Covid-19-vaccin- och -läkemedelsutveckling får 10 miljoner euro av Finlands Akademi

25.6.2020

Nu är det beslutat vilka projekt som finansieras inom Finlands Akademis utlysning för covid-19-vaccinforskning och -läkemedelsutveckling. På grund av de brådskande målen för denna snabba specialutlysning finansierade Akademin högklassiga projekt där det redan pågår forskning om utveckling av SARS-CoV-2-vaccin och -läkemedel eller forskning om effekten, säkerheten och verkningsfullheten hos coronavirusvaccin och -läkemedel.

Utlysningen lockade till sig 31 ansökningar från totalt 11 forskningsorganisationer. Akademin finansierade tio ansökningar från sju organisationer. Sex av de finansierade ansökningarna var konsortieansökningar och fyra var enskilda ansökningar. Kvinnornas andel bland finansieringsmottagarna är 25 procent. Tre av projekten handlar om vaccinforskning, sju om läkemedelsforskning. Fyra av dem omfattar kliniskt patientarbete.

Akademin har i år genom två särskilda utlysningar finansierat 54 projekt som anknyter till coronavirusepidemin och dämpningen av dess effekter. Den sammanlagda finansieringen uppgår till 18,5 miljoner euro. Akademin har dessutom andra bidragsformer som stöder forskningen på området. Exempelvis ett flertal forskningsinfrastrukturer spelar en central roll i begränsningen av coronavirusepidemin.

Specialfinansieringen för covid-19-vaccinforskning och -läkemedelsutveckling utlystes den 19 maj 2020. Utlysningen öppnades utifrån det anslag på 10 miljoner euro som statsrådet föreslagit i tilläggsbudgeten för forskning inom temat.

Finansieringen beviljades för forskning som handlar om vacciner och läkemedelsutveckling med anknytning till ett eller flera av följande teman:

  • främjande av vården av covid-19-patienter
  • förhindrande av allvarliga former av covid-19
  • utveckling av vacciner eller läkemedel mot covid-19
  • undersökning av covid-19-vacciners och -läkemedels effekt, säkerhet och genomslag
  • förhindrande av coronavirusets (SARS-CoV-2) spridning.

Mer information:

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Pekka Rautio
tfn 0295 335 040
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?