Finlands Akademi öppnar utlysning för forskning om krisberedskap och försörjningstrygghet

20.8.2020

Genom specialfinansieringen stöds forskningsprojekt som undersöker Finlands beredskap och stärkandet av krisberedskapen vid eventuella nationella och internationella kriser. Målet är att stödja framåtblickande forskning som har samhälleligt genomslag.

I statens fjärde tilläggsbudget anvisades Finlands Akademi 20 miljoner euro för att stödja vetenskaplig forskning i anslutning till krisberedskap och försörjningstrygghet.

 • När öppnar utlysningen? Ansökningstiden är 25.8–15.9.2020 och finansieringsbesluten fattas i slutet av november utifrån en internationell kollegial granskning och utlysningens mål.
 • Vem kan ansöka? Finansieringen kan sökas av forskargrupper och konsortier bestående av forskargrupper. Finansieringen beviljas till enskilda projekt eller konsortieprojekt. Finansieringen för ett enskilt projekt är i regel 0,5–2 miljoner euro.
 • Vad är finansieringsperioden? Finansieringsperioden kan inledas retroaktivt från och med att utlysningstexten publiceras. Finansieringsperioden avslutas senast den 30 november 2023.

Finansiering på bred front för flervetenskaplig forskning om krisberedskap och försörjningstrygghet

I ett ömsesidigt beroende samhälle med flera nivåer är det ofta svårt att upprätthålla och utveckla beredskapen i krissituationer. Vid utvecklandet av krisberedskapen och försörjningstryggheten måste man beakta många kompletterande synpunkter, som kan gälla t.ex. politik, ekonomi, affärsverksamhet, miljö, teknologi, cyber- och annan säkerhet, hälsa och välfärd, rättssystemet och människors beteende eller någon annat fråga som är viktig med tanke på temat.

Den forskning som finansieras inom utlysningen kan behandla en eller flera frågor som är väsentliga med tanke på krisberedskap och/eller försörjningstrygghet. Projekten ska utöver högklassig forskning också främja ett mer omfattande samhälleligt genomslag av ämnesområdet.

Målet är att

 • öka förståelsen om komplexa kriser som berör samhället samt om de kan förutses och lösas
 • på ett mångsidigt sätt främja forskningen kring teman som är viktiga med tanke på krisberedskap och försörjningstrygghet och därmed stärka motståndskraften, som stöder bl.a. samhällets stabilitet och förtroende, politiskt beslutsfattande, den nationella ekonomin, störningsfria produktionskedjor och produktionskapacitet, kritiska organisationers verksamhet eller social och psykologisk säkerhet när en kris möts och dess effekter minimeras
 • producera forskningsdata om frågor som gäller planeringen av krisberedskapen och försörjningstryggheten och dess kunskapsbas, redskap, strukturer, avtal, ledning, beslutsfattande och verkställande samt om frågor som rör olika samhällssektorers roller och samarbete ur såväl nationell som internationell synvinkel
 • i övrigt främja lösningar på de utmaningar som hänför sig till utlysningens tema.

Tidigare i år finansierade Akademin forskningsprojekt i anslutning till coronavirusepidemin (Se Finansieringsbesluten klara inom Finlands Akademis utlysning för covid-19-forskning och Covid-19-vaccin- och -läkemedelsutveckling får 10 miljoner euro av Finlands Akademi). Därför kommer Akademin inte att finansiera covid-19-vaccin- och läkemedelsforskning inom denna specialutlysning.

Läs mer

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Pekka Rautio
tfn 0295 335 040
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Mer information

 • Utlysningstexten och bedömningskriterierna
 • överdirektör för forskning Riitta Maijala, Finlands Akademi, tfn 0295 335 002, fornamn.efternamn(at)aka.fi
 • vetenskapsrådgivare Vera Mikkilä, tfn 0295 335 048, fornamn.efternamn(at)aka.fi
 • Frågor om utlysningen kan även skickas till prep(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?