiede voi esimerkiksi jäsentää maailmankuvaa ja tuottaa sivistystä, vaurautta ja hyvinvointia, tarjota perustan päätöksenteolle tai kehittää ammatillisia käytäntöjä.
 • Katso lisätietoja tutkimuksen laajemmasta vaikuttavuudesta: www.aka.fi/tutkimuksen_vaikuttavuus.

6.     Lähdeluettelo

 • tiedot tutkimussuunnitelmassa käytetyistä lähteistä
 • Lähdeluetteloa (enintään 2 sivua) ei lasketa tutkimussuunnitelman pituuteen mukaan.
 • Ota huomioon, että lähdeluettelon tekstityyppi ja -koko sekä riviväli ovat samat kuin muuallakin tutkimussuunnitelmassa.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?