Finlands Akademi utlyser finansiering för flaggskepp, forskningsinfrastruktur och partnerskapsnätverk

30.6.2020

I statens fjärde tilläggsbudget fick Finlands Akademi en engångsökning i sin bevillningsfullmakt på 81 miljoner euro. I enlighet med tilläggsbudgeten kommer Akademin att rikta finansiering för att stödja de mål som ställts i den nationella färdplanen för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet i fråga om lösningar för att skapa ett hållbart och utvecklande samhälle. Bland dessa mål nämns bl.a. att stärka och bredda kompetensspetsarna och öka deras genomslagskraft samt att samla forskningen och de nätverk som tillgodogör sig denna till större kompetenscentrum och ekosystem. I målen betonas i enlighet med färdplanen stödjandet av partnerskap. Finansiering riktas också till forskning som hänför sig till krisberedskap och försörjningstrygghet samt till stärkande av kompetensen i EuroHPC-ekosystemet.

För att stödja genomförandet av FUI-färdplanen kommer Akademin att öppna tre finansieringsutlysningar den 11 augusti 2020: en tredje utlysning inom flaggskeppsprogrammet, en utlysning som främjar användningen av forskningsinfrastruktur som samarbetsplattformar och en utlysning av finansiering för FUI-partnerskapsnätverk.

Genom utlysningen inom flaggskeppsprogrammet styrs finansiering till starka forsknings- och kompetenskluster som aktivt samarbetar med näringslivet och eventuellt också med andra aktörer. De nya flaggskeppen ska stödja uppbyggandet och nära samarbete av internationellt konkurrenskraftiga kompetenscentrum och ekosystem i Finland. Utlysningen har en total finansieringsbudget på 25 miljoner euro.

Målet med utlysningen Forskningsinfrastrukturer som samarbetsplattformar är att stärka och utveckla en omfattande och mångsidig användning av forskningsinfrastrukturer och stödja uppbyggnaden av kompetenscentrum. Genom utlysningen stöder Finlands Akademi en utveckling av forskningsinfrastrukturer som görs i samarbete med näringslivet och vars syfte är att skapa en plattform där forskning, utbildning och innovation kan mötas och utvecklas.  Den sammanlagda finansieringsbudgeten är 20 miljoner euro.

Specialfinansieringen för FUI-partnerskapsnätverk syftar till att stödja och främja högskolornas och de statliga forskningsinstitutens nätverkande med näringslivet och andra som utnyttjar forskning i syfte att stärka det samhälleliga genomslaget hos högkvalitativ forskning.  Finansieringsbudgeten är tio miljoner euro.

I alla tre utlysningar är det en forskningsorganisation som fungerar som sökande. Noggrannare anvisningar ges i utlysningstexterna.

Eftersom den finansiering som tilläggsbudgeten medför Akademin gäller 2020 års fullmakt, ska finansieringsbesluten fattas under 2020. Ansökningstiden är 11.8–2.9.2020. Detta gör det möjligt att genomföra referentgranskningen och fatta finansieringsbesluten år 2020.

Kommande utlysningar

I slutet av augusti kommer Akademin även att utlysa 20 miljoner euro i särskild finansiering för forskning om krisberedskap och försörjningstrygghet. De projekt som finansieras ska utöver högklassig forskning främja ett mer omfattande samhälleligt genomslag av ämnesområdet. Finansieringsbesluten fattas utifrån en internationell referentgranskning och utlysningens mål.

I september öppnar årets stora utlysning, septemberutlysningen 2020. Finansiering kan sökas bl.a. för anställning som forskardoktor och akademiforskare samt för akademiprojekt. Septemberutlysningens utlysningstexter finns på Akademins webbplats.

Mer information:

  • Flaggskeppsprogrammet:
    • ledande vetenskapsrådgivare Maiju Gyran, tfn 0295 335 015, flagship@aka.fi
  • Forskningsinfrastrukturer:
    • ledande vetenskapsrådgivare Merja Särkioja, tfn 0295 335 111, firi@aka.fi
  • FUI-partnerskapsnätverk:

Finlands Akademi, kommunikationen
informatör Leena Vähäkylä
tfn 0295 335 139
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?